Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1653. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Kočevje, stran 4537.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice (Uradni list RS, št. 56/16 in 45/18), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 18. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen pravilnika) 
Občina Kočevje podeljuje štipendije za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendija) za izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, sprejete s strani Vlade Republike Slovenije. Štipendije se podeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področji izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
Ta pravilnik določa postopek, kriterije ter splošne in posebne pogoje za podeljevanje štipendij za dijake, ki se vpisujejo oziroma so vpisani v program izobraževanja na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, v Občini Kočevje, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.
2. člen 
(deficitarni poklici) 
Pred izvedbo javnega razpisa si Občina Kočevje pridobi seznam deficitarnih poklicev za posamično leto Zavoda RS za zaposlovanje OE Kočevje, pri katerem upošteva potrebe iz lokalnega okolja s področja gospodarstva.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
3. člen 
(splošni pogoji za pridobitev štipendije) 
Štipendija se lahko podeli dijakom, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Kočevje,
– imajo status dijaka v izobraževalnem programu in so prvič vpisani v 1. letnik srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– imajo status dijaka v izobraževalnem programu srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– niso v delovnem razmerju,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– ne prejemajo kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije ter druge občinske štipendije,
– se ne vpisuje ponovno v isti letnik.
4. člen 
(posebni pogoji za štipendijo za deficitarne poklice) 
Občina Kočevje pri objavi javnega razpisa lahko določi naslednje posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije za deficitarne poklice:
– raven oziroma stopnja izobraževanja,
– letnik izobraževanja,
– smer ali področje izobraževanja.
5. člen 
(višina štipendije in obdobje izplačevanja) 
Štipendije se izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 30. junija naslednjega leta.
Javni razpis se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto, vendar najkasneje do 31. julija.
Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Višina mesečne štipendije znaša 80,00 EUR na mesec.
Višina štipendije se lahko spreminja, in sicer glede na razpoložljiva sredstva sprejeta v proračunu za tekoče leto.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ 
6. člen 
(javni razpis za dodelitev štipendij) 
Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice, in se objavi na spletni strani Občine Kočevje.
V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja štipendij.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo,
– pogoje in merila za dodelitev štipendij,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij,
– navedbo dokumentacije, ki jih mora vlagatelj predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,
– rok za prijavo na javni razpis,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
7. člen 
(komisija) 
Župan s sklepom imenuje tri člansko komisijo za pregled in obravnavo prijav za dodelitev štipendij, ki pripravi vse potrebno za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: Komisija).
Komisija je v naslednji sestavi:
– dva predstavnika občinske uprave,
– en predstavnik s področja izobraževanja Gimnazije in srednje šole Kočevje.
Komisija pred objavo javnega razpisa pripravi nabor deficitarnih področij in ravni izobrazbe na podlagi prejetih priporočil določenih v 2. členu tega pravilnika.
Komisija pregleda prispele prijave, zahteva dopolnitve in na osnovi obravnave popolnih prijav pripravi predlog za podelitev štipendij. Na podlagi pisnega predloga Komisije direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba izda odločbo o dodelitvi štipendije posameznemu upravičencu.
Zoper odločbo je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi izdane odločbe se z upravičencem sklene pogodba o štipendiranju.
8. člen 
(merila za dodelitev štipendije) 
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo izbrani po naslednjem merilu:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena v predhodnem zaključenem letniku,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključenem letniku.
V kolikor imajo vlagatelji enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega zastavljene cilje javnega razpisa, se štipendije podelijo tudi vsem vlagateljem v skupini z enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku, s tem da se višina štipendije sorazmerno zmanjša glede na razpisana sredstva vsem prejemnikom.
Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne razvrščajo po merilih, štipendija pa se podeli vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje.
Povprečna ocena v zaključenem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku ter izbirnih predmetov v zaključenem letniku se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje štipendij ter vsa zahtevana dokumentacija po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČINE IN PREJEMNIKA ŠTIPENDIJE 
9. člen 
(pogodba o štipendiranju) 
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in prejemnikom štipendije se podrobneje uredijo s pisno pogodbo.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj: višino štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa, opredelitev pravic in obveznosti.
Upravičenec do štipendije dijak 1. letnika opravi 10 ur volonterskega dela v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Kočevje.
10. člen 
(obveznosti upravičenca do štipendije) 
Upravičenec do štipendije je v času trajanja pogodbe dolžan občini v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo:
– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
– spremembo stalnega bivališča,
– neizpolnjenih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge.
11. člen 
(izguba pravice do štipendije) 
Upravičenec do štipendije izgubi pravico do štipendije pred pretekom roka določenega v pogodbi o štipendiranju, če:
– po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskih letom,
– ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov,
– sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem (kadrovske ali občinska štipendija za nadarjene), se zaposli, začne opravljati registrirano dejavnost ali postane (so)lastnik gospodarske družbe.
Upravičenec do štipendije je dolžan vsa prejeta sredstva vrniti v proračun občine s pripadajočimi obrestmi.
12. člen 
(oprostitev vračila štipendije) 
Izjemoma lahko Komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v celoti ali delno, zaradi težkega socialnoekonomskega stanja upravičenca oziroma njegove družine, ali nastopa invalidnosti ter drugih bolezni.
Upravičenec do štipendije mora vložiti prošnjo na občino ter k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na predlog Komisije odloči župan občine.
13. člen 
(začetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2021-3
Kočevje, dne 7. maja 2021
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost