Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3761. Sklep o pravici Jerneja Žnidaršiča do nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi

MINISTRSTVA

3762. Pravilnik o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev
3763. Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost
3764. Odredba o določitvi datuma, od katerega je v zapuščinskih postopkih, postopkih za ureditev družinskih razmerij in nekaterih postopkih za ureditev osebnih stanj mogoče vlaganje in vročanje po elektronski poti
3765. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2024

USTAVNO SODIŠČE

3766. Odločba o ugotovitvi, da deveti odstavek 56. člena v zvezi s 7. točko prvega odstavka 56. člena v zvezi s šesto alinejo prvega odstavka 15. člena Zakona o vinu v delu, s katerim so predpisani podatki o količini pridelanega grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, prvi odstavek 12. člena in prva poved petega odstavka 13. člena Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina v delu, s katerim so predpisani podatki o količini pridelanega grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, tretji odstavek 79. člena v zvezi z 22. točko prvega odstavka 79. člena, 2., 4., 5. in 6. točka prvega odstavka 77.c člena ter drugi in tretji odstavek v zvezi z 2., 4., 5. in 6. točko prvega odstavka 77.c člena Zakona o gozdovih, 4. točka tretjega odstavka 60. člena v zvezi s četrtim odstavkom 64. člena v zvezi z 11. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku v delu, ki se nanaša na motorna vozila, ter četrti odstavek v zvezi z 11. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku v delu, ki se nanaša na motorna vozila, niso v neskladju z Ustavo

SODNI SVET

3767. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3768. Sprememba Statuta Inženirske zbornice Slovenije
3769. Sklep o dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
3770. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3771. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu
3772. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
3773. Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

OBČINE

Ankaran

3774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«
3775. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Valdoltra – zahod«
3776. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Valdoltra – vzhod«
3777. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«
3778. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«

Bistrica ob Sotli

3779. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2024
3780. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2024

Celje

3781. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2024

Cerknica

3782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park
3783. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
3784. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
3785. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek
3786. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Notranjski odred Cerknica
3787. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

Cerkno

3788. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2024
3789. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerkno za leto 2024

Dol pri Ljubljani

3790. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov
3791. Pravilnik spremembi Pravilnika o plačilu za delo odgovornega urednika, lektorja, oblikovalca in članov uredniškega odbora občinskega glasila

Gorenja vas-Poljane

3792. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2024

Ilirska Bistrica

3793. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2024
3794. Odlok o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica

Kanal ob Soči

3795. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči
3796. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Kanal ob Soči
3797. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v Občini Kanal ob Soči
3798. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
3799. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
3800. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Kanal ob Soči
3801. Sklep o cenah za plakatiranje v Občini Kanal ob Soči
3802. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega na parc. 1036/22 in 1036/23, k.o. 2271 Gorenja vas; parc. 3152 k.o. 2274 Anhovo; parc. 273, 2442 in 2443, k.o. 2265 Ročinj; parc. 3563 k.o. 2266 Ajba ter parc. 5094/3 in 5111, k.o. 2262 Kal nad Kanalom
3803. Sklep o vpisu zaznambe grajenega javnega dobra na parc. 1036/22 in 1036/23, k.o. 2271 Gorenja vas; parc. 3152 k.o. 2274 Anhovo; parc. 273, 2442 in 2443, k.o. 2265 Ročinj; parc. 3563 k.o. 2266 Ajba ter parc. 5094/3 in 5111, k.o. 2262 Kal nad Kanalom

Koper

3804. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Koper – Ente pubblico di educazione ed istruzione Vrtec Koper v plačni razred za določitev osnovne plače
3805. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice Ente pubblico di istruzione ed educazione – Javni vzgojno-izobraževalni zavod GIARDINO D'INFANZIA DELFINO BLU v plačni razred za določitev osnovne plače

Kranj

3806. Odlok o posebni rabi javnih površin v Mestni občini Kranj
3807. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 37
3808. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KR PL 37

Lendava

3809. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače

Metlika

3831. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2024

Miren-Kostanjevica

3832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023, Rebalans št. 2

Murska Sobota

3833. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2024

Odranci

3810. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2024
3811. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci za leto 2024

Piran

3812. Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran
3813. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
3814. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucija
3815. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Sečovlje
3816. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran
3817. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan
3818. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Morje Lucija
3819. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec La coccinella Piran
3820. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož
3821. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran
3822. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran
3823. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Obalne galerije Piran
3824. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Piran
3825. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Radeče

3826. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2024

Rogaška Slatina

3834. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina

Tržič

3827. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2024

Zagorje ob Savi

3828. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrije v Občini Zagorje ob Savi

Žužemberk

3829. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2024
3830. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2025

PREKLICI

3835. Preklic objave Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina številka 1-1

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti