Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2012 z dne 19. 3. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

815. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F)
816. Zakon o spremembah Zakona o posojilu Helenski republiki (ZPHelR-A)

Drugi akti

817. Razpis volitev članov Sodnega sveta

MINISTRSTVA

818. Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

819. Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2
820. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike
821. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
822. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nostrifikaciji v tujini opravljenega izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor

OBČINE

Bovec

823. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju april–junij 2012

Črenšovci

824. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2012
825. Sklep o prenehanju in imenovanju člana Občinskega sveta Občine Črenšovci

Dobrepolje

826. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2012

Dol pri Ljubljani

827. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

Grosuplje

828. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje
829. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1154/1, k.o. Šmarje
830. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 559/128 in na delu zemljišča parc. št. 1199/1, k.o. Mali Vrh

Ig

831. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2012

Koper

832. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Apartmajsko naselje Ankaran hrib«

Križevci

833. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)

Ljubljana

834. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del

Log-Dragomer

835. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log
836. Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
837. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer
838. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Nova Gorica

839. Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

Oplotnica

840. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2010
841. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
842. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica

Piran

843. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2012
844. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran

Polzela

845. Poročilo o ugotovitvi izida na nadomestnih volitvah župana Občine Polzela dne 11. 3. 2012

Šempeter-Vrtojba

846. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Šempeter - Vrtojba in na turističnem območju Smaragdne poti
847. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
848. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2012
849. Sklep o ukinitvi javnega dobra

POPRAVKI

850. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas

Razglasni del

Javni razpisi

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti