Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

867. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci, stran 1870.

Na podlagi 11., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci (Uradni list RS, št. 101/08).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Veljavni prostoski akt ne dopušča možnosti:
– odvajanja komunalnih odpadnih voda v javno kanalizacijsko omrežje, kolikor je to zgrajeno,
– odvajanja predhodno ustrezno očiščenih komunalnih voda v ponikanje v skladu s predpisi o varstvu okolja,
– odvajanja očiščene bazenske vode v javno kanalizacijsko omrežje, kolikor to dopušča tehnologija na komunalni čistilni napravi,
– odvajanja očiščene bazenske vode preko površinskega zbiralnika vode – lagune v ponikanje, kolikor iztok bazenskih voda v vodotok Kučnico ni dopusten,
– izgradnje površinskega zbiralnika vode – lagune.
(2) Na podlagi tega je pobudnik (investitor) pristopil k pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta sovpada z območjem veljavnega prostorskega akta.
(2) Območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi izdelave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta spremeni.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pripravi na osnovi idejne projektne dokumentacije in morebitnih strokovnih podlag.
5. člen
(postopek in roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) V skladu z 61.a členom ZPNačrt se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta. Rok za predložitev smernic in mnenj se skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
(2) Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta se sprejme predvidoma v treh mesecih po začetku priprave.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja iz njihove pristojnosti)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., OE Murska Sobota, Lendavska ulica 31a, 9000 Murska Sobota;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota;
– T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor;
– Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota;
– Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota;
– Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-16/2012
Cankova, dne 19. marca 2012
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost