Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2206. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, stran 5706.

  
Na podlagi drugega odstavka 100.a člena ter za izvrševanje drugega in tretjega odstavka 100.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 50/15 in 79/15) se v 4. členu drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Program izobraževanja za naziv DNR obsega predmete, katerih vsebine se nanašajo na:
a) nacionalno zakonodajo s področja javnih financ,
b) računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju,
c) upravljanje s tveganji in notranje kontrole,
č) osnove notranjega revidiranja.
Program izobraževanja za naziv DNR obsega tudi pripravo in zagovor zaključne naloge.
(3) Program izobraževanja za naziv PDNR obsega predmete, katerih vsebine se nanašajo na:
a) poglobljena znanja s področja notranjega revidiranja,
b) upravljalnega in stroškovnega računovodstva,
c) upravljanja projektov in sprememb poslovnih procesov.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-154/2019
Ljubljana, dne 10. julija 2019
EVA 2019-1611-0021
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance