Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

890. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8, stran 1920.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je župan Občine Ribnica dne 20. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt Prigorica PR_8 (v nadaljevanju: OPPN Pr_8) se pripravlja na pobudo podjetja Inotherm d.o.o.
Območje je prosto, na njem ni še nobenih objektov in je namenjeno širitvi podjetja Inotherm d.o.o. Ravno tako območje nima urejene komunalne opreme. Z novim OPPN se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 55. in 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (v nadaljevanju: predlog OPN Ribnica), ki za navedeno območje določa izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje, je 27.367 m2.
Območje obsega celo enoto urejanja prostora Pr_8 določeno v predlogu OPN Ribnica.
Območje OPPN PR_8 zajema zemljišča parc. št. 3429/22 – del, 2807/0 del, 2909/3, 2909/5-del, 2909/8 – del, 2909/9, 2923, 2924, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 3048, 3049, 3242/182 – del, 3242/183 – del, 3242/184 – del, 3242/185 – del, 3242/186 – del, 3242/187 – del in 3242/188 – del, vse k.o Prigorica.
Predvidena podrobnejša namenska raba je IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnosti. Prometno se območje navezuje preko novega priključka na obstoječo državno cesto Ribnica–Kočevje (G2-106). Ostala infrastruktura se navezuje na predvideno cestno povezavo.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz predloga OPN Občine Ribnica,
– zasnova umestitve objektov RMA, Andrej Rus s.p. in izdelovalec Arealine d.o.o.,
– zasnova prometnega priključka, GIRI d.o.o. Ljubljana,
– geodetski posnetek območja (Avant GEO d.o.o. št. nač. 0114-2012);
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
+------------------------------------+--------------------------+
|Priprava osnutka OPPN        |30 dni po podpisu pogodbe |
+------------------------------------+--------------------------+
|Priprava osnutka za pridobitev   |5 dni po potrditvi osnutka|
|smernic               |s strani pobudnika in   |
|                  |občinske uprave      |
+------------------------------------+--------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev     |30 dni          |
|urejanja prostora          |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka    |30 dni po pridobitvi   |
|                  |smernic          |
+------------------------------------+--------------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi |7 dni pred javno obravnavo|
+------------------------------------+--------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |30 dni          |
+------------------------------------+--------------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz   |20 dni po zaključeni javni|
|javne razgrnitve in obravnave    |razgrnitvi in obravnavi  |
+------------------------------------+--------------------------+
|Priprava predloga OPPN za      |30 dni po potrditvi    |
|pridobitev mnenj          |stališč OPPN na občinskem |
|                  |svetu           |
+------------------------------------+--------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja |30 dni          |
|prostora              |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|Priprava usklajenega predloga za  |15 dni po pridobitvi mnenj|
|obravnavo na občinskem svetu    |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|Obravnava in sprejem OPPN na    |Predvidoma 20 dni po   |
|občinskem svetu           |pripravi usklajenega   |
|                  |predloga         |
+------------------------------------+--------------------------+
|Priprava končnega predloga po    |10 dni po objavi odloka v |
|sprejemu akta na občinskem svetu  |Uradnem listu       |
+------------------------------------+--------------------------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, 1535 Ljubljana, Langusova ulica 4,
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 1000 Ljubljana, Vojkova 61,
– Ministrstvo za kulturo, 1000 Ljubljana, Maistrova ulica 10,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
– Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Kočevje, Cesta na trato 6, 1330 Kočevje,
– Eles d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Občina Ribnica kot upravljavec javnih občinskih cest in javnih poti, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
– Telekom Slovenije d.d., 1210 Ljubljana - Šentvid, Stegne 19,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN Pr-8 in strokovnih podlag zagotovi zainteresiran investitor oziroma pobudnik izdelave OPPN-ja. Občina Ribnica pa kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Ribnica.
Št. 350-0001/2012-4
Ribnica, dne 20. marca 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost