Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

887. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna, stran 1905.

Na podlagi prvega odstavka 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 83/89, 5/90, in Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 8. seji dne 13. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 53/09 in 30/11) se zadnji stavek prvega odstavka 23. člena spremeni, da se glasi:
»Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični enojni, dvojni, trojni in otroški grobovi,
– vrstni grobovi,
– grobnice,
– žarni grobovi in žarni zidovi,
– prostor za anonimne pokope,
– skupna grobišča,
– prostor za raztrositev pepela.«
Dodajo se trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Na pokopališčih so lahko le obstoječe grobnice. Izvajanje novih grobnic ni dovoljeno.
Na pokopališču Postojna so lahko trojni grobovi le na grobnem polju A, dvojni grobovi pa le na grobnih poljih A in B.
Na pokopališču Veliki Otok trojni grobovi in grobnice niso dovoljeni.«
2. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri načrtovanju in urejanju grobov je potrebno upoštevati naslednje omejitve:
– Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m, poglobitev je dovoljena do 2,20 m,
– Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,3 m,
– Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina do 2,3 m,
– Širina trojnega groba je do 3 m, dolžina do 2,3 m. Večji grobovi niso dovoljeni,
– Za otroške grobove določi izvajalec ustrezne manjše mere,
– Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,6m,
– Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,5 m,
– Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m,
– Globina vrstnih grobov je najmanj 1,8 m, širina do 1 m, dolžina pa do 2,3 m.
Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi splošnemu pokopališkemu redu kolikor se le da, lahko pa upravljavec pokopališča na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve.
Za grobnico se smatrajo tisti grobovi in objekti na pokopališču, ki presegajo s tem členom določene omejitve velikosti grobov in nagrobne opreme oziroma imajo okoli groba nameščeno ograjo ali so kako drugače vizualno ločeni od ostalih grobov.«
3. člen
V 31. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Kolikor upravljavec pokopališča ugotovi, da v obstoječih evidencah grobov niso vneseni pravilni podatki o dejanski velikosti posameznega groba, kar bi posledično spremenilo zvrst tega groba, mora upravljavec to napako odpraviti in zvrst groba popraviti, popravek pa upoštevati pri naslednjem obračunu grobarine.«
4. člen
V 38. členu se v prvem dostavku doda nova alineja, ki se glasi:
»– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v zabojnike za pokopališke odpadke.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2012
Postojna, dne 13. marca 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost