Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

851. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-C)

MINISTRSTVA

852. Odlok o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
897. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

853. Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih ni v neskladju z Ustavo
854. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

855. Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice
856. Sklep o spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice

SODNI SVET

857. Poslovnik Sodnega sveta

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

858. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji VI. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

859. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizacijskih zahtevah za vodenje centralnega registra in upravljanje poravnalnega sistema
860. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Maribor
861. Akt o določitvi omrežnine za distribucijska omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih občin Ruše, Hoče - Slivnica, Šentilj in Miklavž na Dravskem polju
862. Akt o spremembi in dopolnitvi Meril za uvrstitev v register strokovnjakov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

863. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
864. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
865. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

OBČINE

Beltinci

866. Tehnični pravilnik javnega vodovoda

Cankova

867. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci
868. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Cankova

Celje

869. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2011
870. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012
871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
873. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov

Dobje

874. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2012

Dolenjske Toplice

875. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
876. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Grosuplje

877. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
878. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012

Kanal ob Soči

879. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Koper

880. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Cesta Mlini

Ljubno

881. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2011
882. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012
883. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno
884. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Pivka

885. Pravilnik o uporabi prostorov kinodvorane v Krpanovem domu v Pivki
886. Sklep o razpustitvi sveta Vaške skupnosti Stara Sušica

Postojna

887. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna

Radeče

888. Poročilo o izidu nadomestnih volitev županje Občine Radeče

Renče-Vogrsko

889. Statut Občine Renče - Vogrsko (uradno prečiščeno besedilo)

Ribnica

890. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8

Rogaška Slatina

891. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije

Šempeter-Vrtojba

892. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter - Vrtojba
893. Pravilnik o sofinanciranju drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba
894. Pravilnik o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba
895. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu

POPRAVKI

898. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti