Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

952. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, stran 2685.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji dne 29. 3. 2022 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
1. člen 
(splošne določbe) 
(1) Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, kriterije in merila za vrednotenje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva (v nadaljnjem besedilu: humanitarni programi), ki jih sofinancira Občina Kočevje.
(2) Sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov se zagotovijo v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
2. člen 
(predmet pravilnika) 
(1) Predmet tega pravilnika je razdelitev sredstev, ki jih Občina Kočevje zagotavlja v občinskem proračunu za tekoče proračunsko leto, namenjenih za humanitarne programe.
(2) Po tem pravilniku se sofinancirajo humanitarni programi, ki se izvajajo v neposredno korist posameznikov s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje in so namenjeni zlasti:
– reševanju ogroženih ljudi in življenj,
– lajšanju socialnih, psihosocialnih stisk in težav,
– izboljšanju socialnega položaja,
– krepitvi zdravja,
– preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,
– preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo,
– ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo.
(3) Humanitarni programi, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge proračunske postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. Prav tako niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku humanitarni programi, ki se v celoti financirajo iz državnega proračuna oziroma iz drugih javnih sredstev.
3. člen 
(upravičenci) 
(1) Sofinancirajo se humanitarni programi iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki jih za posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje izvajajo:
– invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije,
– druga društva, zavodi in ostale neprofitne organizacije, ki imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno dejavnost izvajanja humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
(2) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež ali sedež podružnice/enote v Občini Kočevje, kar izkazujejo z ustanovitvenim aktom,
– imajo sedež izven območja iz prve alineje tega člena in imajo na dan oddaje vloge najmanj 10 članov s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje,
– so za opravljanje humanitarne dejavnosti registrirani vsaj 1 leto,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvajanje programa prijavljenega na razpis, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– imajo na dan oddaje vloge na javni razpis poravnane vse obveznosti do Občine Kočevje,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanega programa.
4. člen 
(namenska raba sredstev) 
Sredstva po javnem razpisu se namenijo za sofinanciranje materialnih in programskih stroškov izvajalcev humanitarnih programov, razen za:
– formalna izobraževanja,
– investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programov,
– nakup in vzdrževanje nepremičnin ter pohištvene opreme,
– stroške pogostitve, ki vključujejo alkoholne pijače,
– stroške zaposlitve.
5. člen 
(javni razpis) 
(1) Sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi na spletni strani občine.
(2) Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca. Razpisni rok se določi z vsakokratnim javnim razpisom.
(3) Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– podatke o naročniku,
– pravno podlago,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– kriterije oziroma merila, po katerih se bo posamezen humanitarni program ocenjeval oziroma vrednotil,
– navedbo, da gre za javni razpis za izbiro humanitarnih programov, pri katerem bodo v okviru razpoložljivih sredstev sofinancirani vsi upravičeni prijavljeni programi, in sicer sorazmerno glede na število prejetih točk in vrednost točke,
– vrednost razpoložljivih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
(4) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
6. člen 
(postopek javnega razpisa) 
Postopek javnega razpisa in dodelitev finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov humanitarnih programov (v nadaljevanju besedila: javni razpis),
– imenovanje komisije za strokovno presojo in ocenjevanje humanitarnih programov ter pripravo predloga sofinanciranja,
– objava javnega razpisa,
– odpiranje prejetih vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov in priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– izdaja ustreznega pravnega akta,
– sklepanje pogodb.
7. člen 
(sklep o začetku postopka) 
(1) Sklep o začetku postopka za izbiro humanitarnih programov, s katerim se določi datum objave in besedilo razpisa ter okvirna višina proračunskih sredstev, izda župan.
(2) Župan lahko do izdaje pravnega akta iz sedme alineje 6. člena tega pravilnika s sklepom ustavi postopek javnega razpisa. Sklep mora biti objavljen na način, kot je bil objavljen javni razpis. O ustavitvi mora župan posebej obvestiti tudi vse, ki so se na javni razpis prijavili. Na zahtevo prijavitelja se mu vloga, ki je prispela na javni razpis, vrne.
8. člen 
(vodenje postopka javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana komisije.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled vlog na podlagi pogojev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava, pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika.
(3) Občinska uprava občine opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za strokovno komisijo,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(4) Pri odločanju o pravici do sofinanciranja humanitarnega programa se uporablja postopek, določen z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
9. člen 
(odprava pomanjkljivosti) 
(1) Vlagatelji bodo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge pozvani na odpravo pomanjkljivosti v roku petih dni od dneva prejema poziva.
(2) Če vlagatelji pomanjkljivosti v navedenem roku ne bodo odpravili, bo vloga s sklepom zavržena.
10. člen 
(vrednotenje humanitarnih programov) 
Pravočasno prispele in popolne vloge strokovna komisija ovrednoti na podlagi meril za sofinanciranje humanitarnih programov, določenih v tem pravilniku.
11. člen 
(način dodelitve sredstev) 
(1) O sofinanciranju humanitarnega programa, na podlagi predloga strokovne komisije, odloči direktor občinske uprave z odločbo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu občine v osmih dneh po prejemu odločbe, pri čemer predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za vrednotenje humanitarnih programov. Odločitev župana je dokončna.
(3) Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med občino in izvajalcem humanitarnega programa, s katerim se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen 
(pogodba) 
(1) V pogodbi o sofinanciranju, ki jo župan sklene z izbranim izvajalcem humanitarnega programov se opredeli program, višina in namen sofinanciranja, roki za zagotovitev finančnih sredstev, pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev ter način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
(2) Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku osmih dni od dneva prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.
13. člen 
(ostala vprašanja) 
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države.
14. člen 
(višina sofinanciranja) 
(1) Vrednost posameznega humanitarnega programa je izražena v točkah.
(2) Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih, višine sredstev, določenih v proračunu ter na tej podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega prijavitelja.
(3) Prijavitelj lahko prijavi največ en program za posamezno tekoče leto.
15. člen 
(merila za ocenjevanje humanitarnih programov) 
(1) Humanitarni programi bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi kriteriji in merili za sofinanciranje humanitarnih programov:
1. Sedež organizacije,
2. Izvajanje programa,
3. Število uporabnikov programa/članov programa s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje, ki jim je program namenjen,
4. Humanitarni program na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
5. Vključenost prostovoljcev v izvajanje programa (ta kriterij se upošteva, samo pri prijaviteljih, ki so registrirani kot prostovoljska organizacija po Zakonu o prostovoljstvu).
1. SEDEŽ ORGANIZACIJE
Sedež društva/organizacije izven Občine Kočevje
10 točk
Sedež društva/organizacije oziroma podružnice v Občini Kočevje 
100 točk
2. IZVAJANJE PROGRAMA
Program se delno izvaja za občane Občine Kočevje 
10 točk
Programa se v celoti izvaja za občane Občine Kočevje
100 točk
3. ŠTEVILO UPORABNIKOV/ČLANOV PROGRAMA, S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOČEVJE, KI JIM JE PROGRAM NAMENJEN 
Od 10–25 uporabnikov/članov
10 točk
Od 26–40 uporabnikov/članov
40 točk
Več kot 41 uporabnikov/članov
100 točk
4. HUMANITARNI PROGRAM NA PODROČJU SOCILANEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
4.1 Zbiranje in delitev pomoči za občane Občine Kočevje (hrana, oblačila, obutev)
Do 50 občanom Občine Kočevje
40 točk
Od 51 do 70 občanom Občine Kočevje
70 točk
Več kot 70 občanom Občine Kočevje
100 točk
4.2 Programi obiskov, laična pomoč na domu oziroma prevozi občanov Občine Kočevje
Do 30 obiskov na domu/pomoči oziroma prevozov letno
40 točk
Od 31 do 60 obiskov na domu/pomoči oziroma prevozov letno
70 točk
Nad 60 obiskov na domu/pomoči oziroma prevozov letno
100 točk
4.3 Organizacija in izvedba letovanj, ekskurzij, izletov, rekreativnih prireditev
Organizacija in izvedba letovanja, ekskurzije, izletov, rekreativne prireditve do vključno 2x letno 
40 točk
Organizacija in izvedba letovanja, ekskurzije, izletov, rekreativne prireditve več kot 3x letno 
70 točk
4.4 Redna srečanja skupin, dnevni centri, klubske dejavnosti 
(ročne spretnosti, družabne igre, rekreacijska vadba itd.) 
Redna srečanja v Občini Kočevje do vključno 8x mesečno 
40 točk
Redna srečanja v Občini Kočevje več kot 9x mesečno 
70 točk
Dnevni center v Občini Kočevje – (vsakodnevno izvajanje programa)
100 točk
4.5 Organizacija in izvedba neformalnih izobraževanj, predavanj, delavnic za občane Občine Kočevje
Organizacija in izvedba do vključno 2 neformalnih izobraževanj, predavanj oziroma delavnic 
40 točk
Organizacija in izvedba več kot 3 neformalnih izobraževanj, predavanj oziroma delavnic 
70 točk
5. VKLJUČENOST PROSTOVOLJCEV V IZVAJANJE PROGRAMA 
(ta kriterij se bo upošteval samo pri prijaviteljih, ki so registrirani kot prostovoljska organizacija po Zakonu o prostovoljstvu)
Do 100 opravljenih ur prostovoljskega dela na leto
40 točk
Od 101 do 300 opravljenih ur prostovoljskega dela na leto
70 točk
Več kot 300 opravljenih ur prostovoljskega dela na leto
100 točk
 
 
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 8/16).
17. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-4
Kočevje, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti