Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

923. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
924. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
925. Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih iz vrst zavarovancev

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

968. Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin
969. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah
970. Uredba o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti ter o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij
971. Uredba o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje
972. Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
973. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

Odloki

974. Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav

Sklepi

975. Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021

MINISTRSTVA

926. Pravilnik o objavah prodaj in izvajanju spletne javne dražbe Finančne uprave Republike Slovenije
927. Pravilnik o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih
928. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
929. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
930. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu predloga za trajno opustitev cepljenja
931. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o načinu izvedbe cepljenja proti COVID-19
932. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2021

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

933. Sklepa o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

934. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev

OBČINE

Ajdovščina

935. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

Dobrova-Polhov Gradec

936. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022
937. Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa
938. Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa
939. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Grosuplje

940. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022
941. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
942. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1195/6, k.o. 1787 Mali vrh
943. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2163/10, k.o. 1789 Ponova vas
944. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2218/4 in 2218/5, obe k.o. 1794 Račna
945. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2200/17, k.o. 1794 Račna
946. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2200/22, k.o. 1794 Račna

Idrija

966. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Kamnik

947. Odlok o poimenovanju Ulice Edvarda Peperka
948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik
949. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta št. 3)
950. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022 za Občino Kamnik in potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kamnik
951. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka na zemljiščih parc. št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900 – Tunjice (identifikacijska št. PA: 2596)

Kočevje

952. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Lendava

967. Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za leto 2022

Metlika

953. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2022

Miren-Kostanjevica

954. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 68/2 k. o. 2318 BILJE

Piran

955. Letni program športa v Občini Piran za leto 2022

Sveti Tomaž

956. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tišina

957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Tišina

Tolmin

958. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za socialnovarstvene programe v Občini Tolmin
959. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Tolmin

Velike Lašče

960. Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Velike Lašče ter podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
961. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče
962. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020
963. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
964. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana statutarno pravne komisije

Žalec

965. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora DR-1/3

POPRAVKI

976. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti