Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2235. Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig, stran 5795.

  
Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1 in 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 3. in 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12, 61/17 – GZ), 2. in 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-1 in 23/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter 6. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 7. redni seji dne 3. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o javni gasilski službi v Občini Ig 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja dejavnosti varstva pred požarom ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter naloge, organizacijo in status gasilstva v Občini Ig (v nadaljevanju: občina).
Beseda gasilstvo v tem odloku predstavlja vse dejavnosti, ki se nanašajo na navedbe v prvem odstavku tega člena.
2. člen 
Občina je dolžna spodbujati razvoj požarno nenevarnih tehnologij in takih posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov in naravnih in drugih nesreč.
3. člen 
(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja občina.
(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in je za ogrožene in prizadete uporabnike ob nesreči brezplačna.
4. člen 
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve opravljajo gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev.
(2) Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilstva.
(3) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitno dejavnost.
II. NOSILCI IN NALOGE 
5. člen 
(1) Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.
(2) Na podlagi letnega načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, na objektih javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in na hidrantnem omrežju javnega vodovoda, zaradi opravljanja nalog gasilstva iz prvega odstavka 4. člena tega odloka,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
(3) Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko prostovoljnih gasilskih društev, povezanih v Gasilsko zvezo Ig; to so: PGD Ig, PGD Golo, PGD Škrilje, PGD Matena, PGD Brest, PGD Iška loka, PGD Kot-Staje, PGD Iška vas, PGD Vrbljene-Strahomer in PGD Tomišelj.
III. GASILSKE ENOTE 
6. člen 
(1) Gasilske enote v občini so prostovoljne, glede na območje delovanja pa teritorialne.
(2) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke in pravili gasilske službe.
7. člen 
Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot:
a) za naselja so:
– število prebivalcev,
– tip naselja glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti;
b) za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije so:
– požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa,
– število zaposlenih,
– površina in razmejitev objektov,
– oddaljenost ustrezne gasilske enote;
c) za gozdove:
– površina in vrsta gozdov;
d) za vodne površine:
– velikost in vrsta vodnih površin.
Za organiziranje in opremljanje gasilskih enot se morajo upoštevati merila Vlade Republike Slovenije za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
Organizacija gasilstva v občini se določi na podlagi meril iz prejšnjega člena in v skladu z načrtom varstva pred požarom občine.
8. člen 
(1) Gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev opravljajo javno gasilsko službo skladno z veljavno zakonodajo in s tem odlokom. Za opravljanje javne gasilske službe morajo gasilske enote z občino skleniti pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. S pogodbo se določijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju javne gasilske službe.
(2) Za opravljanje javne gasilske službe v občini se lahko določijo le gasilske enote, ki so članice Gasilske zveze Ig. Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v občini sopodpisujejo vsa prostovoljna gasilska društva v občini in Gasilska zveza Ig.
(3) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v skladu s tem odlokom se določi zlasti:
– obseg in način opravljanja javne gasilske službe,
– začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe,
– organizacijo javne gasilske službe in
– nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.
(4) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi določenimi za izvoz enote na kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom varstva pred požarom ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.
(5) V pogodbi za opravljanje javne gasilske službe se za gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev vsako proračunsko leto določijo sredstva, ki jih zagotavlja občina za opravljanje javne gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih zakon določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti. Skladno s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe, pogodbenice iz drugega odstavka tega člena, letno podpišejo pogodbo o sofinanciranju javne gasilske službe.
(6) V opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem odlokom se lahko, na podlagi odločitve župana in pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, vključi tudi industrijska gasilska enota, če ne glede na to gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane v skladu z merili za organizacijo in opremljanje gasilskih enot.
9. člen 
Občina mora organizirati požarno stražo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju in stražo v primeru naravnih in drugih nesreč. Požarna straža mora trajati, dokler traja povečana požarna nevarnost in nevarnost v primeru naravnih nesreč.
10. člen 
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu s tem odlokom, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno drugače. Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika ali upravljavca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve.
11. člen 
Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini se ustanovi gasilska zveza, ki jo sestavljajo prostovoljna gasilska društva na območju Občine Ig. Poveljnik Gasilske zveze Ig vodi poveljstvo gasilske zveze, ki vključuje poveljnike vseh gasilskih društev.
12. člen 
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.
(2) Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ob prenehanju prostovoljnega gasilskega društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo, prevzame občina.
(3) Prostovoljno gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja gasilskega poveljstva Gasilske zveze Ig odtujiti gasilske zaščitne in reševalne opreme ter objektov, namenjenih za opravljanje nalog gasilstva, razen če župan ne odloči drugače.
13. člen 
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne opravlja javne gasilske službe v skladu s tem odlokom in pod pogoji iz 9. člena tega odloka, župan o tem opozori prostovoljno gasilsko društvo, poveljstvo Gasilske zveze Ig in določi rok, v katerem mora prostovoljno gasilsko društvo odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti v določenem roku, se mu opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame.
14. člen 
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni gasilec) je oseba, ki:
– je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega operativnega gasilca,
– ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe,
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– je stara od 18 do 63 let – moški oziroma 18 do 55 let – ženske.
15. člen 
(1) Prostovoljno gasilsko društvo je dolžno v skladu s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe imenovati gasilsko enoto za opravljanje preventivnega in operativnega dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena.
(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter orodišče.
(3) Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter prostovoljna gasilska društva za svoje potrebe in mora biti usklajena z evidenco Uprave RS za zaščito in reševanje.
16. člen 
Poveljnik prostovoljne gasilske enote skrbi za zakonito in strokovno-tehnično delo gasilske enote ter organizira delo.
Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti:
– skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in jo vodi med intervencijo
– organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote
– skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme.
Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov prostovoljnih gasilskih enot in njihovih namestnikov so določene s pravili gasilske službe.
17. člen 
(1) Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače mu pripada tudi med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine.
(2) Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme občine.
(3) Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo udeleženci pravico do brezplačne prehrane.
(4) Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji ali na usposabljanju, delodajalec ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
18. člen 
(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
(2) Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100 % povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe.
(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se gasilski zvezi.
(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do:
– pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– enkratne denarne pomoči in
– povračila stroškov prevoza in pogreba.
(5) Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20 %, ima pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih.
(6) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne sme biti manjša od 12 povprečnih plač zaposlenih v državi v zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil.
(7) Gasilska zveza Ig mora zavarovati operativne člane svoje gasilske enote za primer smrti, trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem.
19. člen 
Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano iz 17. člena tega odloka ter prispevke in stroške iz 18. člena tega odloka.
IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
20. člen 
Način in vsebino temeljnega in dopolnilnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev in opravljanje izpitov prostovoljnih gasilcev se izvaja po programu, ki ga potrdi/pripravi Gasilska zveza Slovenije, potrdi pa resorni minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije.
V. GASILSKA ZVEZA OBČINE IG 
21. člen 
(1) Prostovoljna gasilska društva v občini se povezujejo v Gasilsko zvezo Ig (v nadaljevanju: gasilska zveza).
(2) Gasilska zveza opravlja določene naloge javne gasilske službe, predvsem pa organizacijske in strokovne naloge gasilstva v zvezi z:
– načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev,
– načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili,
– načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij,
– povezovanjem med poveljstvi gasilskih društev, Gasilske zveze Ig in Občino Ig,
– izvajanjem nalog, ki jih na njih prenese občina,
– drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.
(3) Gasilska zveza izvoli poveljnika gasilske zveze. Občina Ig imenuje poveljnika gasilske zveze za člana štaba civilne zaščite Občine Ig.
(4) Poveljnik gasilske zveze skrbi za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost gasilskih enot, izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodi večje in zahtevnejše intervencije.
(5) Način izbire in pristojnosti poveljnika gasilske zveze, drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se izvede v skladu s pravili gasilske službe in Statutom Gasilske zveze Ig.
22. člen 
(1) Gasilska zveza, v katero se povezujejo prostovoljna gasilska društva v občini, daje:
– mnenja k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev,
– mnenja k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.
(2) Gasilska zveza lahko za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih prostovoljna gasilska društva vključijo v svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti občine pred požarom ali drugimi nesrečami.
(3) Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče uporabiti za financiranje programov usposabljanja ali nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za izvedbo usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme ni bilo dano pozitivno mnenje gasilske zveze.
(4) Pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena ima Gasilska zveza Ig, ob soglasju poveljnikov vseh prostovoljnih gasilskih društev, združenih v zvezi, le-ta pa le ob članstvu v Gasilski zvezi Slovenije.
VI. GASILSKE INTERVENCIJE 
1. Obveščanje in alarmiranje
23. člen 
(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela Gasilska zveza Ig, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan oziroma od njega pooblaščena oseba, se mora predložiti Gasilski zvezi Ig in Regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini.
(2) Kadar gre gasilska enota na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o tem obvestiti pristojni center za obveščanje.
(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja.
(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika civilne zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
(5) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite in reševanja.
24. člen 
(1) Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot iz prejšnjega člena in je član gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko službo.
(2) Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega centra za obveščanje ali pisni poziv občine, se šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec opraviči operativnemu gasilcu odsotnost z dela. V primeru, da je bil poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora poveljnik gasilske enote oziroma poveljnik gasilske zveze ali poveljnik civilne zaščite občine, izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh po končani intervenciji.
Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za operativnega gasilca njegovemu delodajalcu občina v skladu s tem odlokom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan.
2. Medsebojna pomoč gasilcev
25. člen 
(1) Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko pomagajo na drugih območjih le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene.
(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, lahko pa tudi pristojni poveljnik civilne zaščite.
(3) O medsebojni pomoči vodja intervencij obvesti župana Občine Ig.
3. Vodenje intervencij
26. člen 
(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote ali ustrezno usposobljen član enote (vodja intervencije), na območju katere je požar ali druga nesreča z vsemi pravicami in dolžnostmi skladno z zakonom in pravili gasilske službe.
(2) Po končani intervenciji mora vodja intervencije napisati predpisano poročilo o intervenciji. Izdelati in posredovati ga mora skladno s pravilnikom o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in pravili gasilske službe. Potek intervencije se mora ustrezno arhivirati.
4. Dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov
27. člen 
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim sodelujočim v intervenciji dovoliti:
– prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna dela,
– uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.
(3) Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni občino.
5. Stroški intervencije
28. člen 
(1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu s tem odlokom, krije občina.
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena stroške intervencije krije:
– povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti,
– kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi,
– kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi,
– kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja občina na podlagi sklepa župana.
(4) Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, krije občina iz katere je gasilska enota.
(5) Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika civilne zaščite.
VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA PRED POŽAROM V OBČINI IG 
29. člen 
Občinski svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– sprejme program in načrt varstva pred požarom, ki ne sme biti v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme vlada,
– z odlokom določi dejavnosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot javna služba,
– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge razmere lahko (z odlokom) predpiše posebne ukrepe varstva pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi povečano požarno ogroženost na svojem območju,
– v proračunu zagotovi sredstva za financiranje požarne varnosti.
30. člen 
Župan ima naslednje pristojnosti in naloge:
– sprejme program in načrt varstva pred požarom, ki ne sme biti v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme vlada,
– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge razmere lahko (z odlokom) predpiše posebne ukrepe varstva pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi povečano požarno ogroženost na svojem območju,
– obvešča javnost o dejavnostih in drugih zadevah varstva pred požarom,
– organizira neobvezne oblike usposabljanja za varstvo pred požarom,
– pristojnemu ministrstvu poroča o dogodkih, povezanih s požari in eksplozijami,
– odredi organiziranje požarne straže ob razglasu povečane nevarnosti požarov v naravnem okolju,
– razglasi povečano požarno nevarnost na območju občine,
– v času povečane požarne ogroženosti in ob velikih požarih v naselju oziroma naravnem okolju daje opozorila, napotila ali prepovedi prebivalstvu,
– imenuje odbor, ki načrtuje uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnega organa občine.
Občina, župan občine lahko v skladu z določili Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju glede na geografske, vremenske in druge razmere razglasi stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na svojem območju, o čemer obvesti Upravo RS za zaščito in reševanje ter predpiše ali uveljavi posebne ukrepe za varstvo pred požarom.
VIII. FINANCIRANJE 
31. člen 
(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:
– proračuna občine,
– sredstev zavarovalnic in podjetij,
– dohodkov iz lastnih dejavnosti,
– prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb,
– proračuna Republike Slovenije.
(2) V skladu s tem odlokom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi dejavnosti gasilskih društev in zveze, ki so pomembne za razvoj gasilstva.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8451-0002/2019
Ig, dne 3. julija 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti