Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023

Kazalo

Št. 360-88/2022-2430-63 Ob-3601/23, Stran 2263
Na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti, št. 360-88/2022–2430-62 z dne 5. 12. 2023 objavljamo
spremembe in dopolnitve 
»Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 161/22 in 74/2023.
3. poglavje »Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa « se spremeni tako, da se glasi:
»Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa predstavljajo sledeči dokumenti:
– Uredba Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (2020/2094);
– Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (v nadaljevanju: Uredba 2020/852/EU);
– Uredba (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19 (Besedilo velja za EGP) (2021/337);
– Uredba (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/241);
– Popravek Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (Uradni list Evropske unije L 57 z dne 18. februarja 2021) (2021/241);
– Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
– Obvestilo Komisije – Smernice o izogibanju in obvladovanju nasprotja interesov v skladu s finančno uredbo (2021/C 121/01);
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev;
– Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (2021/10612);
– Priloga k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (10612/21, ADD 1);
– Izvedbeni sklep Sveta EU z dne 17. oktober 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta Evropske unije z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo;
– Priloga k predlogu Izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) (ST 10612/21; ST 10612/21 ADD 1) z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo;
– Uredba (EU) 2020/852 evropskega parlamenta in sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088;
– Operativne ureditve za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo;
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21);
– Smernice za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Smernice za določitev načina izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost;
– Uporabniški priročnik za spremljanje Načrta za okrevanje in odpornost v MFERAC;
– Načrt za okrevanje in odpornost, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo;
– Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva (EU) 2018/2002);
– Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva (EU) 2018/814);
– Nacionalni stanovanjski program (NPSta) (Uradni list RS, št. 43/00);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23);
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR);
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 ZZPri);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);
– Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F);
– Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP);
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
– Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2);
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE);
– Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US);
– Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) (Uradni list RS, št. 54/21);
– Zakon o javnih skladih (ZJS-1) (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE in 206/21 – ZDUPŠOP);
– Energetski zakon (EZ–1) (Uradni list RS, št. 60/19, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS);
– Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni list RS, št: 158/20);
– Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Uradni list RS, št: 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE);
– Kazenski zakonik (KZ-1) (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB1, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23);
– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22);
– Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22);
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE, 84/22, 86/22 in 107/22);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 – ZURE);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21);
– Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22);
– Uredba o nacionalnem radonskem programu (Uradni list RS, št. 18/18, 86/18 in 152/20);
– Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16 in 158/20 – ZURE);
– Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23);
– Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1);
– Pravilnik o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona (Uradni list RS, št. 14/22, 55/23 – popr. in 76/23);
– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 4/23);
– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22 in 161/22);
– Tehnična smernica TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb;
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23);
– Strategija koordinacijskega organa Mehanizma za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam
in ostali veljavni predpisi v Republiki Sloveniji ter navodila koordinacijskega organa URSOO, objavljena na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/, in v obsegu kot je določeno s tem javnim razpisom tudi navodila ministrstva, objavljena na spletnem naslovu https://www.energetika-portal.si/ ter vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju projekta.
V 5. poglavju »Podatki o sofinanciranju«:
– se prvi odstavek točke 5.1. »Razpoložljiva sredstva« spremeni tako, da se glasi:
»Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025, znaša 2.500.000 EUR.«.
– se točka 5.2 »Višina sofinanciranja« spremeni tako, da se glasi:
»S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo upravičeni stroški sofinancirani največ do višine 306,00 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne površine stavbe/stavb oziroma delov stavbe/stavb, ki je/so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Sredstva lastne udeležbe morebitnih upravičenih stroškov, ki presegajo 306,00 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne površine stavbe/stavb oziroma delov stavbe/stavb, ki je/so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati končni prejemnik oziroma, v primeru solastništva, končni prejemnik skupaj s solastniki.«.
V 7. poglavju »Navodila za pripravo dokumentacije«:
– se v enajsti alineji četrtega odstavka 7.1. točke »Razširjeni energetski pregled (REP)« besedilo: »TSG-1-004: 2022 Učinkovita raba energije v stavbah« nadomesti z besedilom:
»TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb«.
– se v enajstem odstavku 7.1. točke »Razširjeni energetski pregled (REP)« besedilo: »TSG-1-004: 2022 Učinkovita raba energije v stavbah« nadomesti z besedilom:
»TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb«.
– se v opombi 5 besedilo: »TSG-1-004: 2022 Učinkovita raba energije v stavbah« nadomesti z besedilom:
»TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb«.
– se v četrtem odstavku 7.3. točke »Projektna dokumentacija« besedilo: »vodje projekta« nadomesti z besedilom:
»vodje projektiranja«.
V 8. poglavju »Pogoji in zahteve za priznanje upravičenosti«:
– se v celotni tabeli točke 8.1. »Pogoji« se besedilo »TSG-1-004: 2022 Učinkovita raba energije v stavbah« nadomesti z besedilom:
»TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb«.
– se v celotni tabeli točke 8.1. »Pogoji« besedilo »vodja projekta« nadomesti z besedilom:
»vodja projektiranja«.
– se v celotni tabeli točke 8.1. »Pogoji« besedilo »vodje projekta« nadomesti z besedilom:
»vodje projektiranja«.
V 9. poglavju »Način predložitve vlog«:
– se v četrtem odstavku 9.3. točke »Oddaja vloge« besedilo: »http://www.energetika-portal.si/«
nadomesti z besedilom: »https://www.energetika-portal.si/«.
V 10. poglavju »Postopek in način izbora«:
– se v prvem odstavku 10.4. točke »Odločanje in obveščanje o izboru« besedilo: »http://www.energetika-portal.si/« nadomesti z besedilom »https://www.energetika-portal.si/«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti