Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3722. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v naseljih Lipsenj in Gorenje Jezero v Občini Cerknica, stran 11363.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 12/05) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10, 78/15, 77/16) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 7. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v naseljih Lipsenj in Gorenje Jezero v Občini Cerknica 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
Predmet tega pravilnika je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb na območju naselij Lipsenj in Gorenje Jezero v Občini Cerknica.
Izplačana nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav se bodo v skladu s predpisi Evropske unije in Republike Slovenije štela za državno pomoč, o katerih je občina kot upravljavec državne pomoči dolžna poročati pristojnemu ministrstvu.
2. člen 
Občina Cerknica (v nadaljevanju: občina) skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (individualnih in skupinskih) velikosti do 50 populacijskih enot.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
II. VIŠINA SREDSTEV 
3. člen 
Sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini 3.500,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz večstanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini do 3.500,00 EUR, vendar ne več kot do celotne vrednosti nabave, montaže in zagona male komunalne čistilne naprave brez DDV.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Do nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku so upravičeni lastniki stavb v območju, ki jih ureja ta pravilnik. Stavbe se morajo nahajati na območju Občine Cerknica v aglomeracijah Lipsenj in Gorenje Jezero, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.
Ne glede na prejšnji odstavek so do nepovratnih finančnih sredstev upravičeni lastniki stavb, katera so izven predmetnih aglomeracij vendar geografsko ležijo v naseljih Lipsenj in Gorenje Jezero.
Lastniki stavbe so do nepovratnih sredstev upravičeni le enkrat za isti namen.
Območja poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, so razvidna iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV 
5. člen 
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo;
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;
– če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotoka;
– obratovanje male komunalne čistilne naprave vlagatelj dokazuje s poročilom o opravljenih prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;
– stavba se mora nahajati znotraj območja aglomeracij Lipsenj in Gorenje Jezero v Občini Cerknica ali geografsko pripadati navedenim naseljem;
– lokacija objekta male komunalne čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje;
– vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave, ter dokazila o plačilu računov;
– v primeru male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov ali večstanovanjski objekt mora biti priložena pogodba med lastniki oziroma etažnimi lastniki o medsebojnih razmerjih pri izgradnji in vzdrževanju naprave ter delitvi nepovratnih sredstev po tem pravilniku, ki ne sme poteči v roku 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev.
V. NAČIN PRIJAVE 
6. člen 
Občina vsako leto po sprejemu proračuna objavi javni razpis, s katerim določi postopek, roke in pogoje za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, v kateri mora biti najmanj en član predstavnik Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. Komisijo s sklepom imenuje župan. Komisija vloge odpira in obravnava po časovnem zaporedju prispetja, praviloma enkrat mesečno. Odpiranje vlog ni javno.
Sredstva se dodelujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.
Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna pritožba županu občine.
Medsebojno razmerje med Občino Cerknica in prejemnikom sredstev se določi s pisno pogodbo o sofinanciranju.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
7. člen 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila deljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Kontrolo namenske porabe sofinancerskih sredstev opravlja občinska uprava Občine Cerknica.
VII. PREHODNE DOLOČBE 
8. člen 
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, vgrajenih v letih do razpisa.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Z dnem uveljavitev tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje MKČN v naseljih Žerovnica, Lipsenj in Gorenje Jezero v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 205/21).
Št. 007-022/2023
Cerknica, dne 7. decembra 2023
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti