Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2252. Odlok o podeljevanju štipendij Občine Metlika, stran 5809.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 4. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o podeljevanju štipendij Občine Metlika 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja postopek, pogoje in merila za dodeljevanje občinskih štipendij, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista.
2. člen 
Štipendije so namenjene dijakom srednješolskega izobraževanja in študentom študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje (bolonjska).
3. člen 
Sredstva za štipendije zagotavlja Občina Metlika iz proračunskih sredstev na posebni proračunski postavki v okviru vsakoletnega proračuna. Število podeljenih štipendij je odvisno od razpoložljivih sredstev Občine Metlika.
4. člen 
Pri dodeljevanju štipendij se, v kolikor ta odlok ne določa drugače, uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
II. UPRAVIČENCI IN ŠTIPENDIJE 
5. člen 
(1) Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja, osebe s statusom študenta dodiplomskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem, osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem (v nadaljevanju kandidati), ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče v Občini Metlika,
– redno napredujejo v višji letnik,
– so v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katerega uveljavljajo štipendijo, oziroma v zadnjem letu izobraževanja predhodne ravni izobraževanja dosegli pomembne dosežke na posameznem področju,
– niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali zavoda.
(2) Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive na mednarodnem in državnem nivoju, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.
6. člen 
(1) Štipendija se podeljuje za eno šolsko oziroma študijsko leto.
(2) Štipendije se izplačuje mesečno, in sicer dijakom za obdobje od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta in študentom od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.
(3) Višina mesečne štipendije znaša 100 EUR za dijake in 150 EUR za študente.
(4) Občinska štipendija je združljiva z drugimi štipendijami, razen s Zoisovo štipendijo, pri čemer sme štipendist poleg občinske štipendije prejemati le eno štipendijo (državno, kadrovsko …).
III. POSTOPEK PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN MERILA 
7. člen 
(1) Štipendije se podeljuje na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Metlika.
(2) Javni razpis za podelitev štipendij mora vsebovati najmanj:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o razpisanih štipendijah,
– pogoje in merila za pridobitev štipendije,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendije,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za prijavo,
– navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi štipendije,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom,
– druge podatke, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.
8. člen 
(1) Prijave za dodelitev štipendije kandidat odda na obrazcu, ki je objavljen skupaj z javnim razpisom.
(2) Kandidat mora k prijavi predložiti:
– potrdilo o vpisu v tekoči letnik izobraževalnega programa,
– dokazilo o šolskem uspehu zadnjega zaključenega šolskega leta,
– dokazilo o študijskem uspehu zadnjega zaključenega študijskega leta,
– dokazila o pomembnih dosežkih,
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
9. člen 
(1) Za dokazilo o šolskem uspehu šteje spričevalo zadnjega šolskega leta, iz katerega morajo biti razvidne ocene vseh predmetov.
(2) Za dokazilo o študijskem uspehu šteje izpis zadnjega zaključenega študijskega leta, iz katerega morajo biti razvidne številčno izražene ocene. V primeru dvopredmetnih študijskih programov se kot povprečna ocena šteje povprečna ocena iz obeh programov.
(3) Dosežen uspeh se določi tako, da se upošteva povprečje ocen vseh številčno izraženih predmetov. Povprečna ocena se določi na dve decimalki natančno.
10. člen 
(1) Za pomembne dosežke na posameznem področju se šteje:
– najvišja mesta na državnem tekmovanju,
– udeležba ali najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
– pomembni dosežki na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
– nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
– objava strokovnega ali znanstvenega članka v strokovni reviji ali zborniku,
– priznanja, nagrade in drugi dosežki na nivoju regije,
– aktivno sodelovanje v projektih za dobrobit lokalne skupnosti,
– aktivno sodelovanje pri razvoju in delu posameznega društva, ki deluje na kulturnem, socialnem, športnem, humanitarnem, prostovoljnem ali turističnem področju v občini,
– drugi pomembni dosežki.
(2) Kandidat lahko v posamezni prijavi uveljavlja več pomembnih dosežkov, pri čemer je isti dosežek možno vrednotiti le enkrat.
11. člen 
(1) Vloga kandidata se ovrednoti na podlagi doseženega učnega uspeha v zadnjem šolskem oziroma študijskem letu in pomembnih dosežkov, ki jih je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katerega uveljavlja štipendijo, oziroma v zadnjem letu izobraževanja predhodne ravni izobraževanja.
(2) Kriterije oziroma merila za vrednotenje vlog se podrobno in natančno opredeli v javnem razpisu, ki ga pred objavo obravnava in potrdi Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Metlika.
(3) Med kandidati, ki dosežejo isto število točk, imajo pri štipendiranju prednost tisti z več doseženimi točkami pri pomembnih dosežkih, v nadaljevanju pa tisti, ki so na višji ravni izobraževanja in v višjem letniku.
12. člen 
(1) Postopek javnega razpisa za podeljevanje štipendij vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
(2) Naloge komisije so:
– obravnava vloge ter pripravi predlog podelitve štipendij,
– podaja mnenje na pritožbe kandidatov, ki so vložili pritožbo v postopku javnega razpisa,
– podaja predlog odločitve o prenehanju pravice do štipendije,
– podaja predlog odločitve o oprostitvi vračila štipendije,
– obravnava predloge za spremembe in dopolnitve tega odloka.
(3) Komisija odloča z večino glasov vseh članov. O seji komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
(4) Komisija obravnava vloge, pripravi pisni predlog o (ne)podelitvi štipendije ter ga preda v potrditev direktorju občinske uprave. Direktor občinske uprave izda na podlagi pisnega predloga komisije upravno odločbo.
(5) Komisija sestavi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo neizbranih kandidatov, ki lahko prejmejo odločbo o dodelitvi štipendije v primeru, če prvotno izbrani kandidati umaknejo vlogo ali ne sklenejo pogodbe o štipendiranju v roku, določenem v odločbi, brez utemeljenega pisnega razloga.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN ŠTIPENDISTA 
13. člen 
(1) Medsebojna razmerja med Občino Metlika kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pogodbo o štipendiranju.
(2) Pogodba o štipendiranju mora vsebovati:
– pogodbeni stranki,
– višino štipendije,
– čas prejemanja štipendije,
– pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista.
(3) Če štipendist še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik.
(4) Če štipendist (in njegov zakoniti zastopnik) ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev štipendije.
14. člen 
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe, zlasti pa:
– prekinitev, spremembo ali konec izobraževanja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– sklenitev pogodbe z drugim štipenditorjem,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi, prijavo v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oziroma začetek opravljanje samostojne registrirane dejavnosti,
– podatek, da je postal (so)lastnik gospodarske družbe ali zavoda.
15. člen 
V roku 30 dni po zaključku šolskega oziroma študijskega leta je štipendist dolžan dostaviti štipenditorju dokazilo o doseženem učnem uspehu v šolskem oziroma študijskem letu, za katerega je prejemal štipendijo.
16. člen 
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom časa, določenega v pogodbi o štipendiranju, in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do vračila, če:
– po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije preneha z izobraževanjem oziroma izgubi status dijaka ali študenta,
– navaja neresnične podatke,
– sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem, ki je nezdružljiva z občinsko štipendijo,
– se zaposli, se vpiše v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, prične opravljati samostojno registrirano dejavnost ali postane (so)lastnik gospodarske družbe ali zavoda,
– odstopi od pogodbe o štipendiranju.
(2) O izgubi pravice do štipendije pred potekom pogodbenega roka odloči direktor občinske uprave na predlog komisije za štipendiranje.
17. člen 
(1) Štipendista, ki izgubi pravico do štipendije pred potekom časa, določenega v pogodbi o štipendiranju, se lahko na njegovo prošnjo delno ali v celoti oprosti vračila štipendije, samo v naslednjih primerih:
– če štipendist opusti izobraževanje zaradi svoje dalj časa trajajoče bolezni ali poškodbe ali invalidnosti,
– če štipendist štipendije skupaj z obrestmi ne more vrniti zaradi socialne ogroženosti.
(2) Izpolnitev pogoja glede zdravstvenega stanja štipendista, zaradi katerega štipendist opusti izobraževanje, se dokazuje s specialističnim zdravniškim potrdilom, ki je izdano na podlagi ustrezne medicinske dokumentacije in iz katerega je razvidno, da štipendist ne more nadaljevati šolanja oziroma študija, za katerega mu je bila dodeljena štipendija.
(3) Izpolnitev pogoja glede invalidnosti se dokazuje s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(4) Socialna ogroženost štipendista je podana v naslednjih primerih:
– če je v času prejemanja štipendije pri starših štipendista nastala dalj časa trajajoča bolezen ali je pridobljen status invalida,
– če je štipendist oziroma so njegovi zakoniti zastopniki v času oddaje vloge za oprostitev vračila štipendije prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih iz socialnega varstva.
(5) Razlogi iz prejšnjega odstavka se dokazujejo s specialističnim zdravniškim potrdilom oziroma s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o ugotovitvi invalidnosti in z odločbo pristojnega centra za socialno delo.
18. člen 
(1) Vlogo z obrazložitvijo za delno ali celotno oprostitev vračila štipendije štipendist vloži pri Občini Metlika. Vlogi je potrebno priložiti dokazila, ki potrjujejo utemeljenost razlogov za oprostitev vračila štipendije v skladu s tem predpisom.
(2) O odločitvi o oprostitvi vračila štipendije odloča direktor občinske uprave na predlog komisije za štipendiranje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 609-1/2019
Metlika, dne 4. julija 2019
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost