Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3748. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in komisij ter o povračilu stroškov in drugih prejemkih, stran 11413.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 139/22) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 11. redni seji dne 29. 11. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in komisij ter o povračilu stroškov in drugih prejemkih 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za izplačilo plač in plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Občine Rogaška Slatina, plačil članom delovnih teles občinskega sveta občine, ki niso člani občinskega sveta, članom drugih organov in komisij ter povračil stroškov in drugih prejemkov.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripadajo za opravljeno delo nagrade za njihovo delo.
Občinski volilni komisiji ter volilnim odborom pripada plačilo v višini, kot jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
Vsi navedeni zneski v pravilniku so navedeni v neto znesku.
2. člen 
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupana.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja funkcijo poklicno. Župan se lahko odloči, da bo opravljal funkcijo nepoklicno. O svoji odločitvi je dolžan obvestiti občinski svet na prvi seji.
Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja svojo funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči.
3. člen 
Z zakonom je opravljanje funkcije župana Občine Rogaška Slatina uvrščeno v 52. plačilni razred.
Merila za oblikovanje plačila za opravljanje funkcije podžupana in višino plačila določa ta pravilnik.
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora ter drugih organov občine.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
4. člen 
Podžupan se uvrsti v 38. plačilni razred. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Višino plačila določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih nalog in pooblastil.
Podžupanu se ne izplačujejo sejnine za delo na sejah občinskega sveta in delovnih telesih.
5. člen 
Letni znesek plačil za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, lahko znaša največ 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije za posamezni mesec, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 120 EUR,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 84 EUR,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 60 EUR,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 42 EUR.
V primeru prekinitve in nadaljevanja iste seje so člani občinskega sveta upravičeni do plačila za udeležbo na eni seji.
Sejnina zajema tudi stroške prihoda na seje sveta.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti člana občinskega sveta na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
Sejnina za slavnostno, žalno in dopisno sejo se ne izplačuje.
6. člen 
Odločbo o plači župana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Plača funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja, plačilo za opravljanje funkcije podžupana oziroma člana občinskega sveta in nagrada članu nadzornega odbora pa na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju oziroma sklepa o imenovanju.
Z odločbo o plači župana se izvršijo določbe zakona. Z nalogom za izplačilo na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila članu občinskega sveta, članu nadzornega odbora, članu delovnega telesa občinskega sveta in članu drugih organov občine.
7. člen 
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem razmerju opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33 % plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE 
8. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto ali sklepa o imenovanju.
Sejnina za posamezno sejo znaša 42 EUR.
9. člen 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade v višini največ 7,5 % plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Sejnina se izplača glede na opravljeno delo na posamezni seji, in sicer:
– sejnina za predsednika nadzornega odbora 132 EUR,
– sejnina za člana 84 EUR.
Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora; ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela:
– za enostaven nadzor v višini 3 % plače župana
– za zahteven nadzor v višini 5 % plače župana
– za zelo zahteven nadzor v višini 7 % plače župana.
Stopnjo zahtevnosti na podlagi zaprosila predsednika nadzornega odbora določi notranja revizorska služba oziroma izvajalka le-te.
Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora občinski upravi predloži poročilo o opravljenem nadzoru. K poročilu priloži sklep o razdelitvi področij za posamezni nadzor ter izdelano končno poročilo.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
10. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov, v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Rogaška Slatina. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti.
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
11. člen 
Pravice iz 10. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan oziroma od njega pooblaščen javni uslužbenec.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
12. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz občinskega proračuna.
Plače, plačila za opravljanje funkcije in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
Povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Plačila za opravljanje funkcije in nagrade se usklajujejo z rastjo izhodiščne plače župana.
VI. NAGRADE PREDSEDNIKOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN SEJNINE ZA ČLANE SVETOV 
13. člen 
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se izplača nagrada za opravljeno delo:
– Predsedniku Sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina pripada letna nagrada v višini ene povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
– Predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Kostrivnica pripada letna nagrada v višini 83 odstotkov povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
– Predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Sveti Florijan pripada letna nagrada v višini 67 odstotkov povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
Letna nagrada se predsedniku krajevne skupnosti izplača v drugi polovici posameznega koledarskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
Sejnina za člana sveta krajevne skupnosti za posamezno sejo znaša 30 EUR in se izplača na podlagi evidence o prisotnosti na seji. Krajevne skupnosti izplačajo nagrado predsedniku sveta krajevnih skupnosti in sejnine za člana sveta iz funkcionalnih stroškov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 140/20).
15. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 0320-0009/2023-02
Rogaška Slatina, dne 29. novembra 2023
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti