Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1655. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2020, stran 4539.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 80/09, 39/14 in 39/16) je občinski svet na 15. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Komen za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2020 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Zaključni račun 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.763.773
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.577.862
70
DAVČNI PRIHODKI
2.830.987
700
Davki na dohodek in dobiček
2.652.518
703
Davki na premoženje
99.792
704
Domači davki na blago in storitve
78.677
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
746.875
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
616.988
711
Takse in pristojbine
5.120
712
Globe in druge denarne kazni
24.769
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
48.359
714
Drugi nedavčni prihodki
51.639
72
KAPITALSKI PRIHODKI
96.701
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
96.701
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacija iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.089.210
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
509.143
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
580.067
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.853.508
40
TEKOČI ODHODKI
1.443.221
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
433.523
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
69.118
402
Izdatki za blago in storitve
910.084
403
Plačila domačih obresti
19.496
409
Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.618.724
410
Subvencije
162.572
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
670.375
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
143.408
413
Drugi tekoči domači transferi
642.369
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.740.373
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.740.373
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
51.190
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
37.110
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.079
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–89.735
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
141.784
50
ZADOLŽEVANJE
141.784
500
Domače zadolževanje
141.784
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
182.616
55
ODPLAČILA DOLGA
182.616
550
Odplačilo domačega dolga
182.616
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–130.567
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–40.832
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
89.735
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
852.227
3. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2020 naslednje stanje:
Prenos sredstev iz leta 2019
47.493,66 EUR
Prenos sredstev iz leta 2020
11.000,00 EUR
Odhodki sredstev v letu 2020
38.741,54 EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 31. 12. 2020
19.752,12 EUR
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2020 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2021.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/2021
Komen, dne 5. maja 2021
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost