Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

Št. 900-1/2022-3 Ob-1972/22, Stran 1107
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, na podlagi Sklepa, sprejetega na redni seji Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt, z dne 23. 3. 2022, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21 – popr.). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev kandidati oddajo po pošti ali z osebno vročitvijo, v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora vlogi predložiti dokazila o: izobrazbi; nazivu; opravljenem strokovnem izpitu; opravljenem ravnateljskem izpitu; delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; potrdilo o nekaznovanosti; potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku; potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne smejo biti starejša od 30 dni, in izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti