Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

Št. 127/2012 Ob-1972/12 , Stran 578
Št. 127/2012 Ob-1972/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave Občine Izola, št. 24/09 in 13/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo prodajnih mest v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/660-01-07, faks 05/660-01-10, e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina. II. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so: 1. Prodajna mesta ob sprehajalni poti: A: Del zemljišča s parcelno št. 1185, k.o. Izola, v skupni izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2, z namenom prodaje izdelkov domače obrti in avtohtonih izdelkov (oljčno olje, unikatni spominki ipd) – eno prodajno mesto, od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 1.759 EUR. B: Del zemljišča s parcelno št. 1112, k.o. Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na velikem trgu, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2, z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni spominki ipd.) – eno prodajno mesto, od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 1.759 EUR. C: Del zemljišča s parcelno št. 6, k.o. Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pagode z namenom izvajanja masaž na plaži – eno prodajno mesto, od 1. 6. 2012 do 31. 8. 2012. Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 900 EUR. D: Del nepremičnine s parcelno št. 1276, k.o. Izola, v izmeri do 15 m2, ki predstavlja javno površino, za vzpostavitev začasnega prodajnega mesta z namenom oddajanja štirikolesnih koles– eno prodajno mesto, od 15. 6. 2012 do 15. 9. 2012. Izklicna cena za celotno obdobje je 1.050 EUR. E: Del nepremičnine s parcelno št. 1287, k.o. Izola, v izmeri do 20 m2, ki predstavlja javno površino, za vzpostavitev začasnega prodajnega mesta z namenom oddajanja električnih vozil – eno prodajno mesto, od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012. Izklicna cena za celotno obdobje je 1.750 EUR. Prijavitelj mora zagotoviti ter na lastne stroške postaviti polnilno mesto za električna vozila. F: Del zemljišča s parcelno št. 1823, k.o. Malija, v skupni izmeri do 50 m2, ki predstavlja javno površino ob sprehajalni poti, vključno s prodajnim kioskom, v izmeri 7 m2, z namenom prodaje izdelkov okoliških lokalnih pridelovalcev (oljčno olje, med, vino, zelišča…), dnevno svežih naravnih sokov in pijač, smoothijev ter drugih osvežilnih pijač in pakiranih sendvičev – eno prodajno mesto, od 1. 5. 2012 do 31. 10. 2012. Izklicna cena za celotno obdobje je 1.200 EUR. Prodajno mesto ni opremljeno s priključki za vodo in elektriko in ju bo moral najemnik zagotoviti na lastne stroške. Najemnik bo dolžan postaviti in vzdrževati premični wc, prodajno mesto pa lahko obratuje največ do 21. ure. 2. Prodajno mesto na Lonki: Posamezni deli parcele št. 1288, k.o. Izola, v skupni izmeri 60,70 m2, z namenom oddaje notranje površine večnamenskega kioska, v izmeri 10,70 m2 za izvajanje gostinske dejavnosti in zunanje površine, v izmeri do 50 m2, namenjene postavitvi odprtega sezonskega gostinskega vrta. Izklicna cena letnega najema prodajnega mesta je 15.000 EUR. Prodajno mesto se odda za obdobje od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014, z možnostjo podaljšanja. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik. Na prodajnih mestih ni dovoljena prodaja sladoleda. Namembnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja kvalitetno popestritev območja, vendar bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo ponujali navedeno ponudbo iz II. točke tega razpisa. III. Pogoji najema Najemnina za najem posameznega prodajnega mesta vključuje najem javne površine ter prodajnega kioska, kjer je to v točkah navedeno. Izklicna cena posameznih prodajnih mest pod točko II. 1 je bila določena na podlagi sklepa župana (št. 478-60/2011 z dne 15. 10. 2011). Izklicna cena prodajnega mesta pod točko II. 2 je bila določena skladno z opravljeno cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), DDV ni obračunan. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št: 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine, sklic 3502-17«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola, št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnik bo stroške na prodajnih mestih, ki jih obračuna Občina (elektrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na podlagi izdane fakture in v skladu z določili pogodbe. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem. Izbrani prijavitelji na prodajnih mestih morajo pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za zakonito obratovanje. IV. Vsebina ponudbe Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot sledi: – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja, – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list; – potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe, – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola, obveznosti iz naslova kazni pri Občinskem inšpektoratu ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, – podpisan vzorec pogodbe; – dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne najemnine. Za prijavo pod točko 2 je potrebno dodatno priložiti: a) dokazilo o finančni sposobnosti: – za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2010, – za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2010, b) program izvedbe dejavnosti v večnamenskem kiosku na »Lonki«, ki naj vsebuje: – opis ponudbe, – opis dodatne ponudbe (animacija, prireditve…), – reference prijavitelja. V. Oddaja ponudbe Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 7. 4. 2012 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako: »Javno zbiranje ponudb – Prodajna mesta – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. VI. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 11. 4. 2012 od 15.30 dalje, v sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno ceno, ponudb oddanih po poteku razpisnega roka, nepopolnih ponudb in prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, komisija ne bo upoštevala. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VII. Merila za ocenitev ponudb Merili točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so: – Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa oziroma ponudbe na posameznem prodajnem mestu, – Dodatna ponudba na prodajnem mestu, – Višina ponujene najemnine. Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja. Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. VIII. Postopek po ocenjevanju ponudb Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisnika komisije izda odločbe o izboru najemnikov, ki jih vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo z odločbo o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama. Na podlagi odločbe o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – kadarkoli ustavi in zaključi postopek po javnem razpisu, – kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika), – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina). Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb. X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je brezplačna ter od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu 05/660-01-03, ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost