Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023

Kazalo

3776. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Valdoltra – vzhod«, stran 11484.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 146/22 in 54/23) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 10. redni seji dne 30. 11. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Valdoltra – vzhod« 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« naj se uvede oziroma uredi na parkirišču Valdoltra – vzhod, ki obsega parceli št. 1318/2 in 834/2, obe k. o. Oltra.
2. 
Cilj uvedbe oziroma ureditve javne službe na parkirišču »Valdoltra – vzhod« je zagotovitev možnosti parkiranja obiskovalcem tega območja z osebnimi vozili.
3. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« naj župan med drugim za obravnavano parkirišče določi:
– vozila, po vrstah oziroma tehničnih karakteristikah, ki jim je parkirišče namenjeno, oziroma vozila, ki jim parkirišče ni namenjeno,
– tehnično opremljenost parkirišča,
– časovni obseg delovanja parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino,
– cenovno politiko in način plačevanja.
Navedeno na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. člena tega sklepa ter pokritje stroškov izvajanja javne službe.
4. 
Župan izda sklep iz 3. člena tega sklepa v roku, ki omogoča, da se javna služba uveljavi oziroma v najkrajšem možnem času.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.075/2023
Ankaran, dne 30. novembra 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Gazzetta ufficiale RS, n. 146/22 e 54/23) e dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15 e 10/22), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano alla 10a seduta ordinaria ha promulgato 30 novembre 2023 la seguente
D E L I B E R A 
sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico economico nel parcheggio »Valdoltra – est« 
1. 
Il servizio pubblico facoltativo di rilevanza economica »gestione di determinati parcheggi pubblici« viene introdotto o regolamentato nel parcheggio Valdoltra – est e comprende i lotti n. 1318/2 e 834/2, entrambi c.c. Oltra.
2. 
L'introduzione ovvero la predisposizione di un servizio pubblico presso il parcheggio »Valdoltra – est« ha lo scopo di garantire il parcheggio dei veicoli personali ai visitatori della zona.
3. 
Con delibera di cui all'articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici«, per quanto riguarda il parcheggio in questione il sindaco stabilisce quanto segue:
– i veicoli, per tipologia o caratteristiche tecniche, ai quali è destinato il parcheggio e i veicoli ai quali il parcheggio non è destinato,
– l'attrezzatura tecnica del parcheggio,
– la durata del funzionamento del parcheggio, quando è previsto il pagamento della tariffa per il suo utilizzo,
– la politica tariffaria e le modalità di pagamento.
Quanto sopra deve essere realizzato in modo da raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente delibera e per coprire i costi del servizio pubblico fornito.
4. 
Il sindaco emette una delibera di cui all'articolo 3 della presente delibera entro un termine che consenta l'avvio del servizio pubblico ovvero quanto prima possibile.
5. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.075/2023
Ancarano, 30 novembre 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti