Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1652. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih mladih v Občini Kočevje, stran 4534.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Lokalnega programa za mladino Občine Kočevje 2020–2024, 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 18. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o štipendiranju nadarjenih mladih v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvod in vsebina pravilnika) 
Občina Kočevje podeljuje štipendije nadarjenim mladim z namenom spodbujanja izobraževanja, doseganja višje izobrazbe upravičencev in izboljšanje zaposljivosti ter aktivnega vključevanja v lokalnem okolju.
S tem pravilnikom se določajo vrste štipendij, viri sredstev, splošni in posebni pogoji za dodelitev štipendij, pravice in obveznosti dajalca in prejemnika štipendij in način podeljevanja štipendij v Občini Kočevje.
2. člen 
(vrste štipendij) 
Občina Kočevje podeljuje štipendije za:
– nadarjene dijake in dijakinje (v nadaljevanju: dijaki), poklicnega, strokovnega ali splošnega srednješolskega izobraževanja, ki so dosegli zahtevan šolski uspeh in se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– nadarjene študente in študentke (v nadaljevanju: študenti), 1. bolonjske stopnje dodiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– umetniško-raziskovalno nadarjene dijake in študente,
– športno nadarjene dijake in študente,
– nadarjene dijake in študente, ki aktivno delujejo v lokalnem okolju.
3. člen 
(viri financiranja) 
Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz vsakoletnega proračuna občine.
II. UPRAVIČENCI, POGOJI ZA PRIDOBITEV IN VIŠINA ŠTIPENDIJ 
4. člen 
(upravičenci do štipendije) 
Štipendije lahko pridobijo osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku.
5. člen 
(splošni pogoji za pridobitev štipendije) 
Štipendija se lahko podeli dijakom in študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Kočevje,
– imajo status dijaka in so vpisani od drugega letnika dalje, srednješolskega izobraževanja oziroma status študenta in so vpisani v drugi letnik visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja,
– niso v delovnem razmerju,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– so vsestransko dejavni in se odlikujejo z ustvarjalnostjo na izven šolskih področjih v občini,
– dijaki morajo dosegati povprečno oceno najmanj 4,2 v predhodnem letniku, študentje pa v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,1 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti.
Upravičenec lahko prejme občinsko ali drugo vrsto štipendije v skladu s pozitivno zakonodajo.
Kadar gre za izobraževanje za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, se lahko štipendije, ob smiselni uporabi meril in pogojev določenih v tem pravilniku, izjemoma podelijo tudi za vpis v prvi letnik izobraževanja. V tem primeru se upošteva uspeh v zadnjem letniku predhodne stopnje izobraževanja.
Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu ponovno prijavijo na razpis.
6. člen 
(višina štipendije in obdobje izplačevanja) 
Štipendije so celoletne in se dijakom izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.
Študentom se štipendije izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. julija naslednjega leta.
Izjemoma se lahko štipendije podelijo tudi za absolventsko obdobje, vendar za največ 6 mesecev.
Štipendist prejema štipendijo za eno šolsko oziroma študijsko leto.
Javni razpis se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto, vendar najkasneje do 31. julija.
Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Višina štipendije:
– za dijake znaša 80,00 EUR na mesec,
– za študente znaša 100,00 EUR na mesec.
Višina štipendije se lahko spreminja, in sicer glede na razpoložljiva sredstva, sprejeta v proračunu za tekoče leto. Višina posamezne štipendije za dijake in študente se nato določi v javnem razpisu.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ 
7. člen 
(javni razpis za dodelitev štipendij) 
Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij nadarjenih mladih, in se objavi na spletni strani Občine Kočevje.
V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja štipendij.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo,
– pogoje in merila za dodelitev štipendij,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij,
– navedbo dokumentacije, ki jih mora vlagatelj predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,
– rok za prijavo na javni razpis,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
8. člen 
(prijava za dodelitev štipendij) 
Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu, določenem v javnem razpisu. K prijavi za dodelitev štipendije morajo biti priložena še naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
– dokazilo o učnem uspehu (spričevalo) za dijake ali študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih) za študente preteklega letnika izobraževanja,
– dokazila o dosežkih na posameznem področju v preteklem šolskem oziroma študijskem letu, izdanega s strani institucije oziroma odgovorne osebe,
– življenjepis z opisom kariernih ciljev,
– ter druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
Za potrebe izračuna povprečne ocene so kandidati dolžni zagotoviti ustrezno pretvorbo ocen, v primeru, ko njihove ocene ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi Republike Slovenije, s področja šolstva.
9. člen 
(komisija) 
Župan s sklepom izmed zaposlenih v občinski upravi imenuje tri člansko komisijo za pregled in obravnavo prijav za dodelitev štipendij, ki pripravi vse potrebno za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: Komisija).
Komisija pregleda prispele prijave, zahteva dopolnitve in na osnovi obravnave popolnih prijav pripravi predlog za podelitev štipendij. Na podlagi pisnega predloga Komisije direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba izda odločbo o dodelitvi štipendije posameznemu upravičencu.
Zoper odločbo je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi izdane odločbe se z upravičencem sklene pogodba o štipendiranju.
10. člen 
(merila za ocenjevanje uspeha in dosežkov kandidatov) 
Merila za dodelitev štipendij so: učni oziroma študijski uspeh predhodnega letnika izobraževanja na isti stopnji in dosežki na posameznem področju.
Vsako merilo je ovrednoteno s točkami.
V primeru doseganja istega števila točk se med prejemniki z istim številom točk uporabi najprej izločitveno merilo višjega letnika, nato merilo višje ocene in na koncu socialno-ekonomski status, če je potrebno.
11. člen 
(uspeh predhodnega šolskega leta) 
Število točk za povprečno oceno dijaka, ki se vpisuje v višji letnik srednješolskega izobraževanja:
Povprečna ocena
Število točk
več kot 4,8
10
od 4,5 do 4,8
9
od 4,2 do 4,5
8
Pri dijakih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu.
Povprečna ocena se določi na eno decimalno število. Decimalno število na mestu stotin se od 6 dalje zaokroži navzgor. Kot dokazilo se upošteva potrdilo o uspehu zadnjega šolskega leta.
12. člen 
(uspeh predhodnega študijskega leta) 
Število točk za povprečno oceno študenta, ki se vpisuje v višji letnik:
Povprečna ocena
Število točk
nad 9,7 do 10,0
10
nad 9,1 do 9,6
9
nad 8,6 do 9,0
8
nad 8,1 do 8,5
7
Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem študijskem letu.
Povprečna ocena se določi na eno decimalno število. Decimalno število na mestu stotin se od 6 dalje zaokroži navzgor. Kot dokazilo se upošteva potrdilo o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.
13. člen 
(dosežki na posameznem področju) 
Za dosežke na posameznem področju se štejejo dokazila pridobljena v obdobju enega leta pred datumom vloge:
Merilo
Število točk
1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju
5
2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju
4
3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju
3
sodelovanje na državni ali mednarodni predstavitvi, kongresu, konferenci, razstavi inp. Na področju umetnosti, družboslovja, naravoslovja, tehnike inp.
5
zlato, srebrno ali bronasto priznanje na tekmovanju ali natečaju regijskega ali lokalnega pomena
3
uvrstitev v finale tekmovanja ali natečaja državnega ali mednarodnega pomena
4
uvrstitev v finale tekmovanja ali natečaja regijskega ali lokalnega pomena
2
avtorska dela
4
umetniški ali kulturni nastopi, samostojno vodenje projektov, organizacija javnih prireditev, javne objave in predstavitve lastnega avtorskega prispevka oziroma samostojnih del
5
priznanja, nagrade in drugi javni dosežki na nivoju občine
3
Prostovoljstvo: 
– v preteklem letu opravljeno prostovoljno delo do 100 ur 
– v preteklem letu opravljeno prostovoljno delo do 60 ur 
– v preteklem letu opravljeno prostovoljno delo do 30 ur
 
 
1
Študij v sklopu programa Erasmus +: 
– opravljen en semester 
– opravljena dva semestra
 
3
Upravičeni lahko dobijo točke po posameznem merilu samo enkrat.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČINE IN PREJEMNIKA ŠTIPENDIJE 
14. člen 
(pogodba o štipendiranju) 
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in prejemnikom štipendije se podrobneje uredijo s pisno pogodbo.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa, opredelitev pravic in obveznosti.
Upravičenec do štipendije dijak opravi 30 ur volonterskega dela v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje.
Upravičenec do štipendije študent opravi 40 ur volonterskega dela v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje, s področja svojega izobraževanja.
15. člen 
(obveznosti upravičenca do štipendije) 
Upravičenec do štipendije je dolžan po vsakem zaključenem šolskem oziroma študijskem letu, in sicer najkasneje do 15. oktobra, predložiti občini naslednja dokazila:
– dokazilo o učnem oziroma o študijskem uspehu,
– dokazilo o vpisu v višji razred ali letnik ali končanju izobraževanja,
– druga dokazila, ki so opredeljena v javnem razpisu in pogodbi.
16. člen 
(izguba pravice do štipendije) 
Upravičenec do štipendije izgubi pravico do štipendije pred pretekom roka določenega v pogodbi o štipendiranju, če:
– po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskim oziroma študijskim letom,
– ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa,
– je navajal neresnične podatke,
– sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem, se zaposli, začne opravljati registrirano dejavnost ali postane (so)lastnik gospodarske družbe.
Upravičenec do štipendije je dolžan vsako zgoraj navedeno spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti občini najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga. Upravičenec do štipendije je dolžan vsa prejeta sredstva vrniti v proračun občine s pripadajočimi obrestmi.
17. člen 
(oprostitev vračila štipendije) 
Izjemoma lahko Komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v celoti ali delno, zaradi težkega socialnoekonomskega stanja upravičenca oziroma njegove družine, ali nastopa invalidnosti ter drugih bolezni.
Upravičenec do štipendije mora vložiti prošnjo na občino ter k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na predlog Komisije odloči župan občine.
18. člen 
(začetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021-3
Kočevje, dne 7. maja 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost