Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1671. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020, stran 4555.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je občinski svet na 17. redni seji dne 28. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2020.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0002/2021
Šmarjeta, dne 28. aprila 2021
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar 

AAA Zlata odličnost