Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2229. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park, stran 5787.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 7. redni seji dne 2. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Tehno park 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(2) S tem odlokom Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanovi javni zavod Tehno park, javni zavod za vzpodbujanje inovativnega okolja (v nadaljnjem besedilu: zavod) za namen promocije aktivnosti, ki vzpodbujajo znanost, tehnologijo in inovativnost.
(3) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: Mestni svet), razen če zakonodaja ali ta odlok ne določata drugače.
(4) K ustanovljenemu zavodu lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča svet zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
(5) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom in
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME, SEDEŽ, ŽIG IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
2. člen 
(1) Ime zavoda je: Tehno park, javni zavod za spodbujanje znanosti, tehnologije in inovativnosti.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Tehno park.
(3) Sedež zavoda je: Gubčeva ulica 1, 3000 Celje.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod lahko spremeni sedež in ime le s soglasjem ustanovitelja.
3. člen 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
4. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(1) Zavod pod pogoji in na način, ki velja za javno službo, opravlja naslednje dejavnosti:
– izvajanje programov promocije znanosti, tehnologij in inovativnosti v sodelovanju z izobraževanjem, kulturo in gospodarstvom;
– v povezavi z izobraževalnimi ustanovami, institucijami (inštituti, inkubatorji ipd.), visokotehnološkimi podjetji ter drugimi subjekti inovativnega gospodarskega okolja promovira aktivnosti povezane s spodbujanjem inovativnega okolja;
– izobraževanje o novih tehnologijah in znanstvenih dognanjih;
– iskanje priložnosti ter povezav z drugimi organizacijami, katerih delovanje je v povezavi z namenom ustanovitve in dela tega zavoda;
– promocija parka kot turistične in izobraževalne ustanove;
– izvedba in promocija novih metodologij in znanj s področja inovativnega gospodarskega okolja v smislu izobraževanj in prenosa ustvarjalnosti;
– izvedba dinamičnih, inovativnih in interaktivnih ogledov za posamezne skupine obiskovalcev (po starosti, po interesu, za tuje goste ipd.);
– organizacija izobraževanj (šolski dnevi, delavnice, predavanja, seminarji ...);
– organizacija in izvedba študijskih obiskov za zainteresirano javnost;
– organizacija lokalnih, regijskih in nacionalnih dogodkov;
– organizacija medijskih dogodkov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni;
– info točka;
– varstvo znanstvene, umetniške, kulturne in tehnološke dediščine;
– raziskave in razvoj na področju tehnologij in oglaševanje aktivnosti, povezanih z lokalnim gospodarstvom;
– vzpodbuja znanstveno-raziskovalno dejavnost za svoje potrebe;
– vzpodbujanje družbeno odgovorno ravnanje v družbi;
– izdajanje in posredovanje razpoložljivega študijskega in promocijskega gradiva s področja dejavnosti zavoda;
– povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini.
(2) Razen dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno iz nejavnih virov kot so:
– trgovinska dejavnost (prodaja spominkov, ostale literature in drugih sorodnih izdelkov, ki niso neposredno vezani na dejavnost zavoda) in
– dejavnost trženja lastnih kapacitet.
6. člen 
(1) Zavod za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja naloge, ki po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) sodijo v naslednja področja, oddelke in razrede:
G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
I – Gostinstvo
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti
58 – Založništvo
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59 – Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63 – Druge informacijske dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
L – Poslovanje z nepremičninami
68 Poslovanje z nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
70 – Dejavnost uprav podjetij, podjetništvo in poslovno svetovanje
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72 – Znanstvena, raziskovalna in razvojna dejavnost
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74 – Druge strokovne in tehnične dejavnosti
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
77 Dajanje v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82 – Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P – Izobraževanje
85 – Izobraževanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
91.0 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93 – Športne in druge dejavnosti za prosti čas
93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 – Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S – Druge dejavnosti
96 – Druge storitvene dejavnosti
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Kot glavna dejavnost se določi 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(3) Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda.
(4) Zavod mora zagotoviti ločeno računovodsko evidentiranje oziroma spremljanje gospodarske in negospodarske (javne) dejavnosti.
(5) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
7. člen 
(1) Ustanovitelj zagotovi sredstva za delo zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ter
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna ustanovitelja.
(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
(3) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
(4) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje. Premoženje uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, in sicer na način kot to določa zakon, ta odlok in akt o predaji premoženja v upravljanje.
(5) Pred odtujitvijo nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja.
(6) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
8. člen 
(1) Viri financiranja zavoda za izvajanje dejavnosti so:
– sredstva ustanovitelja, ki se določijo v proračunu ustanovitelja,
– sredstva ostalih občin v regiji,
– sredstva pristojnega ministrstva, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– sredstva po pogodbi s podjetji ter drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
– sredstva po pogodbi s pristojnim ministrstvom,
– sredstva prodaje blaga in storitev na trgu,
– sredstva iz projektov,
– darila, donacije, sponzorstva in mecenstva, pri čemer na ta način pridobljena sredstva ne smejo vplivati na vsebino, strokovnost in politiko poslovanja zavoda in
– drugi viri skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Višina in način sofinanciranja s strani ustanovitelja se ureja s pogodbami, ki jih zavod sklene z ustanoviteljem.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
9. člen 
(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
2. daje predhodno soglasje k predlogu akta o organizaciji in sistemizaciji,
3. daje soglasje k sprejetemu finančnemu načrtu in programu dela zavoda ter kadrovskemu načrtu, ki je priloga finančnega načrta,
4. daje soglasje k sprejetemu letnemu poročilu (zaključnemu računu) o delu zavoda,
5. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
6. odloča o statusnih spremembah zavoda,
7. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda,
8. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
9. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti zavoda,
10. daje soglasje k najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja zavoda in predhodnega mnenja sveta zavoda,
11. daje soglasje k statutu zavoda in
12. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz 2., 5. in 9. točke prejšnjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se izvršujejo skladno z veljavnimi predpisi.
(4) Ustanoviteljske pravice iz 10. točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance.
(5) Ustanoviteljske pravice iz 11. točke prvega odstavka tega člena izvršuje statutarna komisija ustanovitelja.
(6) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu finančnemu načrtu in programu dela, posredovati letno poročilo (zaključni račun) in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta direktor zavoda Mestnemu svetu ustanovitelja poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 15. avgusta tekočega leta mora pripraviti in posredovati županu ustanovitelja polletno poročilo in poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta in izvajanju dejavnosti iz 5. člena odloka,
4. najkasneje v roku določnem v izhodiščih ustanovitelja za pripravo finančnega načrta posredovati finančni načrt, katerega del je načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. najkasneje do 18. dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju seznaniti ustanovitelja o realizaciji kadrovskega načrta zavoda in
6. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(7) Obveznosti iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
10. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko skladno z veljavno zakonodajo uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanovitelja za investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(3) O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
11. člen 
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga, v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
IX. ORGANI ZAVODA 
12. člen 
Organa zavoda sta:
– svet zavoda in
– direktor zavoda.
13. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda ima pet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje mestni svet;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki je izvoljen s tajnimi volitvami s strani zaposlenih v zavodu in
– en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan.
(2) Člana sveta zavoda – predstavnika delavcev zavoda izvoli in odpokliče svet delavcev v postopku, smiselno skladnim z določbami veljavne zakonodaje s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju.
(3) Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda najpozneje v 30 dneh po imenovanju vseh članov zavoda.
14. člen 
(1) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(2) Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izvolijo predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja zavoda.
(3) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je sklic seje zahteval.
(4) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.
(5) Organizacija in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.
15. člen 
Svet zavoda ima pristojnosti določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
3. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda,
4. ocenjuje delo direktorja zavoda,
5. imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
6. imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja, pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
7. pravočasno obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
8. daje soglasje k aktu o organizaciji in sistemizaciji in zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
9. sprejema program dela in razvoja zavoda s soglasjem ustanovitelja ter spremlja njihovo izvrševanje,
10. določa finančni načrt in sprejema letno poročilo (zaključni račun) zavoda, v soglasju z ustanoviteljem,
11. potrjuje popise sredstev,
12. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja iz 1. točke prvega odstavka 9. člena in jo predloži ustanovitelju ter izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda,
13. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
14. sprejema statut ali pravila zavoda, če ga oziroma jih zavod ima, v soglasju z ustanoviteljem,
15. sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
16. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja ter zagotavlja varstvo pravic delavcev,
17. daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
18. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja zavoda,
19. razpisuje volitve predstavnika delavcev zavoda v svet zavoda,
20. sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
21. obravnava ugotovitve nadzornih organov, glede delovanja zavoda in
22. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
16. člen 
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta zavoda in interesi zavoda ali
– pri svojem delu ne ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana sveta zavoda, se za čas do izteka mandata imenuje ali izvoli nov član sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni ali pokojni član sveta zavoda.
17. člen 
(1) Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanovitelja. Direktor zavoda je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in če so zagotovljena sredstva, lahko direktor zavoda sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 eurov, le s predhodnim soglasjem sveta zavoda.
(2) Direktor zavoda lahko pisno pooblasti drugo osebo zaposleno v zavodu, za zastopanje in predstavljanje zavoda, pri čemer določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
(3) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
18. člen 
(1) Naloge direktorja zavoda so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
2. pripravi program dela, katerega sestavni del je finančni načrt s kadrovskim načrtom, in odgovarja za njegovo izvedbo,
3. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, predhodnem soglasju ustanovitelja ter soglasju sveta zavoda,
4. pripravi predloge drugih aktov, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, ki jih sprejme svet zavoda,
5. pripravi in posreduje županu in svetu zavoda polletno poročilo o delu zavoda,
6. pripravi letno poročilo (zaključni račun) o delu zavoda in ga predloži v sprejem svetu zavoda ter v soglasje organu ustanovitelja, pristojnemu za izdajo soglasja k finančnemu načrtu in programu dela zavoda,
7. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
8. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil zavoda, če jih zavod ima,
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
10. predlaga ustanovitelju in svetu zavoda najemanje kreditov zavoda,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima in
12. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Podrobneje naloge in obveznosti direktorja določi statut zavoda.
19. člen 
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, v skladu z veljavnimi predpisi na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja. Mandat direktorja zavoda traja štiri leta in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
(2) Če se na javni razpis iz prejšnjega odstavka nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi, za čas do imenovanja novega direktorja zavoda pa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
20. člen 
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z veljavno zakonodajo, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj sedmo raven izobrazbe, skladno z veljavno uredbo na področju uvedbe in uporabe klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani ravni izobrazbe,
– ima najmanj tri leta izkušenj na vodstvenih položajih,
– aktivno obvlada slovenski ter angleški jezik in
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat za direktorja zavoda mora ob prijavi na javni razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
21. člen 
(1) Direktor zavoda je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja zavoda:
– če direktor zavoda sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor zavoda pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor zavoda s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, v skladu z določili veljavne zakonodaje.
(4) Svet zavoda v primeru razrešitve direktorja zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar najdlje za eno leto.
X. ORGANIZACIJA ZAVODA 
22. člen 
(1) Zavod ima statut, s katerim se uredi organizacija zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in tem odlokom.
(2) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(3) Zavod ima lahko organizacijske enote.
23. člen 
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu. Izjemoma je skladno z določili veljavne zakonodaje za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene v kadrovskem načrtu zavoda.
24. člen 
(1) Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje organizacijskih enot.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem zavoda in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo ustanovitelj, preko s tem odlokom pooblaščenih notranje organizacijskih enot in pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije.
25. člen 
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor zavoda za ta namen pooblasti.
26. člen 
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo v statutu ali pravilih zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
27. člen 
(1) Za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdlje za obdobje šestih mesecev, ustanovitelj pooblašča župana, da imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je dolžan pripraviti vse potrebno za začetek dela zavoda ter v prehodnem obdobju organizirati delo oziroma poslovanje zavoda.
(2) Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom najkasneje v 90 dneh od vpisa zavoda v sodni register. Predstavnika delavcev v svet zavoda izmed sebe imenujejo delavci zavoda, ko bodo v zavodu zaposleni najmanj trije delavci za poln delovni čas. Do imenovanja predstavnika delavcev v svet zavoda, svet zavoda deluje in sprejema odločitve v sestavi treh članov sveta zavoda iz prve alineje prvega odstavka 13. člena tega odloka in člana sveta zavoda iz tretje alineje prvega odstavka 13. člena tega odloka. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika sveta zavoda.
(3) Prvo sejo sveta zavoda skliče vršilec dolžnosti direktorja zavoda iz prvega odstavka tega člena.
28. člen 
(1) Statut zavoda, akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morajo biti usklajeni z veljavno zakonodajo in tem odlokom najkasneje v devetih mesecih po imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda iz prvega odstavka 27. člena tega odloka.
(2) Do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov zavoda se za delovanje zavoda uporabljajo določila veljavne zakonodaje in tega odloka.
29. člen 
Vršilec dolžnosti direktorja iz prvega odstavka 27. člena tega odloka na podlagi tega odloka poskrbi za vpis zavoda v sodni register.
30. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka zadeve: 0301-2/2019
Celje, dne 2. julija 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
Po pooblastilu župana 
Breda Arnšek 
podžupanja