Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

894. Pravilnik o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 1926.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 94/09 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 15. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopke, pogoje, merila in kriterije za ocenjevanje, vrednotenje in razdelitev sredstev iz občinskega proračuna, ki so namenjena za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko ali pogodbeno obveznost Občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen
Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba obsega dejavnost:
– humanitarnih in invalidskih organizacij, kot prostovoljnih in neprofitnih organizacij, ki so v skladu z zakonom ustanovljene z namenom, da se v njih izvajajo posebni socialni programi in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov ter ljudi katerih zdravje je ogroženo in so usmerjene h krepitvi zdravja prebivalstva,
– dobrodelnih organizacij, kot prostovoljnih in neprofitnih organizacij, ki so v skladu z zakonom ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev,
– organizacij za samopomoč, kot prostovoljnih in neprofitnih organizacij, ki so v skladu z zakonom ustanovljene z namenom, da bi v njih skupno reševale socialne potrebe svojih članov oziroma uporabnikov,
– drugih društev, zavodov in organizacij, ki izvajajo programe na področju sociale, zasvojenosti, socialnega varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe in so registrirani za opravljanje te dejavnosti.
3. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
– formalnega izobraževanja
– nakupa in vzdrževanja nepremičnin in opreme
– stroškov dela izvajalcev programov/projektov
– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov občine.
II. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
4. člen
Izvajalci programov so lahko društva, zveze društev, klubi, združenja in druge organizacije (v nadaljevanju: izvajalci), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika oziroma imajo te dejavnosti opredeljene v svojem temeljnem aktu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izvajalec ima sedež (ali sedež enote) v Občini Šempeter - Vrtojba oziroma na območju UE Nova Gorica
– izvajalec ima sedež izven območja iz prve alineje, vendar je registriran v skladu z Zakonom o društvih in ima vsaj 10 članov, ki so občani Občine Šempeter - Vrtojba
– prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa
– program ali projekt izvajajo na območju Občine Šempeter - Vrtojba ali izven, če v njem aktivno sodelujejo občani Občine Šempeter - Vrtojba
– nimajo neporavnanih obveznosti do občine
– delujejo najmanj eno leto
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev zastavljenega programa dela
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvajanje programa
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
Za izvajalce programov se po tem pravilniku ne štejejo organizacije po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. člen
Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Občina Šempeter - Vrtojba.
III. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
6. člen
Javni razpis se po sprejemu občinskega proračuna objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba in na oglasnih tablah.
Rok javnega razpisa ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave javnega razpisa.
Prijava mora biti vložena na ustreznih obrazcih, ki so priloga razpisu in v zaprti kuverti (tudi dopolnitev) na kateri je navedeno:
– naziv javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša
– naslov prijavitelja
– opozorilo »Javni razpis – Ne odpiraj«.
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež)
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
– programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja
– višino razpoložljivih sredstev in navedbo pogojev za porabo sredstev
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge
– način dostave vlog
– informacijo kje lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo.
8. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo (v nadaljevanju: komisija). Izvede se takoj po poteku javnega razpisa.
9. člen
Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, ki je določen v razpisu. Vloga je ustrezno označena, če je označena na način, kot to določa javni razpis.
10. člen
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– kraj in čas odpiranja vlog
– imena navzočih članov komisije
– ugotovitve o nepravočasnih, neustreznih in nepopolnih vlogah
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa
– seznam vlog, ki naj se dopolnijo
– podpise vseh članov komisije.
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne.
11. člen
Občinska uprava mora v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je pet dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu za dopolnitev ne dopolnijo, se zavržejo.
V primeru, da popolna vloga neustrezna se le-ta s sklepom zavrne.
12. člen
Komisija opravi pregled popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika, ter jih ovrednoti na podlagi meril in kriterijev v pravilniku. O pregledu in vrednotenju se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog prejemnikov sredstev in višino le-teh.
Na podlagi zapisnika o pregledu in vrednotenju se izda odločba o sofinanciranju, na katero je dovoljena pritožba v roku petnajst dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Vložena morebitna pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
13. člen
Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju programov in projektov se podpiše pogodba.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku osmih dni od njenega prejema, sicer se šteje, da je odstopil od podpisa in umaknil prijavo na razpis.
Rok za podpis pogodbe se izjemoma lahko podaljša, če izvajalec Občini Šempeter - Vrtojba pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.
14. člen
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik)
– predmet pogodbe in višino sofinanciranja
– trajanje pogodbe
– rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva
– navedba skrbnikov pogodbe za vsako stranko
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov in projektov
– določilo, po katerem mora prejemnik sredstev ob njihovi nenamenski porabi, le-ta vrniti na račun Občine Šempeter - Vrtojba skupaj z zakonitimi obrestmi
– rok za oddajo vsebinskega in finančnega poročila
– druge medsebojne pravice in obveznosti
– datum in podpis.
15. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
Izvajalec je dolžan občini predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe progama/projekta.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE
16. člen
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih programov in projektov so podlaga za odločitev o izbiri in o višini sofinanciranja iz občinskega proračuna Občine Šempeter - Vrtojba in so obvezni in sestavni del tega pravilnika.
17. člen
Za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti se ocenjuje in vrednoti predlagane programe in projekte na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |      Merila in kriteriji      | Najvišje št. |
|   |                     |  točk po  |
|   |                     |  kriterijih |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|1.  |Sedež in delovanje v javnem interesu   |    170 točk|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|2.  |Dostopnost programa/projekta       |    650 točk|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|3.  |Število članov društva          |    250 točk|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|4.  |Programi pomoči, prireditve, obiski,   |        |
|   |srečanja, druge aktivnosti        |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
1. SEDEŽ IN DELOVANJE V JAVNEM INTERESU
+------+----------------------------------------+---------------+
|1.1  |Sedež                  |    150 točk|
+------+----------------------------------------+---------------+
|1.2  |Delovanje v javnem interesu       |    20 točk|
+------+----------------------------------------+---------------+
1.1 Sedež
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sedež (ali sedež enote) v Občini Šempeter -  |    150 točk|
|Vrtojba                    |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sedež (ali sedež enote) na območju UE Nova   |    50 točk|
|Gorica                     |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sedež izven, z vsaj 10 člani, ki so občani   |    30 točk|
+-----------------------------------------------+---------------+
1.2 Delovanje v javnem interesu
+-----------------------------------------------+---------------+
|Izvajalec ima izdano veljavno odločbo državnega|    20 točk|
|organa, da deluje v javnem interesu      |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Izvajalec nima izdane veljavne odločbe     |     0 točk|
|državnega organa, da deluje v javnem interesu |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
2. DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA
+-----+------------------------------------------+--------------+
|2.1 |Lokacija izvajanja programa/projekta   |   150 točk|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|2.2 |Število uporabnikov (koristnikov)     |   500 točk|
|   |programa ali projekta, ki so jim vsebine |       |
|   |namenjene, in imajo stalno prebivališče v |       |
|   |občini                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
2.1 Lokacija izvajanja programa/projekta
+-----------------------------------------------+---------------+
|Program/projekt se v celoti izvaja v Občini  |    150 točk|
|Šempeter - Vrtojba (več kot 75 % aktivnosti)  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Program/projekt se deloma izvaja v Občini   |    50 točk|
|Šempeter - Vrtojba               |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Program/projekt se izvaja izven Občine Šempeter|    20 točk|
|- Vrtojba                   |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
2.2 Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo stalno prebivališče v občini in jim je program ali projekt tudi namenjen (ni nujno, da so koristniki tudi člani društva).
+-----------------------------------------------+---------------+
|Do trideset uporabnikov (koristnikov)     |    20 točk|
|programa/projekta s stalnim prebivališčem v  |        |
|občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen|        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Najmanj enaintrideset in največ šestdeset   |    50 točk|
|uporabnikov (koristnikov) programa/projekta s |        |
|stalnim prebivališčem v občini, ki jim je   |        |
|program/projekt tudi namenjen         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Najmanj enainšestdeset uporabnikov       |    75 točk|
|(koristnikov) programa/projekta s stalnim   |        |
|prebivališčem v občini, ki jim je       |        |
|program/projekt tudi namenjen         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Nad stopetdeset do tisoč uporabnikov     |    150 točk|
|(koristnikov) programa/projekta s stalnim   |        |
|prebivališčem v občini, ki jim je       |        |
|program/projekt tudi namenjen         |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Nad tisoč uporabnikov (koristnikov)      |    500 točk|
|programa/projekta s stalnim prebivališčem v  |        |
|občini, ki jim je program/projekt tudi namenjen|        |
+-----------------------------------------------+---------------+
3. ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA
+-----+-----------------------------------------++--------------+
|3.1 |Število članov društva, ki imajo stalno ||   250 točk|
|   |prebivališče v Občini Šempeter - Vrtojba ||       |
+-----+-----------------------------------------++--------------+
3.1 Število članov društva, ki imajo stalno prebivališče v Občini Šempeter - Vrtojba
+-----------------------------------------------+---------------+
|Do 10 članov iz občine             |    10 točk|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Od 11 do 40 članov iz občine          |    20 točk|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Od 41 do 70 članov iz občine          |    30 točk|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Od 71 do 150 članov iz občine         |    50 točk|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Nad 150 članov iz občine            |    250 točk|
+-----------------------------------------------+---------------+
4. PROGRAMI POMOČI, PRIREDITVE, OBISKI, SREČANJA, DRUGE AKTIVNOSTI
+------+-----------------------------------------+--------------+
|4.1  |Zbiranje in delitev pomoči v občini   |   550 točk|
|   |skozi celo leto             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|4.2  |Programi obiskov, prevozov in      |   150 točk|
|   |obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, |       |
|   |oseb za motnjami v duševnem zdravju in  |       |
|   |ostarelih                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|4.3  |Organizacija dobrodelnih – humanitarnih |   150 točk|
|   |prireditev                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|4.4  |Organizacija večdnevnih taborov,     |   100 točk|
|   |letovanj, ekskurzij, izletov in     |       |
|   |rekreativnih prireditev         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|4.5  |Organizacija srečanj skupin za samopomoč |   200 točk|
|   |za občane na območju Občine Šempeter -  |       |
|   |Vrtojba                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|4.6  |Založniška dejavnost in promocijske   |       |
|   |aktivnosti                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|4.7  |Predavanje, delavnica ali druga oblika  |   110 točk|
|   |izobraževanja za člane ali širšo     |       |
|   |okolico, ki se izvede na območju Občine |       |
|   |Šempeter - Vrtojba            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
4.1 Zbiranje in delitev pomoči (oblačila, hrana, finančna sredstva …) socialno ogroženim posameznikom, družinam in članom društva v Občini Šempeter - Vrtojba
+-----------------------------------------------+---------------+
|Zbiranje in delitev pomoči v občini skozi celo |    500 točk|
|leto                      |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Zbiranje in delitev pomoči izven občine za   |    50 točk|
|občane Občine Šempeter - Vrtojba        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
4.2 Programi obiskov, prevozov in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb za motnjami v duševnem zdravju in ostarelih
+-----------------------------------------------+---------------+
|Manj kot deset obiskov letno          |    30 točk|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Najmanj deset do največ trideset obiskov letno |    70 točk|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Nad trideset obiskov letno           |    150 točk|
+-----------------------------------------------+---------------+
4.3 Organizacija dobrodelnih – humanitarnih prireditev
+-----------------------+----------------+----------------------+
|            |  V Občini  | Izven Občine Šempeter|
|            |  Šempeter -  |    - Vrtojba   |
|            |  Vrtojba   |           |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|Organizacija      |    150 točk|        25 točk|
|humanitarne prireditve |        |           |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|Sodelovanje na     |     70 točk|        10 točk|
|humanitarni prireditvi |        |           |
+-----------------------+----------------+----------------------+
4.4 Organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ekskurzij, izletov in rekreativnih prireditev
+----------------------+-----------------+----------------------+
|   Organizacija   |  Organizator  |Organizator sedež (oz.|
| večdnevnih taborov, |  sedež (oz.  | enota) izven občine |
| letovanj, ekskurzij, | enota) v občini |           |
|   izletov in   |         |           |
|   rekreativnih   |         |           |
| prireditev za člane |         |           |
| oziroma uporabnike |         |           |
+----------------------+-----------------+----------------------+
|           |     100 točk|        10 točk|
+----------------------+-----------------+----------------------+
4.5 Organizacija srečanj skupin za samopomoč za občane na območju Občine Šempeter - Vrtojba
+---------------------------------------+-----------------------+
|Redna srečanja skupin do 1-krat    |        30 točk|
|mesečno                |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Redna srečanja skupin do 1-krat    |        70 točk|
|tedensko                |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Redna srečanja skupin več kot 1-krat  |        100 točk|
|tedensko                |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
4.6 Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti
+---------------------------------------+-----------------------+
|Glasilo ali bilten društva ali spletna |        10 točk|
|stran                 |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Brošure z vsebinami preventivno-    |        20 točk|
|informativnega značaja         |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Obsežnejše knjižne publikacije z    |        40 točk|
|vsebinami s področja preventive,    |            |
|zdravega načina življenja       |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
4.7 Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Šempeter - Vrtojba
+---------------------------------------+-----------------------+
|Enkrat mesečno             |        70 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Več kot šestkrat letno         |        30 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
|Enkrat letno              |        10 točk|
+---------------------------------------+-----------------------+
18. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu Občine Šempeter - Vrtojba namenjena za sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti.
Kolikor je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva največ v višini zaprošenih v prijavi, razliko pa se vrne v proračun.
19. člen
Sredstva, ki niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega pravilnika, se lahko s sklepom župana razporedi za realizacijo drugih programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Proračunska sredstva iz postavk 041710 v višini 1.500,00 EUR, 041908 v višini 2.000,00 EUR in 042010 v višini 14.000,00 EUR, namenjena za javni razpis v letu 2012, se združijo v enotno postavko.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati Pravilnik s kriteriji za sofinanciranje društev (Uradne objave 15/01) in Pravilnik o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 44/05).
Št. 01101-5/2012-10
Šempeter pri Gorici, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti