Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

6105. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
6106. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
6107. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
6108. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin

Sklepi

6109. Sklep o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v euro v Zakonu o sodnih taksah
6110. Sklep o pripojitvi Tekstilnega inštituta Maribor k javnemu zavodu Institut informacijskih znanosti

MINISTRSTVA

6111. Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2007
6112. Pravilnik o načinih usmrtitve poskusnih živali
6113. Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva
6114. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

6154. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
6155. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
6156. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
6157. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
6158. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

6160. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Idrija za leto 2007

OBČINE

Ajdovščina

6115. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
6116. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
6117. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Benedikt

6159. Odlok o ustanovitvi stalnih delovnih teles občinskega sveta, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela

Bovec

6118. Sklep o vrednosti točke

Dobrna

6119. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna za leto 2007
6120. Sklep o povišanju cen grobnin za m2 grobnega prostora v Občini Dobrna in povišanju cen za žarni grob v Občini Dobrna

Koper

6121. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper
6122. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
6123. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Mestne občine Koper

Laško

6124. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
6125. Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško

Ljubljana

6126. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007

Mežica

6127. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
6128. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
6129. Sklep o določitvi najmanjšega števila otrok, ko je vrtec dolžan pričeti in končati poslovalni čas

Miren-Kostanjevica

6130. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica

Moravske Toplice

6131. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2007
6132. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za leto 2007
6133. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2007

Nova Gorica

6134. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju januar–marec 2007

Novo mesto

6135. Sklep o začasnem financiranju občin v obdobju januar–marec 2007

Oplotnica

6136. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2007

Radeče

6137. Sklep o začasnem financiranju Občine Radeče v obdobju januar–marec 2007
6138. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
6139. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče
6140. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Rogaška Slatina

6141. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
6142. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2007

Slovenske Konjice

6143. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
6144. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Škofljica

6145. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2007

Trebnje

6146. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje Občini Mokronog - Trebelno in Občini Šentrupert za leto 2007

Tržič

6147. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Turnišče

6148. Odlok o spremembi Odloka o spremembi proračunu Občine Turnišče za leto 2006
6149. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2007
6150. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče

Vransko

6151. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2007
6152. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Čeplje – stanovanjska gradnja

Žiri

6153. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti