Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

Št. 443/2022 Ob-1982/22, Stran 1111
Svet Vrtca Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, na podlagi sklepa, sprejetega na 2. seji sveta zavoda, ki je bila dne 15. 3. 2022, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vse priložene fotokopije morajo biti overjene.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Jesenice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti