Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

953. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2022, stran 2688.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 22. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2022 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
1. rebalans 2022
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.423.056,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.228.391,09
70
DAVČNI PRIHODKI
5.970.447,59
700
Davki na dohodek in dobiček
5.385.001,00
7000 Dohodnina
5.385.001,00
703
Davki na premoženje
455.346,59
7030 Davki na nepremičnine
373.346,59
7031 Davki na premičnine
4.000,00
7032 Davki na dediščine in darila
23.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
55.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
130.100,00
7044 Davki na posebne storitve
3.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
127.100,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.257.943,50
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
887.542,30
7102 Prihodki od obresti
0,00
7103 Prihodki od premoženja
887.542,30
711
Takse in pristojbine
15.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine
15.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
9.670,00
7120 Globe in druge denarne kazni
9.670,00
714
Drugi nedavčni prihodki
345.731,20
7141 Drugi nedavčni prihodki
345.731,20
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
240.000,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.000,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
25.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
215.000,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
40.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
175.000,00
73 
PREJETE DONACIJE
2.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.000,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
1.000,00
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
1.000,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.947.761,33
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.783.556,13
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.787.460,13
741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
165.205,20
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
163.075,10
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
2.130,10
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav 
0,00 
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
12.107.695,56
40 
TEKOČI ODHODKI
2.704.697,15
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
581.545,00
4000 Plače in dodatki
504.800,00
4001 Regres za letni dopust
23.150,00
4002 Povračila in nadomestila
28.870,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
8.725,00
4004 Sredstva za nadurno delo
10.000,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim 
6.000,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
91.784,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
45.990,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
36.762,00
4012 Prispevek za zaposlovanje
347,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo
520,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
8.165,00
402
Izdatki za blago in storitve
1.991.168,15
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
240.528,44
4021 Posebni material in storitve 
79.725,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
350.755,11
4023 Prevozni stroški in storitve
23.000,00
4024 Izdatki za službena potovanja
3.700,00
4025 Tekoče vzdrževanje
736.703,46
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
26.270,00
4027 Kazni in odškodnine 
30.000,00
4029 Drugi operativni odhodki
500.486,14
403
Plačila domačih obresti
9.200,00
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
9.200,00
409
Rezerve
31.000,00
4090 Splošna proračunska rezervacija
30.000,00
4091 Proračunska rezerva
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.710.196,14
410
Subvencije
473.400,00
4100 Subvencije javnim podjetjem
244.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
229.400,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.972.437,56
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
13.000,00
4117 Štipendije
9.600,00
4119 Drugi transferi posameznikom
1.949.837,56
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
290.180,40
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
290.180,40
413
Drugi tekoči domači transferi
974.178,18
4130 Tekoči transferi občinam
51.200,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode
903.978,18
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
19.000,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.126.670,27
420 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.126.670,27
4201 Nakup prevoznih sredstev 
186.000,00
4202 Nakup opreme
185.306,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
19.675,28
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
3.794.943,28
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
94.145,71
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
543.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
303.600,00
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
566.132,00
431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
282.500,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
143.500,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
116.000,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
23.000,00
432 
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
283.632,00
4320 Investicijski transferi občinam
50.000,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
233.632,00
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–2.684.639,14
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–2.675.439,14
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
813.497,80
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 
Prejeta vračila danih posojil
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.150.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.150.000,00
500
Domače zadolževanje
2.100.000,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
2.150.000,00
5001 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
0,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
459.126,08
55 
ODPLAČILA DOLGA
459.126,08
550 
Odplačila domačega dolga
459.126,08
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
400.000,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
59.126,08
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–993.765,22
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.690.873,92
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.684.639,14
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
993.765,22
« 
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-24/2022
Metlika, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti