Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2246. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, stran 5804.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 6. seji 8. 7. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše 
1. člen 
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana: Vrtec Andersen, Rašiška ulica 7, Ljubljana; Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, Ljubljana; Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400, Ljubljana; Vrtec dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana; Vrtec Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana; Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, Ljubljana; Vrtec Jelka, Glavarjeva ulica 18a, Ljubljana; Vrtec Kolezija, Pod bukvami 11, Ljubljana; Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana; Vrtec Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1, Ljubljana; Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, Ljubljana; Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, Ljubljana; Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41, Ljubljana; Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2, Ljubljana; Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljubljana; Vrtec Trnovo, Kolezijska ulica 11, Ljubljana; Viški vrtci, Jamova cesta 23, Ljubljana; Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24, Ljubljana; Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana; Vrtec Viški gaj, Reška ulica 31, Ljubljana; Vrtec Zelena jama, Zvezna ulica 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vrtec), znašajo mesečno na otroka v eurih:
Dnevni programi: 
Cena v eurih
Prvo starostno obdobje
576
Drugo starostno obdobje
418
Kombinirani oddelki
446
Oddelki 3–4 letnih otrok
439
Razvojni oddelek 
1.174
2. člen 
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah dnevnih programov vrtcev iz prejšnjega člena, znašajo 44 eurov mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3. člen 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Mestne občine Ljubljana, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo:
a) v programu prvega starostnega obdobja in razvojnih oddelkih v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 23,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 17,5 % nižje plačilo za svoj dohodkovni razred,
b) v programu drugega starostnega obdobja v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 15 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 12,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
c) v kombiniranih oddelkih v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 13 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 10 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
d) v oddelkih 3–4 letnih otrok v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 11,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 8,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred.
4. člen 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in so razporejeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda ter imajo otroka vključenega v javni vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prejšnjim odstavkom vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
5. člen 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine Ljubljana, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo za 7 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
6. člen 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in se jim plačilo sofinancira iz državnega proračuna, dodatna znižanja iz 3., 4. ali 5. člena tega sklepa ne pripadajo.
7. člen 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra tekočega leta. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši otrok iz prejšnjega odstavka lahko izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, uveljavijo zdravstveno rezervacijo. Starši so dolžni vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije predložiti v obravnavo vrtcu najkasneje v roku sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka v vrtcu.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 3. in 5. člena tega sklepa.
8. člen 
Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila javnemu vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih ugodnosti za starše po tem sklepu.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 57/12).
10. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. septembrom 2019.
Št. 6020-21/2019-28
Ljubljana, dne 8. julija 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti