Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2179. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1B)
2180. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-D)

Drugi akti

2181. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2182. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
2183. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki
2184. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
2185. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju
2186. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN, OVSE in ostalih mednarodnih organizacijah na Dunaju
2187. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski republiki
2188. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
2189. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
2190. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
2191. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekvador
2192. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
2193. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
2194. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
2195. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki
2196. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
2197. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
2198. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
2199. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP)
2200. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
2201. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji
2202. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori
2203. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2271. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu
2272. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav
2273. Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo
2274. Uredba o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest
2275. Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
2276. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2277. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme
2278. Uredba o spremembah Uredbe o podatkih registra nepremičnin
2279. Uredba o spremembah Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja
2280. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava

MINISTRSTVA

2204. Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
2205. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave
2206. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
2207. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2208. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
2209. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje
2210. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2281. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe
2282. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019

USTAVNO SODIŠČE

2211. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 44. člena in 45. člen Zakona o sodniški službi nista v neskladju z Ustavo in zavrnitvi ustavne pritožbe
2212. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o prostorskem načrtovanju ni bil v neskladju z Ustavo
2213. Delna odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 113. člena, 32. točke drugega odstavka 123. člena, 32. točke 125. člena in dvaindvajsete alineje prvega odstavka 128. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17)

BANKA SLOVENIJE

2214. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije (ocenjevanje LGD za recesijo)

SODNI SVET

2215. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
2216. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2217. Odločba o prenehanju sodniške službe
2218. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2219. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
2220. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
2221. Sklep o spremembi Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih
2222. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4a)
2223. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2224. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

OBČINE

Bovec

2225. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2019
2226. Odlok o parkiranju v Občini Bovec

Brežice

2227. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Brežice

Celje

2228. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Začret – območje ZA-6-1
2229. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park

Idrija

2230. Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja
2231. Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve
2232. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020
2233. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
2234. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

2235. Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig
2236. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Ivančna Gorica

2237. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobrava

Jesenice

2238. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
2239. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1
2240. Odlok o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice

Koper

2241. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper

Krško

2242. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
2243. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Ljubljana

2244. Avtentična razlaga tretjega odstavka 8. člena Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
2245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
2246. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše
2247. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ŠI-390

Log-Dragomer

2248. Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Log - Dragomer
2249. Odredba za postavitev naprav za umirjanje prometa na Poti na Plešivico v Občini Log - Dragomer

Medvode

2250. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 del Na Klancu
2251. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah OLN za območje urejanja PD 15/1 Žlebe

Metlika

2252. Odlok o podeljevanju štipendij Občine Metlika

Moravske Toplice

2253. Statutarni sklep

Murska Sobota

2254. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99 v Murski Soboti
2255. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota
2256. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota
2257. Sklep o Lokacijski preveritvi na Kocljevi ulici v Murski Soboti

Odranci

2269. Sprememba Statuta Občine Odranci
2270. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Odranci

Piran

2258. Sklep o določitvi cen pokopališke dejavnosti v Občini Piran
2259. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Piran

Radeče

2260. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 7. 2019

Ravne na Koroškem

2261. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Strojna

Straža

2262. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Straža
2263. Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas

Škocjan

2264. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje

Šmartno pri Litiji

2265. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019

Trebnje

2266. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone Trebnje – DNV-005 IG

Žužemberk

2267. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
2268. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk

POPRAVKI

2283. Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije št. 094-01-14/2017-2 z dne 12. 7. 2019
2284. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

39. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (MSPEUJP)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti