Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3743. Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2024, stran 11388.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je župan Občine Puconci 6. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Puconci v obdobju januar–marec 2024 
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Puconci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2024 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2023. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in Odlokom o proračunu Občine Puconci za leto 2023 (Uradni list RS, št. 144/22; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun januar– marec 2024
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.030.436
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.608.381
70 
DAVČNI PRIHODKI
1.382.005
700 Davki na dohodek in dobiček
1.288.300
703 Davki na premoženje
58.415
704 Domači davki na blago in storitve
42.393
706 Drugi davki
–7.103
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
226.376
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
141.770
711 Takse in pristojbine
2.582
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.494
714 Drugi nedavčni prihodki
77.530
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
2.163
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
123
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
2.040
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
419.892
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
382.646
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
37.246
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.865.365
40 
TEKOČI ODHODKI
861.270
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
101.719
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
16.601
402 Izdatki za blago in storitve
668.458
403 Plačila domačih obresti
3.962
409 Rezerve
70.530
41 
TEKOČI TRANSFERI
823.148
410 Subvencije
28.813
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
510.050
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
82.027
413 Drugi tekoči domači transferi
202.257
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
168.740
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
168.740
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
12.207
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
9.207
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
165.071
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
68.890
55 
ODPLAČILA DOLGA
68.890
550 Odplačila domačega dolga
68.890
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
96.181
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–68.890
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
–165.071
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
619.721
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov. Finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Puconci.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 410-0022/2023
Puconci, dne 6. decembra 2023
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti