Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

Ob-1942/12 , Stran 584
Ob-1942/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljub­ljana, d.d. uprava sklicuje
18. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d., Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 25. 4. 2012, ob 12.30, na sedežu družbe v Ljub­ljani, Ob zeleni jami 2, (sejna soba), z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave za izvolitev delovnih teles je: Izvoli se: – Za predsedujočo skupščini: Mateja Čepon. – Preštevalki glasov: Gabrijela Modic, Ida Ravšelj. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Blaž Hrovatin. 2. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo SŽ – ŽGP Ljub­ljana d.d. in skupino SŽ – ŽGP Ljub­ljana d.d. za leto 2011 skupščina imenuje družbo ABC Revizija, d.o.o 3. Seznanitev z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani, da je Svet delavcev izvolil člana Nadzornega sveta, predstavnika delavcev, Boža Božoviča in Ljuba Šarčeviča, s 4 letnim mandatom. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami je na voljo v tajništvu uprave, na sedežu družbe, Ob zeleni jami 2, Ljub­ljana, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, na naslovu: www.sz-zgp.si Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o kateri naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščine ne sprejme sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah -1 (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda skupščini pošljejo po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljub­ljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljub­ljana, ali tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: sz.zgp@sz-zgp.si Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bi na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni potrebno utemeljevati. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko svoje predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo na naslov SŽ – ŽGP Ljub­ljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljub­ljana, ali sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov: sz.zgp@sz-zgp.si Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti tako, da od poslovodstva zahteva zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so potrebne presojo dnevnega reda. Delničarji imajo pravico biti obveščeni tudi o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d., direktor Leon Kostiov, univ. dipl. inž. grad.

AAA Zlata odličnost