Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1656. Odlok o pokopališkem redu v Občini Komen, stran 4540.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 15. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Komen 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Komen (v nadaljevanju: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalna doba za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(javna služba) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
3. člen 
(upravljavec pokopališč) 
(1) Upravljavec pokopališč v občini je občinska uprava.
(2) Ne glede na prvi odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč,
– izvajanje investicijskega vzdrževanja,
– izvajanje investicij, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter izdajanjem soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
4. člen 
(izrazi) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
6. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) 24-urna dežurna služba se na območju občine izvaja kot koncesionirana dejavnost.
3 POGREBNA SLOVESNOST 
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu z pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(7) Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko na manjših pokopališčih upoštevajo tudi krajevni običaji pogrebne slovesnosti.
(8) Po volji pokojnika oziroma naročnika pogreba lahko pogrebna slovesnost vsebuje poslovilne nagovore, verski obred, živo izvedbo ustrezne glasbe ali predvajanje glasbenih posnetkov ob začetku slovesnosti, med njo in ob odprtem grobu ter druge vsebine.
(9) Ob pogrebnih slovesnostih za pokojnikom, državljanom Republike Slovenije, mora izvajalec zagotoviti zastavonošo z državno zastavo z žalnim trakom, ki sodeluje na čelu pogrebnega sprevoda in se ob zaključku pogrebne slovesnosti pokloni pokojniku.
(10) Ob pogrebih tujih državljanov zastavonoša nosi črno zastavo.
(11) Pri pogrebnih slovesnostih se sme uporabljati tuje zastave, tuje himne ali druge tuje državne simbole skladno s predpisi v veljavi v Republiki Sloveniji, lahko pa se uporabijo verski simboli s tem, da se upoštevajo splošna moralno-etična načela in predpisi v veljavi v Republiki Sloveniji. Na pogrebni slovesnosti se udeleženci morajo vzdržati ravnanj, ki bi lahko zbujale sovraštvo in neenakost glede na raso, spol, versko izpoved in druge osebne okoliščine.
(12) Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
(13) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
(14) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba. Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
4 STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
8. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih v občini zagotavlja upravljavec pokopališč.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, določenim s tem odlokom.
5 POGREB 
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
5.1 Prijava pokopa
10. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
5.2 Priprava pokojnika
11. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
5.3 Pogrebna slovesnost
12. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
5.4 Pokop
13. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču.
6 NAČIN IN ČAS POKOPA 
14. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
15. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih v občini se lahko opravi vsak dan med 8.00 in 19.00 uro.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
7 NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
16. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se opravi raztros pepela na pokopališču v Komnu in na sv. Gregorju.
8 POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
17. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
(1) V občini pokop zunaj pokopališča, tudi z raztrosom pepela ni dovoljen.
(2) Zunaj pokopališča je dovoljen le posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti, za kar je potrebno pridobiti soglasje občinskega organa.
9 MRLIŠKE VEŽICE 
18. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčihv občini, kjer so mrliške vežice, je uporaba mrliških vežic obvezna.
(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljavcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
(3) Če pokopališče nima mrliške vežice, lahko po dogovoru z upravljavcem pokopališča, pokojnik leži v mrliški vežici drugega pokopališča oziroma se lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi.
10 PRVA UREDITEV GROBA 
19. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
11 VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
20. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
21. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in nasadih;
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in jih shranjevati na pokopališču;
– brez soglasja upravljavca opravljati prevoze, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela.
12 NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
22. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Podrobnosti in druge morebitne dodatne pogoje za oddajo grobov v najem se določi v navodilih iz 35. člena tega odloka.
23. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
13 POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
24. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga večja vzdrževalna dela na območju pokopališča mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
14 GROBOVI 
25. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih Brestovica pri Komnu, Gabrovica pri Komnu, Gorjansko, Hruševica, Ivanji Grad, Kobjeglava, Kodreti, Komen, Sveto, Skrbina, Volčji Grad, pri Devici Mariji in na Sv. Gregorjuv občini so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– enojni, dvojni, otroški,
– vrstni grobovi in grobnice,
– kostnice,
– žarni grobovi, žarne niše
– prostor za raztros pepela.
15 OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
26. člen 
(grobovi) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni. Talni enojni grobovi so globoki od 0,6 m in se lahko poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je 1,0 m, dolžina pa 2 m, pri čemer se upošteva postavljeno nagrobno obeležje.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 0,6 m in se lahko poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina dvojnega groba je 1,8 m, dolžina pa 2 m, pri čemer se upošteva postavljeno nagrobno obeležje.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Otroški grobovi so globoki od 0,6 m in se lahko poglobijo do 2 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina otroškega groba je 0,6 m, dolžina pa 1,5 m.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora, katerega širina je nad 1,8 m, dolžina 2 m do največ 2,20 m, pri čemer se upošteva postavljeno nagrobno obeležje.
(5) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V njih se pokojniki pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare. Na pokopališču praviloma ni dovoljeno graditi novih grobnic. Nove grobnice je dovoljeno graditi le, če občina tako določi s prostorskim aktom, ki ureja pokopališča.
(7) Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju. Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.«
27. člen 
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok najmanj 0,6 m in širok 0,6 m. Dolžina žarnega groba je 0,6 m.
(3) Zidna žarna niša je velikosti od 0,53 m do 0,53 m.
(4) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
28. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajši od 10 let pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.
16 CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
29. člen 
(cenik) 
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture plačujejo uporabniki oziroma najemniki naslednje cene:
– najemnina mrliške vežice, skladno s sprejetim cenikom.
17 POGREBNA PRISTOJBINA 
30. člen 
(pogrebna pristojbina) 
Pogrebna pristojbina, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, se določi s sklepom občinskega sveta.
18 RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB
31. člen 
(razmerje grobnine) 
(1) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob znaša za:
– žarni grob 0,5 kratnik cene enojnega groba;
– dvojni grob 1,6 kratnik cene enojnega groba;
– trojni grob 2,3 kratnik cene enojnega groba;
– otroški grob 0,5 kratnik cene enojnega groba;
– napisna ploščica 1,0 kratnik cene enojnega groba.
(2) V kolikor obstoječi grob presega mere, določene v 26. členu, se grobnina izračuna z relevantnim podatkom glede na velikost grobnega polja.
19 NADZOR 
32. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
20 PREKRŠKI 
33. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik, ki:
– onesnaženje in odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora (druga alineja 22. člena),
– vodi pse ali druge živali po pokopališču in v objekte na območju pokopališča (četrta alineja 22. člena),
– brez soglasja upravljavca opravlja prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela v času napovedane pogrebne svečanosti (peta alineja 22. člena).
(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 500,00 EUR se kaznuje upravljavec pokopališča, če krši določbo prve in šeste alineje 21. člena tega odloka.
21 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(način najema – prednost pri najemu) 
Prednost pri najemu grobnega polja imajo občanke in občani s stalnim prebivališčem v Občini Komen. Za najem se dogovorijo z upravljavcem pokopališča. Ostali interesenti za najem grobnega polja pa morajo pridobiti pisno soglasje vaške skupnosti v kateri leži pokopališče, sicer upravljavec ne more in ne sme skleniti najemne pogodbe. Del najemne pogodbe je pisno pozitivno soglasje vaške skupnosti.
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Komen (Uradni list RS, št. 4/08).
36. člen 
(navodila) 
Upravljavec pokopališč je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka pripraviti navodila o urejanju pokopališča glede izdaje soglasij ter izvajanje drugih vzdrževalnih del na pokopališčih. Navodila sprejme občinski svet.
37. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2020
Komen, dne 5. maja 2021
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost