Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3730. II. odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2023, stran 11375.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 7. redni seji dne 7. 12. 2023 sprejel
I I .  O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2023 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans II 
2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.473.885
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.199.151
70 DAVČNI PRIHODKI
2.627.743
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.366.729
703 Davki na premoženje 
199.846
704 Domači davki na blago in storitve 
61.168
71 NEDAVČNI PRIHODKI 
571.408
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
407.434
711 Takse in pristojbine
3.000
712 Globe in druge denarne kazni
3.200
714 Drugi nedavčni prihodki
157.774
72 KAPITALSKI PRIHODKI
105.141
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
95.141
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
10.000
73 PREJETE DONACIJE
445.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
441.000
731 Prejete donacije iz tujine
4.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
7.724.593
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7.707.120
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
17.473
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.086.002
40 TEKOČI ODHODKI
3.872.568
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
240.651
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.964
402 Izdatki za blago in storitve
3.468.089
403 Plačila domačih obresti
48.100
409 Rezerve 
77.764
41 TEKOČI TRANSFERI
1.777.722
410 Subvencije
10.450
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
842.684
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
230.595
413 Drugi tekoči domači transferi
685.993
414 Tekoči transferi v tujino
8.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.347.792
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.347.792
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
87.920
431 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki
59.050
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
28.870
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
2.387.883
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
600.000
50 ZADOLŽEVANJE
600.000
500 Domače zadolževanje
600.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
131.046
55 ODPLAČILA DOLGA
131.046
550 Odplačila domačega dolga
131.046
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
2.856.837
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
468.954
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–2.387.883
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
150.515
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2023-3
Mežica, dne 7. decembra 2023
Župan 
Občine Mežica 
Mark Maze 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti