Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

Ob-1976/22, Stran 1108
Svet zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Hrib - Loški Potok 101, 1318 Loški Potok, na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 23. 3. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija) (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju, opis in potrdilo z ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– izjava, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,
– program vodenja šole za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Hrib - Loški Potok 101, 1318 Loški Potok, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo najkasneje zadnji dan roka s priporočeno prednostno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti