Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1659. Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo, stran 4545.

  
Na podlagi 110., 119. in 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in na podlagi 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je župan Občine Laško dne 29. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo (Uradni list RS, št. 35/18; v nadaljevanju SD OPPN).
(2) Pravna podlaga za izdelavo SD OPPN je Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18; v nadaljevanju OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) Priprava SD OPPN temelji na usmeritvah iz OPN, na določilih veljavnega OPPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN.
(2) Usmeritve za pripravo SD OPPN so dovolj podrobno določene v OPN ter v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo (Uradni list RS, št. 35/18), zato priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
(3) V OPN je območje SD OPPN opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti z oznako CU, območje prometne infrastrukture z oznako P in območja cest z oznako PC, površine za turizem z oznako BT ter zelene površine – parki z oznako ZP. V skladu z določili OPN je bil za območje izdelan OPPN. V času po sprejetju OPPN ter v fazi projektiranja je prišla s strani lastnikov stavb Globoko 1 in Globoko 1a ter v sodelovanju z Občino Laško do pobude, da se stavbi Globoko 1 in Globoko 1a vključi v prostorski akt. Prav tako je v fazi projektiranja na desnem bregu Savinje, na mestu priključevanja rekonstruirane regionalne ceste R3-680/1223 Rimske Toplice–Jurklošter na glavno cesto G1-5 Celje–Zidani Most, prišlo do manjše spremembe pri umestitvi krožišča.
(4) Pri izdelavi SD OPPN se upošteva vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– urbanistično arhitekturna rešitev prostorske umestitve nove stavbe na lokaciji obstoječih stavb Globoko 1 in Globoko 1a,
– etažnost nove stavbe: K + P + 1 + IP, klet je delno ali v celoti vkopana,
– tlorisni gabarit ni enotno predpisan, prilagojen mora biti velikosti in legi parcele, namembnosti območja, funkciji stavbe in omejitvam v prostoru (priobalni pas, vplivni pas regionalne ceste),
– oblikovanje prilagojeno značaju območja ter v skladu s kulturno varstvenimi pogoji,
– zasnovo novega premostitvenega objekta čez Savinjo v Rimskih Toplicah in rekonstrukcija cest G1-5 in R3-680 ter ostalih ureditev,
– za posege v varovane enote kulturne dediščine je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
– upoštevati pogoje glede zaščite pred poplavami.
3. člen 
(območje in predmet SD OPPN) 
(1) Okvirno ureditveno območje SD OPPN se nahaja v Rimskih Toplicah, na levem bregu reke Savinje na lokaciji obstoječih stavb Globoko 1 in Globoko 1a ter na delu obstoječe regionalne ceste R3-680 Rimske Toplice–Jurklošter in na desnem bregu reke Savinje, kjer sega območje do glavne ceste G1-5 Celje–Zidani Most.
(2) Območje SD OPPN na levem bregu Savinje obsega območje obstoječih stavb Globoko 1 in Globoko 1a oziroma parcele št. 803, 807/2, 807/4, 807/5, 807/6, 807/8, 807/9, 971/3, 971/8, 971/9, 984/10, 984/17, 984/19, vse k. o. Globoko. Velikost območja je 4264 m².
(3) Območje SD OPPN na desnem bregu Savinje obsega del območja križišča (krožišča) na glavni cesti G1-5 Celje–Zidani Most. Območje SD OPPN na tem delu obsega parcele št. 1064/3, 1377/1, 1380/2, 1380/3 vse k. o. Rimske Toplice. Velikost območja je 730 m².
(4) Točen obseg območja SD OPPN se lahko v postopku priprave spremeni zaradi mejnih pogojev ali pogojev nosilcev urejanja prostora.
(5) Predmet SD OPPN je:
– umestitev stavbe na lokaciji obstoječih stavb Globoko 1 in Globoko 1a, ki se porušita, s pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami,
– umestitev krožišča na mestu priključevanja rekonstruirane regionalne ceste R3-680/1223 Rimske Toplice–Jurklošter na glavno cesto G1-5 Celje–Zidani Most,
– ustrezna in celovito ureditev gospodarske infrastrukture in prometa,
– ustrezna in celovita zaščita obstoječih in načrtovanih ureditev pred poplavo.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
(1) Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in pobude na predmetnem območju. Strokovne rešitve za izvedbo SD OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN in veljavnega OPPN.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave SD OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2.
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je treba med pripravo osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(roki in postopek) 
(1) Za potek priprave in sprejema SD OPPN bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki:
– sprejem sklepa o začetku priprave SD OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje/30 dni,
– pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO po pridobitvi mnenj/30 dni,
– pridobivanje konkretnih smernic NUP/30 dni,
– izdelava osnutka SD OPPN/20 dni,
– pridobitev prvih mnenj/30 dni,
– izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN/20 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem stališč do pripomb,
– izdelava predloga SD OPPN/30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj NUP/30 dni,
– izdelava usklajenega predloga SD OPPN/15 dni po pridobitvi mnenj,
– sprejem odloka SD OPPN na občinskem svetu/30 dni,
– objava odloka SD OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev NUP v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo konkretne smernice in mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (področje železnic), Langusova 4, 1535 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za cestni promet, OE Celje, Lava 42, 3000 Celje,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Občina Laško, Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor, (občinske ceste), Mestna ulica 2, 3270 Laško,
– JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elastik d.o.o, Novi dom 4, 1430 Hrastnik,
– KS Rimske Toplice, Aškerčeva cesta 6, 3272 Rimske Toplice,
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
(2) RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje so naslednji:
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS ta varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave SD OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. V postopek priprave bo občina javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek SD OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je dopolnjen osnutek SD OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom SD OPPN, objavi na svoji spletni strani.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna zagotovi pobudnik – investitor, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-02/2021(ID 2390)
Laško, dne 29. aprila 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost