Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1646. Pravilnik o pripravi in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja, stran 4521.

  
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 – ZNIBDR-A) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o pripravi in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa podrobnejši potek priprave ter izvedbo rutinskih in preveritvenih inšpekcij Organizacije za prepoved kemičnega orožja (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija) ter naloge in obveznosti zavezancev in Urada Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) v skladu z zahtevami Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/97; v nadaljnjem besedilu: konvencija) in Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 – ZNIBDR-A; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Poleg izrazov, uporabljenih v tem pravilniku, ki imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu oziroma v konvenciji, se v tem pravilniku uporabljajo tudi izrazi, ki pomenijo:
– »posamezna organska kemikalija« je katera koli ogljikova spojina, razen oksidov, sulfidov in kovinskih karbonatov, ki jo je mogoče opredeliti s kemijskim imenom, strukturno formulo, če je znana, in s številko CAS, če ji je dodeljena, z izjemo razstreliv in ogljikovodikov. Izraz prav tako ne vključuje oligomerov, polimerov in kemikalij, ki vsebujejo le ogljik in kovine;
– »PSF kemikalija« je posamezna organska kemikalija, ki vsebuje elemente fosfor, žveplo ali fluor, z izjemo razstreliv in ogljikovodikov, ne vključuje pa oligomerov, polimerov in kemikalij, ki vsebujejo le ogljik in kovine;
– »inšpekcijska skupina« je skupina inšpektorjev, ki jih Organizacija za prepoved kemičnega orožja (v nadaljnjem besedilu: OPCW) imenuje za izvedbo inšpekcije;
– »zavezanec« je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki proizvaja, predeluje ali uporablja kemikalije iz skupin 1, 2 ali 3 ali proizvaja več kot 30 ton PSF kemikalije ali 200 ton posamezne organske kemikalije v skladu s konvencijo.
3. člen 
(namen in vrste inšpekcij) 
(1) Inšpekcijska skupina lahko izvaja rutinsko ali preveritveno inšpekcijo.
(2) Namen rutinske inšpekcije je pregled skladnosti dejavnosti zavezancev z zahtevami konvencije.
(3) Namen preveritvene inšpekcije je, na zahtevo države pogodbenice konvencije, preveriti sum neskladnosti s konvencijo na ozemlju druge države pogodbenice konvencije.
II. PREDPRIPRAVE NA INŠPEKCIJO 
4. člen 
(prejem obvestila o prihodu inšpekcije) 
(1) Pristojni organ prevzame obvestilo OPCW o prihodu inšpekcije (v nadaljnjem besedilu: obvestilo).
(2) Pristojni organ ob prejemu obvestila preveri podatke, navedene v obvestilu, ter izpolni in po elektronski pošti odpošlje potrdilo o prejemu obvestila, ki je v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, na sedež OPCW. Čas od prejema obvestila o prihodu inšpekcije do potrditve prejema ne sme biti daljši od ene ure. Potrdilo podpiše direktor pristojnega organa, v primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
5. člen 
(imenovanje spremljevalne skupine) 
Direktor pristojnega organa za vsako napovedano inšpekcijo posebej imenuje spremljevalno skupino. Spremljevalno skupino sestavljajo:
– vodja spremljevalne skupine,
– namestnik vodje spremljevalne skupine in
– do dva člana, ki sta predstavnika pristojnega organa.
III. PRIPRAVE NA INŠPEKCIJO 
6. člen 
(naloge spremljevalne skupine pred prihodom inšpekcijske skupine) 
Spremljevalna skupina zagotovi izvedbo naslednjih nalog:
1. o napovedani inšpekciji nemudoma obvesti zavezanca;
2. zagotovi, da postaja letališke policije Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana omogoči inšpekcijski skupini hiter in neoviran prehod meje pri prihodu v Republiko Slovenijo in pri njenem odhodu iz Republike Slovenije;
3. na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana poskrbi za ustrezen prostor za sprejem inšpekcijske skupine;
4. pripravi načrt aktivnosti, seznam telefonskih številk članov spremljevalne skupine in predstavnikov zavezanca ter drugih upoštevnih telefonskih številk (hotel, prevajalci, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in drugo);
5. poskrbi za prevajalce za prevajanje iz slovenskega jezika v angleški jezik;
6. uredi rezervacije hotelov;
7. zagotovi prehrano za inšpekcijsko skupino in spremljevalno skupino;
8. pripravi gradivo za inšpekcijsko skupino: podatke o članih spremljevalne skupine (predvsem telefonske številke), zavezancu, hotelu, logistične podatke in drugo;
9. pripravi gradivo za spremljevalno skupino: kopije konvencije, kopije deklaracij, deklaracijski in inšpekcijski priročnik, prenosni računalnik, naročilnice, potreben pisarniški material in drugo;
10. zagotovi prevoz inšpekcijske skupine, inšpekcijske opreme in spremljevalne skupine. Prevoz mora biti na razpolago ves čas poteka inšpekcije.
7. člen 
(varnost inšpekcijske skupine in inšpekcijske opreme) 
Policija v skladu z varnostno oceno v okviru svojih pristojnosti poskrbi za varnost inšpekcijske skupine in inšpekcijske opreme.
IV. POSTOPKI NA MEJNEM PREHODU IN NAMESTITEV 
8. člen 
(podpis dokumenta o vročitvi mandata) 
(1) Spremljevalna skupina pričaka inšpekcijsko skupino na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, nato jo odpelje v prostor, namenjen za sprejem inšpekcijske skupine.
(2) Vodja inšpekcijske skupine preda vodji spremljevalne skupine mandat, ki vsebuje časovni potek inšpekcije in natančno vsebino inšpekcije. Po pregledu vodja inšpekcijske skupine in vodja spremljevalne skupine podpišeta dokument o vročitvi mandata inšpekcijske skupine spremljevalni skupini.
9. člen 
(namestitev in shranjevanje) 
Spremljevalna skupina zagotovi namestitev inšpekcijske skupine in prevoz na mesto inšpekcije. Po dogovoru z inšpekcijsko skupino se inšpekcijska oprema lahko shrani tudi v posebnem varnem in zapečatenem prostoru, ki ga je za to pripravil zavezanec.
V. IZVEDBA INŠPEKCIJE 
10. člen 
(poročanje pred izvedbo inšpekcije) 
(1) Pred začetkom uradne inšpekcije predstavniki zavezanca opravijo uvodno predstavitev, ki praviloma vključuje tudi informativni ogled objekta, ki je predmet inšpekcije, če se tako dogovorita inšpekcijska skupina in spremljevalna skupina.
(2) Inšpekcijska skupina pripravi inšpekcijski načrt, pri čemer upošteva predloge in pripombe spremljevalne skupine in zavezanca.
11. člen 
(naloge spremljevalne skupine v času izvedbe inšpekcije) 
Spremljevalna skupina se organizira tako, da ves čas spremlja delo inšpekcijske skupine, pri čemer predvsem:
– skrbi za varovanje podatkov, predvsem dokumentov, ki jih želi preverjati inšpekcijska skupina;
– zagotavlja, da zaradi inšpekcije ne prihaja do nepotrebnega oviranja delovanja objekta, ki je predmet inšpekcije;
– skrbi za izvajanje določbe konvencije, ki določa, da inšpekcijska skupina ne sme sama voditi obratovanja nobenega objekta, ki je predmet inšpekcije;
– svetuje predstavnikom zavezanca v zvezi z njihovimi pravicami in obveznostmi.
12. člen 
(splošne obveznosti in pravice odgovornih oseb zavezancev) 
(1) Odgovorne osebe zavezanca morajo omogočiti izvedbo inšpekcije, kar pomeni:
1. po navodilih pristojnega organa pripraviti podatke za uvodno predstavitev pred izvedbo inšpekcije;
2. aktivno sodelovati pri poročanju pred izvedbo inšpekcije;
3. sodelovati s spremljevalno skupino in ji pomagati pri pripravah na inšpekcijo;
4. posredovati podatke, informacije in dokumente, potrebne za inšpekcijo;
5. seznaniti inšpekcijsko skupino in spremljevalno skupino o varnostnih zahtevah na mestu inšpekcije;
6. omogočiti odvzem vzorcev, kadar je to potrebno;
7. dopustiti pregled upoštevnih zapisov in dokumentacije;
8. dopustiti fotografiranje za namen inšpekcije;
9. inšpekcijski skupini in spremljevalni skupini zagotoviti stik z osebjem, pooblaščenim za posredovanje upoštevnih informacij;
10. zagotoviti varnost inšpekcijske skupine in spremljevalne skupine.
(2) Odgovorne osebe zavezanca imajo na mestu inšpekcije pravico:
1. prisostvovati inšpekciji;
2. zahtevati od inšpekcijske skupine in spremljevalne skupine, da upoštevata varnostne zahteve na mestu inšpekcije;
3. zahtevati od spremljevalne skupine, da zagotovi postopke za varovanje tajnosti podatkov;
4. pri vzorčenju obdržati enak vzorec ali del odvzetega vzorca;
5. prisostvovati analiziranju vzorcev;
6. biti seznanjene z vsebino poročila o prvih ugotovitvah inšpekcije in končnega poročila.
13. člen 
(inšpekcijsko poročilo) 
(1) Po izvedeni inšpekciji inšpekcijska skupina pripravi predhodno poročilo, ki lahko vsebuje le podatke, ki so neposredno povezani z inšpekcijo.
(2) Spremljevalna skupina in predstavniki zavezanca pregledajo predhodno poročilo in nanj podajo pripombe.
(3) Usklajeno predhodno poročilo podpišeta vodja inšpekcijske skupine in vodja spremljevalne skupine.
(4) Inšpekcijska skupina ob prisotnosti spremljevalne skupine in predstavnikov zavezanca zbriše vse podatke, ki se nanašajo na inšpekcijo, iz svojih prenosnih računalnikov in beležnic.
VI. POINŠPEKCIJSKE AKTIVNOSTI 
14. člen 
(odhod inšpekcijske skupine) 
Član spremljevalne skupine pospremi inšpekcijsko skupino na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer po potrebi pomaga pri izvedbi postopkov, potrebnih za prehod meje.
15. člen 
(stroški inšpekcije) 
(1) Pristojni organ krije:
– stroške najema prostora za sprejem inšpekcijske skupine na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana,
– stroške nočitev in prehrane za spremljevalno skupino.
(2) Pristojni organ v času inšpekcije krije tudi stroške prevoza in prevajanja, po končani inšpekciji pa od OPCW zahteva njihovo povrnitev.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o poteku priprav in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja ter nalogah in obveznostih zavezancev in pristojnega organa (Uradni list RS, št. 43/09).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-88/2021
Ljubljana, dne 15. maja 2021
EVA 2021-2711-0068
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost