Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

955. Letni program športa v Občini Piran za leto 2022, stran 2690.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   L E T N I   P R O G R A M    Š P O R T A 
v Občini Piran za leto 2022, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 28. redni seji dne 24. marca 2022.
Št. 4101-2/2022
Piran, dne 29. marca 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Piran (Uradni list RS, št. 44/22) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 24. marca 2022 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Piran za leto 2022 
1. člen 
(Vsebina) 
Občina Piran (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Piran za leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij v letu 2022.
2. člen 
(Programi in področja športa) 
V letu 2022 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ŠV-VIZ):
– projekt: Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna tekmovanja (ŠŠT). 
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni športni programi za otroke in mladino (ŠV-PRO), 
– celoletni pripravljalni športni programi za otroke (ŠV-PRI). 
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni športni programi otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda. 
– Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni programi kakovostnega športa odraslih, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (RS) in olimpijskega (OR) razreda. 
– Šport invalidov (ŠI):
– celoletni športnorekreativni programi invalidov. 
– Šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi za starejše. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– uporaba športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov in naprav,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov,
– Dom vodnih športov Piran.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev,
– delovanje javnega zavoda ŠIMC.
ŠPORTNE PIRIREDITVE:
– športni projekti,
– športne prireditve lokalnega pomena.
3. člen 
(Višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Piran za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22), in sicer:
ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
p.p.
2022
sredstva
v  %
v  % abs.
ŠV-PRO
prostočasni programi otrok in mladine
180504
70.000,00 €
26,17 %
4,30 %
ŠV-PRI
pripravljalni programi otrok
ŠV-USM
tekmovalni programi otrok in mladine
128.000,00 €
47,86 %
7,86 %
tekmovalni programi odraslih
180506
13.500,00 €
5,05 %
0,83 %
dodatni programi vrhunskih športnikov
180507
13.500,00 €
5,05 %
0,83 %
ŠI
rekreativni programi invalidov
180508
1.890,00 €
0,71 %
0,12 %
ŠSTA
rekreativni programi starejših
180514
2.000,00 €
0,75 %
0,12 %
RAZVOJ
usposabljanje in izpopolnjevanje v športu
180509
6.000,00 €
2,24 %
0,37 %
ORG
delovanje športnih društev
180511
17.550,00 €
6,56 %
1,08 %
PRIR
športni projekti in športne prireditve 
180520
15.000,00 €
5,61 %
0,92 %
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PODROČIJ: JAVNI RAZPIS 2022
267.440,00 €
100,00 %
16,42 %
ŠV-VIZ
športni programi v zavodih VIZ 
180502
21.580,00 €
1,59 %
1,33 %
OBJEKTI
upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov in naprav 
79.416,00 €
5,83 %
4,88 %
OBJEKTI
delovanje društev
180511
40.000,00 €
2,94 %
2,46 %
OBJEKTI
investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
180503
127.000,00 €
9,33 %
7,80 %
OBJEKTI
Dom vodnih športov Piran
180521
550.000,00 €
40,41 %
33,77 %
PRIR
športni projekti posebnega pomena
180520
10.000,00 €
0,73 %
0,61 %
ORG
delovanje ŠIMC Piran
180500
533.172,55 €
39,17 %
32,74 %
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PODROČIJ: NISO PREDMET JR
1.361.168,55 €
100,00 %
83,58 %
SKUPAJ ZA PODROČJE ŠPORTA:
1.628.608,55 €
 
100,00 %
4. člen 
(Javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ za leto 2022 bo občinska uprava izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v Občini Piran za leto 2022. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ, ki so sestavni del odloka in priloga razpisne dokumentacije.
5. člen 
(Možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR) 
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih manjše od pričakovanih, lahko sredstva znotraj proračunskih postavk prerazporedi na tista razpisana področja, na katerih je število prijav večje od pričakovanih.
6. člen 
(Spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa hkrati pomeni spremembo LPŠ 2022.
7. člen 
(Veljavnost LPŠ) 
LPŠ v Občini Piran za leto 2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-2/2022
Piran, dne 24. marca 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 - ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A   I L   S E G U E N T E    P R O G R A M M A   A N N U A L E  D E L L O   S P O R T
nel Comune di Pirano per l’anno 2022, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 28a seduta ordinaria in data 24 marzo 2022.
N. 4101-2/2022
Pirano, 29 marzo 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 13 della Legge sullo sport (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 e 3/22 – ZDeb), l’articolo 5 del Decreto di cofinanziamento del programma Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 44/22) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 annualedello sport nel Comune di – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 28a seduta ordinaria del 24/3/2022 approva il seguente
P R O G R A M M A    A N N U A L E   D E L L O   S P O R T
nel Comune di Pirano per l’anno 2022 
Articolo 1 
(Contenuto) 
Il Comune di Pirano (in seguito: Comune), conformemente ai programmi di sviluppo del Comune e ai mezzi del bilancio disponibili nonché alle condizioni relative alle risorse umane a allo spazio disponibile nello sport, stabilisce con il Programma annuale dello sport nel Comune di Pirano per l’anno 2022 (nel prosieguo: PAS):
– l’entità e le tipologie dei programmi e dei settori sportivi cofinanziati nell’anno 2022 dal bilancio comunale,
– l’ammontare dei fondi di bilancio per il cofinanziamento dei programmi e dei settori sportivi nell’anno 2022.
Articolo 2 
(Programmi e settori dello sport) 
Nell’anno 2022 sono cofinanziati con i fondi del bilancio comunale i seguenti programmi e settori sportivi:
PROGRAMMI SPORTIVI:
– educazione sportiva per bambini nel tempo libero negli istituti educativi e di istruzione (ŠV-VIZ):
– progetto: “Naučimo se plavati (NSP)” e competizioni sportive scolastiche (ŠŠT). 
– educazione sportiva per bambini e adolescenti nel tempo libero:
– programma annuale sportivo per il tempo libero per bambini e adolescenti (ŠV-PRO), 
– programma annuale sportivo di preparazione per bambini (ŠV-PRI); 
– educazione sportiva per bambini e adolescenti, mirata allo sport di qualità e allo sport di alto livello (ŠV-USM):
– programma annuale sportivo per bambini e adolescenti, mirato allo sport di qualità e allo sport di alto livello, 
– programmi aggiuntivi per atleti classificati nella classe giovanile (MLR) o promettente (PR); 
– sport di qualità (KŠ) e di alto livello (VŠ):
– programmi annuali dello sport di qualità per adulti, 
– programmi aggiuntivi per atleti classificati nella classe nazionale (DR), 
– programmi aggiuntivi per atleti classificati nella classe internazionale (MR), mondiale (SR) e olimpica (OR); 
– sport per disabili (ŠI):
– programmi annuali sportivo-ricreativi per disabili; 
– attività sportiva per la terza età (ŠSTA):
– programmi annuali sportivo-ricreativi per la terza età. 
IMPIANTI SPORTIVI E AREE PER LO SPORT ALL’ARIA APERTA:
– uso degli impianti sportivi destinati all'attività del PAS,
– gestione e manutenzione corrente degli impianti e delle attrezzature,
– investimenti e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi,
– Centro per gli sport acquatici Pirano.
PROGRAMMI DI SVILUPPO:
– abilitazione e perfezionamento del personale professionale nello sport.
ORGANIZZAZIONE NELLO SPORT:
– attività delle associazioni sportive,
– attività dell’ente pubblico ŠIMC.
EVENTI SPORTIVI:
– progetti sportivi,
– eventi sportivi di importanza locale.
Articolo 3 
(Ammontare dei mezzi di bilancio) 
I mezzi per la realizzazione del PAS sono garantiti dal Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2022 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 11/22), ossia:
PROGRAMMI E SETTORI DELLO SPORT
voce di bilancio
2022
fondi
in  %
in  % ass.
ŠV-PRO
programmi per il tempo libero per bambini e adolescenti
180504
70.000,00 €
26,17 %
4,30 %
ŠV-PRI
programmi di preparazione per bambini
ŠV-USM
programmi agonistici per bambini e adolescenti
128.000,00 €
47,86 %
7,86 %
programmi agonistici per adulti
180506
13.500,00 €
5,05 %
0,83 %
programmi aggiuntivi per atleti di alto livello
180507
13.500,00 €
5,05 %
0,83 %
ŠI
programmi ricreativi per disabili
180508
1.890,00 €
0,71 %
0,12 %
ŠSTA
programmi ricreativi per la terza età
180514
2.000,00 €
0,75 %
0,12 %
SVILUPPO
abilitazione e perfezionamento nello sport
180509
6.000,00 €
2,24 %
0,37 %
ORG
attività delle associazioni sportive.
180511
17.550,00 €
6,56 %
1,08 %
PRIR
progetti ed eventi sportivi 
180520
15.000,00 €
5,61 %
0,92 %
COFINANZIAMENTO DEI SETTORI DELLO SPORT: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 2022
267.440,00 €
100,00 %
16,42 %
ŠV-VIZ
programmi sportivi negli enti VIZ 
180502
21.580,00 €
1,59 %
1,33 %
IMPIANTI
gestione e manutenzione corrente degli impianti e delle attrezzature 
79.416,00 €
5,83 %
4,88 %
IMPIANTI
attività delle associazioni
180511
40.000,00 €
2,94 %
2,46 %
IMPIANTI
investimenti e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi
180503
127.000,00 €
9,33 %
7,80 %
IMPIANTI
Centro per gli sport acquatici Pirano
180521
550.000,00 €
40,41 %
33,77 %
PRIR
progetti sportivi di particolare importanza
180520
10.000,00 €
0,73 %
0,61 %
ORG
attività del Centro sportivo e giovanile di Pirano
180500
533.172,55 €
39,17 %
32,74 %
COFINANZIAMENTO DEI SETTORI DELLO SPORT: NON SONO OGGETTO DEL BP
1.361.168,55 €
100,00 %
83,58 %
TOTALE SETTORE DELLO SPORT:
1.628.608,55 €
 
100,00 %
Articolo 4 
(Bando di concorso pubblico) 
Sulla base del PAS adottato per l’anno 2022, l’Amministrazione comunale attuerà la procedura del bando pubblico per il cofinanziamento del PAS nel Comune di Pirano per l’anno 2022. La valutazione delle domande pervenute nell’ambito del bando pubblico sarà eseguita sulla base delle condizioni e dei criteri per la selezione e la valutazione del PAS, che costituiscono parte integrante del Decreto e sono allegate alla documentazione di gara.
Articolo 5 
(Possibilità di ridistribuzione dei fondi del PAS e del BP) 
Se durante la procedura del BP la Commissione per lo svolgimento del bando pubblico stabilisce che il numero delle domande per ciascun settore del bando sia minore del previsto, può distribuire i fondi all’interno delle voci di bilancio fra i settori del bando dove il numero delle domande è maggiore del previsto.
Articolo 6 
(Modifiche del PAS) 
Le modifiche del bilancio di previsione nel settore dello sport costituiscono nel contempo la modifica del PAS 2022.
Articolo 7 
(Entrata in vigore del PAS) 
Il PAS del Comune di Pirano per l’anno 2022 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 4101-2/2022
Pirano, 24 marzo 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti