Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik, stran 2679.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 17. in 68. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19), 2. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11, 52/12 in 88/20) je Občinski svet Občine Kamnik na 23. seji dne 16. 3. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik 
1. člen
V Odloku o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 83/16) se v 8. členu dodajo nov deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Sobodajalcem, lastnikom kampov in ostalim pravnim osebam, ki opravljajo sezonsko dejavnost, izvajalec javne službe storitve zaračunava za vse mesece, v katerih se dejavnost opravlja. V kolikor uporabnik izvajalcu javne službe ne sporoči pravočasno podatkov o obdobju izvajanja dejavnosti, mu izvajalec javne službe lahko stroške storitev obračuna naknadno, potem, ko pripravi letni poračun stroškov storitev. Pri pripravi poračuna izvajalec javne službe lahko izhaja iz podatkov, ki jih pridobi iz uradnih evidenc (npr. število nočitev v posameznem mesecu).
Pravnim osebam, katerim je s strani Vlade Republike Slovenije v celoti prepovedano opravljanje dejavnosti (npr. zaradi razglasitve epidemije), se v obdobju prepovedi izvaja in obračunava odvoz določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z dogovorom med pravno osebo in izvajalcem, največ pa enkrat na mesec. Pravna oseba mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o prepovedi opravljanja svoje dejavnosti.
Dijaki in študenti, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kamnik, začasno pa prebivajo izven območja te občine, so v tekočem šolskem letu (od septembra oziroma oktobra do vključno junija) oproščeni plačila stroškov storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ob predložitvi potrdila o šolanju in potrdila o začasnem prebivališču. Oprostitev plačila stopi v veljavo naslednji mesec po predložitvi zahtevanih potrdil izvajalcu javne službe, preostali čas v letu so dijaki in študenti vključeni v obstoječi sistem zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.«
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku dodata nova deveta in deseta alineja, ki se glasita:
»– redno prevzemanje papirja ter kartona in lepenke, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke na prevzemnih mestih,
– redno prevzemanje gradbenih odpadkov v zbirnem centru.«
V 10. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Posamezno gospodinjstvo lahko v enem koledarskem letu v zbirnem centru brezplačno odda 2.000 kg gradbenih odpadkov. V kolikor preseže navedeno količino, mu izvajalec javne službe za razliko stroške obračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na njegovi spletni strani.
Povzročitelji odpadkov, ki ločeno zbirajo biološke odpadke le v hišnem kompostniku, lahko oddajo zeleni vrtni odpad v zbirnem centru, izvajalec javne službe pa jim stroške obračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na njegovi spletni strani.«
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gospodinjstvu, zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki. V zbiralnicah mora zagotoviti vsaj zabojnike za prevzemanje odpadne embalaže iz stekla. Lahko pa določene zbiralnice opremi tudi z zabojniki za ločeno zbiranje drugih vrst komunalnih odpadkov, kot so: papir ter karton in lepenka, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke, mešana odpadna embalaža, odpadna oblačila in tekstil, drobna odpadna električna in elektronska oprema, odpadno jedilno olje ipd.«
4. člen 
V 13. členu se besedilo drugega in tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»V zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec javne službe zagotavlja prevzem drobne odpadne embalaže iz stekla, v določenih zbiralnicah pa tudi prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz plastike, kovin ali sestavljenih materialov,
– odpadnih oblačil in tekstila,
– drobne odpadne električne in elektronske opreme,
– odpadnega jedilnega olja.
Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s posodami velikosti 1100 l, oziroma s tipskimi zabojniki za odpadna oblačila in tekstil, drobno odpadno električno in elektronsko opremo in odpadno jedilno olje. Posode in zabojniki so opremljeni z nalepkami – navodili, kaj vanje sodi in kaj ne. Pokrovi posod za posamezno frakcijo so različnih barv, in sicer:
– papir in karton – modra barva,
– plastična in kovinska embalaža – rumena barva,
– steklo – zelena barva.«
V 13. členu se v petem odstavku v četrti alineji za besedo »posode« doda besedi »in zabojnike«.
5. člen 
V 16. členu se v prvem odstavku črta prva alineja.
6. člen 
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
(papir ter karton in lepenka, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke) 
Izvajalec javne službe prevzema papir ter karton in lepenko, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke, na prevzemnih mestih, kjer so jo uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti v tipiziranih posodah z modrim pokrovom prostornine 240 l (stanovanjske hiše) in 1100 l (večstanovanjski objekti).
Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje papirja ter kartona in lepenke, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke na celotnem območju Občine Kamnik, in sicer:
– na območju stanovanjskih hiš najmanj enkrat na štiri tedne,
– na območjih z večstanovanjskimi objekti pa najmanj enkrat na teden.«
7. člen 
V 17. členu se v tretjem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na celotnem območju Občine Kamnik najmanj enkrat na štiri tedne.«
V 17. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Če izvajalec ugotovi, da so med mešanimi komunalnimi odpadki tudi biološki odpadki, papir ter karton in lepenka, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke ali mešana odpadna embalaža, uporabnika pisno opozori, da v bodoče takih odpadkov ne bo prevzel, ampak bo občinskemu nadzornemu organu posredoval predlog za kaznovanje uporabnika v skladu s kazenskimi določbami tega odloka.«
8. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku v prvi alineji število »10« nadomesti s številom »5«.
9. člen 
V 28. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke, odpadno embalažo, papir ter karton in lepenko, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke in biološke odpadke,«.
10. člen 
V 31. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– do uporabe posode za mešane komunalne odpadke, odpadno embalažo, papir ter karton in lepenko, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke in biološke odpadke,«.
11. člen 
V 43. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ne ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (15., 16., 16.a in 17. člen),«.
12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-82/2016-3/8
Kamnik, dne 16. marca 2022
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti