Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

893. Pravilnik o sofinanciranju drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 1924.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 94/09 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 15. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju drugih društev s področja družbenih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopke, pogoje, merila in kriterije za ocenjevanje, vrednotenje in razdelitev sredstev za izvajanje neprofitne dejavnosti drugih društev iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen
Sofinanciranje drugih društev v Občini Šempeter - Vrtojba obsega:
– dejavnost društev (borčevske, veteranske, spominskozgodovinske, tehnična kultura …), ki ne spadajo na področje turizma, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti
– aktivnosti v zvezi s tehnično vzgojo, udeležbo na prireditvah in tekmovanjih s področja tehnične kulture, skrb za ohranjanje tehnične dediščine
– (so)organizacijo spominskih prireditev, razstav in drugih podobnih dogodkov
– skrb za spomenike in spominska obeležja
– spodbujanje domovinske vzgoje in negovanje tradicij (izdaja publikacij in podobno), podpora, svetovanje in informiranje članov in širše
– spodbujanje k strpnosti in nenasilju.
II. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
3. člen
Izvajalci programov so lahko društva, zveze društev, klubi, združenja in druge organizacije (v nadaljevanju društvo), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika oziroma imajo te dejavnosti opredeljene v svojem temeljnem aktu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– društvo ima sedež v Občini Šempeter - Vrtojba oziroma na območju upravne enote Nova Gorica in ima najmanj 20 članov s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba
– program se izvaja na območju Občine Šempeter - Vrtojba ali izven, če v njem aktivno sodelujejo občani Občine Šempeter - Vrtojba
– nimajo neporavnanih obveznosti do občine
– delujejo najmanj eno leto
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev zastavljenega programa dela
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvajanje programa
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
4. člen
Sofinanciranje dejavnosti drugih društev se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Občina Šempeter - Vrtojba.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje programov in projektov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov občine.
III. POSTOPEK RAZPISA
5. člen
Javni razpis se po sprejemu občinskega proračuna objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba in na oglasnih tablah.
Rok javnega razpisa ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave javnega razpisa.
Prijava mora biti vložena na ustreznih obrazcih, ki so priloga razpisu in v zaprti kuverti (tudi dopolnitev) na kateri je navedeno:
– naziv javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša
– naslov prijavitelja
– opozorilo »Javni razpis – Ne odpiraj«.
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež)
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
– dejavnost oziroma programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja
– višino razpoložljivih sredstev in navedbo pogojev za porabo sredstev
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge
– način dostave vlog
– informacijo kje lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo.
7. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, v katero je imenovan en član Odbora za družbene dejavnosti šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport. Izvede pa se takoj po poteku javnega razpisa.
8. člen
Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, ki je določen v razpisu.
Vloga je ustrezno označena, če je označena na način, kot to določa javni razpis.
9. člen
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– kraj in čas odpiranja vlog
– imena navzočih članov komisije
– ugotovitve o nepravočasnih, neustreznih in nepopolnih vlogah
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa
– seznam vlog, ki naj se dopolnijo
– podpise vseh članov komisije.
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne.
10. člen
Občinska uprava mora v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je pet dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu za dopolnitev ne dopolnijo, se zavržejo.
V primeru, da popolna vloga neustrezna se le-ta s sklepom zavrne.
11. člen
Komisija opravi pregled popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika, ter jih ovrednoti na podlagi meril in kriterijev pravilniku. O pregledu in vrednotenju se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog prejemnikov sredstev in višino le-teh.
Na podlagi zapisnika o pregledu in vrednotenju se izda odločba o sofinanciranju, na katero je dovoljena pritožba v roku petnajst dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Vložena morebitna pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
12. člen
Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju se podpiše pogodba. Društvo mora vrniti podpisano pogodbo v roku osmih dni od njenega prejema, sicer se šteje, da je odstopil od podpisa in umaknil prijavo na razpis.
Rok za podpis pogodbe se izjemoma lahko podaljša, če društvo Občini Šempeter - Vrtojba pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.
13. člen
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik)
– predmet pogodbe in višino sofinanciranja
– trajanje pogodbe in rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva
– navedba skrbnikov pogodbe za vsako stranko
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov in projektov
– določilo, po katerem mora prejemnik sredstev ob njihovi nenamenski porabi, le-ta vrniti na račun Občine Šempeter - Vrtojba skupaj z zakonitimi obrestmi
– rok za oddajo vsebinskega in finančnega poročila
– druge medsebojne pravice in obveznosti ter datum in podpis.
14. člen
Društvo mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun če:
– je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– društvo ni oddalo poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
Društvo je dolžno občini predložiti zaključno vsebinsko in finančno poročila o svojih aktivnostih.
Če društvo ne odda poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE
15. člen
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih aktivnosti so podlaga za odločitev o izbiri in o višini sofinanciranja iz občinskega proračuna Občine Šempeter - Vrtojba in so obvezni in sestavni del tega pravilnika.
16. člen
Za sofinanciranje dejavnosti drugih društev se ocenjuje in vrednoti prijave na javni razpis na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
+-----+---------------------------------------------------------+
|   |Merila in kriteriji                   |
+-----+---------------------------------------------------------+
|1.  |Sedež in delovanje v javnem interesu           |
+-----+---------------------------------------------------------+
|2.  |Število članov društva oziroma članov občanov      |
+-----+---------------------------------------------------------+
|3.  |Izvajanje aktivnosti                   |
+-----+---------------------------------------------------------+
|4.  |Programi prireditve in druge aktivnosti         |
+-----+---------------------------------------------------------+
1. Sedež in delovanje v javnem interesu
+---------------------------------------------+-----------------+
|Sedež v Občini Šempeter - Vrtojba      |     150 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Sedež na območju UE Nova Gorica       |     50 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Izvajalec ima izdano veljavno odločbo    |     20 točk|
|državnega organa, da deluje v javnem     |         |
|interesu                   |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
2. Število članov društva
– društvo s sedežem v občini
+---------------------------------------------+-----------------+
|do 10                    |     10 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|od 11 do 50                 |     20 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|od 51 do 100                 |     30 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|nad 101                   |     150 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
– društvo s sedežem izven občine
+---------------------------------------------+-----------------+
|do 10 članov iz občine            |      5 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|od 11 do 25 članov iz občine         |     10 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|od 26 do 50 članov iz občine         |      25točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|od 51 do 100 članov iz občine        |     40 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|nad 100 članov iz občine           |     80 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
3. Izvajanje aktivnosti
+---------------------------------------------+-----------------+
|aktivnosti društva se v celoti izvajajo v  |     200 točk|
|Občini Šempeter - Vrtojba (več kot 75 %   |         |
|aktivnosti)                 |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|aktivnosti društva se deloma izvajajo v   |     100 točk|
|Občini Šempeter - Vrtojba          |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|aktivnosti društva se izvajajo izven Občine |     20 točk|
|Šempeter - Vrtojba (manj kot 10 % v občini) |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
4. Programi, prireditve in druge aktivnosti
– tehnična kultura
+---------------------------------------------+-----------------+
|Celoletni krožki, ki ne predstavljajo    |         |
|obveznega šolskega programa:         |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|v obsegu 90 ur                |     50 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|v obsegu nad 90 ur              |     70 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Organizacija prireditev in tekmovanj (največ |         |
|eno):                    |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|občinski in regijski nivo          |     20 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|državni nivo                 |     40 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Udeležba na tekmovanjih (največ eno):    |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|občinski in regijski nivo          |     20 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|državni nivo                 |     30 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Organizacija prireditev širšega pomena    |     50 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Soorganizacija prireditev v sodelovanju z  |     30 točk|
|drugimi društvi               |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|Izobraževanja, usposabljanja         |     40 točk|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Organizacija večdnevnih aktivnosti za otroke |     100 točk|
|(delavnice)                 |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
– druge prijavljene vsebine
+-------------------------+---------------+---------------------+
|             |  V Občini  |   Izven Občine  |
|             |  Šempeter - | Šempeter - Vrtojba |
|             |  Vrtojba  |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|(So)organizacija     |    50 točk|       10 točk|
|prireditve na      |        |           |
|občinskem/regijskem   |        |           |
|nivoju (proslave,    |        |           |
|spominske svečanosti,  |        |           |
|pohodi, srečanja … –   |        |           |
|največ 5)        |        |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Organizacija prireditve |    100 točk|       30 točk|
|na državnem nivoju    |        |           |
|(največ 1)        |        |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+
|Sodelovanje na prireditvi|    20 točk|        5 točk|
|(največ 3)        |        |           |
+-------------------------+---------------+---------------------+

+-------------------------+----------------+--------------------+
| Organizacija večdnevnih | Organizator  | Organizator sedež |
| taborov, ekskurzij in |  sedež (oz.  | (oz. enota) izven |
| rekreativnih prireditev |enota) v občini |    občine    |
|     za člane    |        |          |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|             |     50 točk|       10 točk|
+-------------------------+----------------+--------------------+

+-------------------------------------------+-------------------+
|Redno izdajanje glasila oziroma biltena  |      50 točk|
|ali izdaja knjižne publikacije       |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Izdaja brošure ali druge publikacije ob  |      40 točk|
|jubileju                  |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Skrb za spomenike in spominska obeležja v |      70 točk|
|občini                   |          |
+-------------------------------------------+-------------------+

+-------------------------------------------+-------------------+
|Predavanje, delavnica ali druga oblika   |          |
|izobraževanja za člane ali širšo okolico  |          |
|(spodbujanje domovinske vzgoje in     |          |
|negovanje tradicij, spodbujanje k     |          |
|strpnosti in nenasilju), ki se izvede na  |          |
|območju Občine Šempeter - Vrtojba     |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|več kot šestkrat letno          |      30 točk|
+-------------------------------------------+-------------------+
|enkrat letno                |      10 točk|
+-------------------------------------------+-------------------+
17. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu Občine Šempeter - Vrtojba namenjena za sofinanciranje dejavnosti drugih društev.
Kolikor je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva največ v višini zaprošenih v prijavi, razliko pa se vrne v proračun.
18. člen
Sredstva, ki niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, se lahko s sklepom župana razporedi za realizacijo drugih programov na področju družbenih dejavnosti.
V. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati Pravilnik s kriteriji za sofinanciranje društev (Uradne objave 15/01) in Pravilnik o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 44/05).
Št. 01101-5/2012-12
Šempeter pri Gorici, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti