Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021, Kazalo


MINISTRSTVA

1646. Pravilnik o pripravi in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja
1647. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

1648. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju družinske medicine v mreži zdravstvene službe na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

1649. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022
1650. Sklep o določitvi višine cene 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju Občine Grosuplje

Kočevje

1651. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
1652. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih mladih v Občini Kočevje
1653. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Kočevje
1654. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Komen

1655. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2020
1656. Odlok o pokopališkem redu v Občini Komen
1657. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Komen
1658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen

Laško

1659. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo

Litija

1660. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

Ljubno

1661. Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ljubno
1662. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2021

Puconci

1663. Sklep o določitvi višine enkratne zakupnine za žarni zid na pokopališču v naselju Brezovci

Sevnica

1664. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1665. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča k enoti urejanja prostora LL16.od
1666. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

1667. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020
1668. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šempeter - Vrtojba
1669. Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021

Šmarješke Toplice

1670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice
1671. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020
AAA Zlata odličnost