Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023

Kazalo

3774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«, stran 11483.

  
Na podlagi drugega odstavka 3., 7. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 10. redni seji dne 30. novembra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran« 
1. člen 
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran« (Uradni list RS, št. 146/22 in 54/23; v nadaljevanju: »izvorni odlok«).
2. člen 
Drugi odstavek 13. člena izvornega odloka se spremeni, tako, da se po novem glasi:
»Nadzor nad pravilnostjo parkiranja na parkiriščih, na katerih se izvaja javna služba, izvaja upravljavec parkirišča.«
3. člen 
14. člen izvornega odloka se dopolni tako, da se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-02/2022/5
Ankaran, dne 30. novembra 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visto il secondo comma degli articoli 3, 7 e 59 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15 e 10/22) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, durante la sua 10a seduta ordinaria tenuta si 30 novembre 2023 ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici nel Comune di Ancarano« 
articolo 1 
Il presente decreto stabilisce le modifiche e integrazioni del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici nel Comune di Ancarano’’ (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 146/22 146/23; di seguito: »decreto originario«).
articolo 2 
Il secondo comma dell'articolo 13 del Decreto originario viene modificato come segue:
»Il controllo sulla corretta sosta nei parcheggi dove viene svolto il servizio pubblico, viene eseguito dal gestore del parcheggio.«
articolo 3 
L'articolo 14 del Decreto originario è modificato con l'aggiunta di un quarto paragrafo, come segue:
»Verrà sanzionata con una multa di 40 euro la persona fisica che violerà le disposizioni del presente articolo.«.
articolo 4 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.072/2023
Ancarano, 30 novembre 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti