Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

Št. 430-8/2022-7 Ob-1967/22, Stran 1092
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2022 (Uradni list RS, št. 15/22), Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana (Uradni list RS, 81/19) ter Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2022 (št. 032-2/2022-7, sprejet na seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 17. 3. 2022) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana v letu 2022 
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2022 – iz proračunske postavke »180211 – Obnova kulturnih in ostalih spomenikov«. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih (tudi njim pripadajoči funkcionalno in prostorsko povezani objekti), ki so z odloki razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Sežana.
3. Upravičenci:
– predlagatelji, ki imajo sedež oziroma prebivališče v Občini Sežana in imajo v lasti ali upravljanju kulturni spomenik, ki leži na območju Občine Sežana,
– predlagatelji, ki imajo sedež oziroma prebivališče izven Občine Sežana in imajo v lasti ali upravljanju kulturni spomenik, ki leži na območju Občine Sežana.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sežana oziroma je njemu pripadajoči funkcionalno in prostorsko povezani objekt,
– pridobljeno ustrezno uradno dokazilo o lastništvu ali upravljanju kulturnega spomenika,
– pridobljena ustrezna dokumentacija s strani pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica) – kulturnovarstveni pogoji in/ali kulturnovarstveno soglasje,
– pridobljeno upravno dovoljenje (gradbeno dovoljenje), če je za predvideno investicijo potrebno,
– zagotovitev lastnih finančnih sredstev in/ali drugih virov financiranja (npr. Ministrstvo za kulturo) v višini najmanj 50 % stroškov obnove,
– pridobljena predračunska vrednost predvidene investicije s popisom del, pripravljena s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
– v primeru nabave materiala povezanega s predvideno investicijo, mora biti slednja usklajena s popisom del iz prejšnje alineje in pridobljena ponudba oziroma predračun,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana.
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
6. Kriteriji in merila za sofinanciranje
Vloge prispele na razpis se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev namenjenih za sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov in od števila točk, ki jih dosežejo vsi izbrani prijavitelji, pri čemer je vrednost sofinanciranja do 50 % celotne vrednosti obnove.
Merila in ovrednotenje posameznega merila v točkah za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
Pomen objekta z vidika kulturne dediščine:
število točk
kulturni spomenik lokalnega pomena je tudi vrednota državnega pomena 
10
Stanje objekta:
število točk
objekt je v zelo slabem stanju 
(objektu grozi porušitev, potrebna je rekonstrukcija celote ali posameznih delov)
20
objekt je v slabem stanju 
(potrebna so konservatorsko-restavratorska dela)
10
objekt je v solidnem stanju 
(potrebno je redno investicijsko vzdrževanje)
5
Pomen objekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti:
število točk
z realizacijo obnove se bo takoj povečalo javno dogajanje in dostopnost
20
z realizacijo obnove se bo povečalo javno dogajanje in dostopnost v prihodnjih letih
5
Obeležitev pomembnih zgodovinskih dogodkov oziroma obletnic:
število točk
obeležitev pomembnih kulturnozgodovinskih in drugih dogodkov
10
Znesek sofinanciranja posamezne obnove kulturnega spomenika se določi tako, da se število točk, ki jih posamezni prijavitelj prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Slednja pa se izračuna tako, da se skupni znesek, ki je namenjen za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, deli s številom točk vseh obnov izbranih za sofinanciranje.
7. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane obnove in izločila tiste predloge, ki niso v skladu z razpisnim področjem ter predlagala višino sofinanciranja.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov je 20.000,00 EUR.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti upravičencem nakazana v proračunskem letu 2022. Upravičenec mora najkasneje do 30. 11. 2022 oddati zahtevek za nakazilo sredstev s priloženim vsebinskim in finančnim poročilom ter ostalimi dokazili o izvedbi sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnem spomeniku.
10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je do vključno petka, 6. 5. 2022.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– vzorec poročila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev (Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino. Če je predlagatelj upravljavec, mora poleg zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju.),
– ponudbo ali predračun predvidenih del z vsebovanim popisom del oziroma ponudbo ali predračun za nabavljen material povezan s predvideno investicijo in usklajen s popisom del,
– izjavo o točnosti podatkov,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na objektu v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta,
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije,
– parafiran (podpis na vsaki strani) vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje objekta ali dela objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na sedežu Občine. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana do vključno petka, 6. 5. 2022, v zapečatenem ovitku z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za obnovo kulturnih spomenikov v Občini Sežana v letu 2022«. Na hrbtni strani mora biti navedba predlagatelja: naziv oziroma ime in priimek predlagatelja, naslov.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. Odpiranje se izvede predvidoma v ponedeljek, 9. 5. 2022. Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju se vodi zapisnik.
Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi kriterijev in meril, ki so navedeni v točki 6.
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete v točki 11.
Po ocenitvi vlog pripravi strokovna komisija predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev. Znesek sofinanciranja posamezne obnove kulturnega spomenika se določi tako, da se število točk, ki jih posamezni prijavitelj prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Slednja pa se izračuna tako, da se skupni znesek, ki je namenjen za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, deli s številom točk vseh obnov izbranih za sofinanciranje.
Strokovna komisija pripravljen predlog prejemnikov sredstev ter razdelitve razpisanih sredstev, skupaj z zapisnikom, predloži vodji notranje organizacijske enote, ki izda sklepe o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev. Zoper sklep o dodelitvi ali ne-dodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan.
Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska uprava upravičencu. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove in ne sklene pogodbe o sofinanciranju, ki jo z izbranimi upravičenci sklene župan, pravica do sofinanciranja preneha veljati.
Za vsa postopkovna vprašanja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
14. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko predlagatelji dobijo pri Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti – v pisarni št. 68, tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti