Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2021 z dne 18. 5. 2021

Kazalo

1658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen, stran 4545.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 15. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen 
1. člen 
V Pravilniku o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 82/19) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»(1) Subvencija pripada upravičenim prosilcem, to so mladi in mlade družine (v nadaljevanju: upravičenec) kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu stavbe (etažna lastnina) na območju Občine Komen.
(2) Subvencija pripada upravičencem tudi kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom zemljišča namenjenega stanovanjski gradnji, ki je v lasti Občine Komen.
(3) Posamezen upravičenec je do subvencije iz prvega odstavka tega člena oziroma do subvencije iz drugega odstavka tega člena upravičen samo enkrat.«
2. člen 
V 4. členu se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– v primeru nakupa zemljišča v lasti Občine Komen ima vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev za zemljišče, ki je predmet subvencioniranja sklenjeno prodajno pogodbo z Občino Komen«.
3. člen 
V 5. členu se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– v primeru nakupa nepremičnine v lasti Občine Komen v letu, ko je bila sklenjena prodajna pogodba za zemljišče.«
4. člen 
Spremeni se 6. člen tako, da se glasi:
»(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi znaša do največ 5.500,00 EUR.
(2) Poleg subvencije iz prvega odstavka tega člena se upravičencu dodeli še:
– do največ 1.000,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju;
– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
– en otrok do največ 500,00 EUR, 
– dva otroka do največ 700,00 EUR, 
– trije otroci ali več do največ 1.000,00 EUR. 
(3) Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe znaša do največ 500,00 EUR.
(4) Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru nakupa zemljišča v lasti Občine Komen znaša do največ 1/3 kupnine za m2 zemljišča.
(5) Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva proporcionalno razdelijo med vse upravičence«.
5. člen 
V 12. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Upravičenec, ki mu je bila dodeljena subvencija za nakup zemljišča v lasti Občine Komen, ne sme zemljišča odtujiti najmanj 7 let po prejemu subvencije ter mora v 7 letih po prejemu subvencije prijaviti stalno prebivališče na naslovu, kjer zemljišče leži.«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2021
Komen, dne 5. maja 2021
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost