Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6121. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Koper, stran 16325.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o občinskih taksah v Mestni občini Koper
Št. 426-121/2006
Koper, dne 22. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, št. 21/06 – odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 40/06), Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2006 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Mestni občini Koper
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Mestni občini Koper, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
Taksni predmeti
2. člen
V Mestni občini Koper se plačuje občinsko takso za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;
2. oglaševanje na javnih mestih;
3. parkiranje na javnih površinah;
4. uporabo javnega prostora za kampiranje,
5. druge oblike uporabe javne površine (kot je npr. postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbišč, postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic ...) in
6. opravljanje avto-taksi prevozov.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Prijava taksnega predmeta
3. člen
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa za promet za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
4. člen
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu upravnemu organu za nadzor v roku 15 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov, za katere je potrebno dovoljenje iz 3. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa za promet.
Taksni zavezanci
5. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Višina občinske takse
6. člen
Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve po točkah 1. do 6. iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks, ki je kot posebni del – sestavni del tega odloka.
Vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena določa Občinski svet s sklepom.
Odmera občinskih taks
7. člen
Občinska taksa se odmeri:
– z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta, ki ga izda pristojni občinski upravni organ za promet;
– za taksne predmete, ki niso podvrženi dovoljenju iz 3. člena tega odloka z odločbo, ki jo izda občinski upravni organ, pristojen za nadzor na podlagi prijave taksnega zavezanca ali uradne ugotovitve pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora.
Obračun in plačilo občinske takse
8. člen
Na podlagi odločb iz 7. člena tega odloka se taksa obračuna v začetku trimesečnega obdobja za tekoče obdobje.
Če znesek obračunane občinske takse za eno tromesečje ne presega najnižjega zneska občinske takse iz drugega odstavka 9. člena, se taksa obračuna v enkratnem znesku pri prvem obračunu za celo leto vnaprej.
9. člen
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna in podatki o velikosti taksnega predmeta in čas trajanja, določeni v 6. členu tega odloka.
Če taksa, odmerjena po postopku iz prvega odstavka tega člena za enega taksnega zavezanca, ne presega vrednosti 270 točk, se odmeri v višini 270 točk.
10. člen
Taksa se plačuje v roku 15 dni po prejemu obračuna.
Taksa se plačuje vnaprej, oziroma tako, kot je določeno v dovoljenju.
Veljavno dovoljenja iz drugega odstavka tega člena poteče, če zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen v tem dovoljenju.
Nastanek in prenehanje obveznosti
11. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe storitve, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil pristojni občinski upravni organ za nadzor o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
12. člen
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ne uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.
Oprostitve plačila takse
13. člen
Oprostitev plačila občinske takse se upošteva v naslednjih primerih:
– objave državnih in drugih upravnih organov ter krajevnih skupnosti;
– objave organizatorjev volilne kampanje v obdobju volilne kampanje ter objave političnih strank in list, ki so zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Koper;
– objave prireditev v organizaciji društev, ki so sofinancirane s strani Mestne občine Koper in prireditev, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v Mestni občini Koper;
– objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi;
– taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti;
– drugi primeri uporabe taksnih predmetov, navedeni v 14. členu tega odloka.
14. člen
Pristojni občinski upravni organ za promet oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– z obnovo posebej zaščitenih in obeleženih mestnih znamenitosti (spomenikov) na območju historičnega jedra mesta Koper;
– z obnovo zgodovinskih in kulturnih spomenikov izven historičnega jedra mesta Koper;
– z obnovo objektov v lasti Mestne občine Koper, občinskih javnih podjetij ali Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper;
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Mestno občino Koper in so sofinancirane s strani Mestne občine Koper, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Mestna občina Koper, javna podjetja v lasti občine, javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Koper, država in drugi upravni organi ter krajevne skupnosti;
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev;
– s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v Mestni občini Koper in
– s tradicionalnimi prireditvami (šagre, opasila, ipd.), ki jih prirejajo društva v kraju svojega sedeža.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo uradne osebe občinskega nadzora.
16. člen
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski organ, pristojen za nadzor, poda predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
III. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek posameznika:
1. ki ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa;
Pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 1250 EUR.
Posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 800 EUR.
Za prekršek iz prvega odstavka se odgovorno osebo pravne osebe kaznuje z globo 250 EUR.
18. člen
Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje oziroma izobešanje transparentov, ne da bi ugotovila, če je naročnik predhodno plačal ustrezno občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni plačana, se kaznuje z globo 350 EUR.
Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 125 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega odloka se vrednost točke za leto 2007 določi v višini 0,075 EUR.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah (Uradne objave, št. 44/96, 42/97 in 34/00) in 18. člen Odloka o avto-taksi prevozih (Uradne objave, št. 27/03).
Za taksne predmete, za katere zavezanci že plačujejo komunalno takso v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, se izda odločbo v skladu s 7. členom Odloka o občinskih taksah in sicer pred prvim obračunom po pričetku uporabe odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
                 V. POSEBNI DEL
 
              TARIFE KOMUNALNIH TAKS
 
  TARIFA ŠT. 1
  Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev
  Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov, razen pločnikov v
smislu tarife št. 5. za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev
(zabavišča, luna parki in podobno) se plača:
 
+---------+--------------------------------------------+-----------+
|1.1.   |za uporabo javnih površin od m2 – dnevno:  |      |
+---------+--------------------------------------------+-----------+
|1.1.1.  |za tlakovane ali asfaltirane površine    |– 2,0 točki|
+---------+--------------------------------------------+-----------+
|1.1.2.  |za dodatno opremljene površine       |– 3,0 točke|
+---------+--------------------------------------------+-----------+
|1.1.3.  |za makadamske in ostale posebej vzdrževane |      |
|     |površine                  |      |
+---------+--------------------------------------------+-----------+
|     |– za prvih 300 m2 uporabljene javne površine| – 1,5 točk|
+---------+--------------------------------------------+-----------+
|     |– za površine nad 300 m2          | – 1,0 točk|
+---------+--------------------------------------------+-----------+
|1.1.4.  |za uporabo nevzdrževanih javnih površin   |– 0,5 točke|
+---------+--------------------------------------------+-----------+
 
 
  Opombe:
  a) Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi,
pločniki, hodniki za pešce, pomoli, zelenice in parkirišča, druge urejene in
neurejene javne površine na območju občine Koper ter javni prostori in
površine v lasti Mestne občine Koper, ki se uporabljajo za javne namene.
  b) Dodatno opremljene površine pod tarifo 1.1.2. so površine, ki so
nadstandardno opremljene (tlaki, nadstreški, senčila in podobno), pa tega
dodatnega standarda ni ustvaril taksni zavezanec.
 
  TARIFA ŠT. 2
  Za oglaševanje na javnih mestih
  Za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna
sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali
drugače označeni na javnih mestih, se plača:
 
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.  |letno, glede na velikost za vsak začeti m2 površine:    |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.1. |– elektronskega displeja                  | – 3000|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    | vendar za posamezni kos najmanj              | – 1000|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.2. |– televizijskega ekrana ali monitorja, ki na javnem kraju | – 6000|
|    |predvaja reklamna sporočila, ki ne pomenijo neposrednega  |  točk|
|    |prenosa javnih televizijskih programov           |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |vendar za posamezni kos najmanj              | – 2000|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.3. |– svetlobnega napisa ali oznake s programiranimi      | – 1200|
|    |sekvencami,                        |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |vendar za posamezni kos najmanj              |  – 700|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.4. |– drugega svetlobnega napisa ali oznake,          | – 1000|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |vendar za posamezni kos najmanj              |  – 500|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.5. |– drugega napisa ali oznake                |  – 800|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |vendar za posamezni kos najmanj              |  – 300|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.2.  |za plakate, transparente, reklamne zastave, lepake, letake |    |
|    |ter druge                         |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |taksne predmete, ki niso trajnega značaja od vsakega    |  – 1,6|
|    |izvoda, glede na velikost – od m2 površine na dan     |  točke|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.3.  |za ozvočevalne naprave, dnevno:              |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.3.1. |za stacionarne ozvočevalne naprave             |  – 300|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.3.2. |za mobilne ozvočevalne naprave               |  – 600|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.3.3. |za oklicevanje brez uporabe ojačevalnih naprav       |  – 300|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.4.  |za vitrine, v katerih se razstavlja blago in oglaša    |    |
|    |storitve izven poslovne stavbe, dnevno:          |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.4.1. |za vsako vitrino – od prostornine za m3          |  – 3,2|
|    |                              |  točke|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.4.2. |vendar najmanj za eno vitrino               |  – 3,2|
|    |                              |  točke|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
 
 
  Opombe:
  a) Javni kraj po tej tarifi je vsaka javna površina in tudi fasada, streha
in podobna površina oziroma objekt, od koder je napis viden na javne površine
in so v lasti Mestne občine Koper.
  b) Površino taksnega predmeta nepravilne oblike predstavlja najmanjši
možni pravokotnik, ki zajema vse njegove točke. Pri dvostranskih ali
večstranskih napisih oziroma drugih taksnih predmetih, razen pri svetlobnih
izveskih, se vsaka stran šteje kot en taksni predmet.
  c) Ne šteje se za taksni predmet ena objava firme ali en drug napis, ki je
po zakonu obvezen, pod pogojem, da po vsebini ustreza veljavnim predpisom;
vsaka nadaljnja označba šteje kot reklamni napis.
 
  TARIFA ŠT. 3
  Za parkiranje na javnih površinah
  Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne namene se plača
dnevno za vsak začeti m2:
 
+------+-------------------------------------------+-----------+
|3.1. |asfaltirane, betonske in podobne utrjene  |– 1,5 točke|
|   |površine                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|3.2. |utrjene makadamske površine        |– 1,0 točko|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|3.3. |urejene tlakovane površine         |– 2,0 točki|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|3.4. |druge (neutrjene) površine         |– 0,5 točke|
+------+-------------------------------------------+-----------+
 
 
  Opombe:
  a) Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki
ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora (parkiranje ob večjih
prireditvah, uporaba javnega prostora za večje politične, zabavne ali
gospodarsko-pridobitne prireditve) in je dovoljena na podlagi ustreznega
občinskega akta.
 
 
  TARIFA ŠT. 4
  Uporaba javnega prostora za kampiranje
  Za uporabo javnega prostora za kampiranje se plača dnevno za vsak začeti
m2:
 
 4.1.asfaltirane, betonske,
   tlakovane in podobne     – 1,5
   utrjene površine       točke
 
 4.2.utrjene makadamske      – 1,0
   površine           točko
 
 4.3.zelene površine        – 2,0
                  točki
 
 4.4.druge površine        – 0,5
                  točke
 
 
 
  Opombe:
  a) Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za določen namen
(kot npr. šotorenje), ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.
 
  TARIFA ŠT. 5
  Druge oblike uporabe javne površine
  Za druge oblike uporabe javne površine, kot je postavitev gradbenih odrov,
ureditev gradbišč, postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic,
uporabo pločnikov ali trgov v gospodarske, gostinske namene:
 
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.1.  |za uporabo tlakovanih, asfaltiranih ali posebej vzdrževanih|    |
|    |javnih površin za gradbene namene za ureditev gradbišč za |    |
|    |potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacijo dnevno:   |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.1.1. |– stanovanjskih objektov od m2               |   – 1|
|    |                              |  točko|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.1.2. |– poslovnih in drugih objektov od m2            |   – 3|
|    |                              |  točke|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.1.3. |– poslovno-stanovanjskih objektov od m2          |   – 2|
|    |                              |  točki|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.2.  |za uporabo javnih površin za gostinstvo, trgovino in    |    |
|    |podobno (razen za javne tržnice)              |    |
|    |od m2 – dnevno:                      |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.2.1. |za dodatno opremljene površine               |  – 3,0|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.2.2. |za tlakovane ali asfaltirane površine           |  – 2,0|
|    |                              |  točki|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.2.3. |za makadamske in ostale posebej vzdrževane površine    |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |– za prvih 300 m2 uporabljene javne površine        |  – 1,5|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |– za površine nad 300 m2                  |  – 1,0|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.3.  |za uporabo pločnika pred poslovnimi prostori se taksa plača|    |
|    |od vsakega začetega m2:                  |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.3.1. |– letno                          |  – 900|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|5.3.2. |– mesečno                         |  – 100|
|    |                              |  točk|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
 
 
  Opombe:
  a) Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi,
pločniki, hodniki za pešce, pomoli, zelenice in parkirišča, druge urejene in
neurejene javne površine na območju občine Koper ter javni prostori in
površine v lasti Mestne občine Koper, ki se uporabljajo za javne namene.
  b) Upravljalci tržnic, ki so javno površino za potrebe tržnice pridobili s
posebnim aktom pristojnega organa ali odlokom občinskega sveta, niso taksni
zavezanci po tej tarifi.
  c) Dodatno opremljene površine pod tarifo 5.2.1. so površine, ki so
nadstandardno opremljene (tlaki, nadstreški, senčila in podobno), pa tega
dodatnega standarda ni ustvaril taksni zavezanec.
  č) Taksni predmet pod točko 5.2. in 5.3. vključuje uporabo pločnika in
druge javne površine pred poslovnim prostorom, oziroma v njegovi neposredni
bližini, za neposredno opravljanje iste dejavnosti, kot se opravlja v tem
prostoru in vsako drugačno omejitev javne uporabe take površine zaradi
poslovnih interesov (n.pr. zagrajevanje javne površine pred poslovnim
prostorom).
 
  TARIFA ŠT. 6
  Opravljanje avto – taksi prevozov
  Tarifa občinske takse za uporabo postajališč in posebnih prometnih površin
za avto-taksi vozila:
 
+------+------------------------------------------+-----------+
|6.1. |letno, za posamezno avto taksi vozilo z  |– 4500 točk|
|   |licenco:                 |      |
+------+------------------------------------------+-----------+
Št. 426-121/2006
Koper, dne 21. decembra 2006
Župan
Mestne občine koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sulle tasse comunali nel Comune città di Capodistria
N.: 426-121/2006
Capodistria, 22 dicembre 2006
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul finanziamento dei comuni (Gazzetta uff. della RS, n. 123/06), per effetto dell’articolo 21 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 100/05 – testo unico ufficiale, n. 21/06 – sentenza della CC), dell’articolo 17 della Legge sulle trasgressioni (Gazzetta uff. della RS, n. 7/03 e 40/06), della Legge sull’introduzione dell’euro (Gazzetta uff. della RS, n. 114/06) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 dicembre 2006, ha accolto il
D E C R E T O
sulle tasse comunali nel Comune città di Capodistria i disposizioni fondamentali
Articolo 1
Il presente decreto stabilisce l’obbligo di pagamento della tassa comunale nel Comune città di Capodistria determinando la tipologia e l’importo della tassa, i soggetti al pagamento della medesima, come pure la procedura di commisurazione, calcolo e pagamento della tassa.
Il gettito della tassa comunale è destinato al finanziamento del comune.
Oggetti tassabili
Articolo 2
Costituiscono oggetti tassabili nel Comune città di Capodistria:
1. l’occupazione degli spazi pubblici per l’allestimento di mostre e per l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni d’intrattenimento;
2. le affissioni nei luoghi pubblici;
3. il parcheggio nelle aree pubbliche;
4. l’impiego degli spazi pubblici per il campeggio;
5. le altre forme di occupazione degli spazi pubblici (come ad esempio l’installazione di impalcature, l’allestimento dei cantieri edili, la collocazione di chioschi, cabine telefoniche, bancarelle, ecc.) e
6. il servizio di tassinaggio.
Le attività di cui al primo comma del presente articolo non sono soggette al pagamento della tassa comunale qualora ciò sia espressamente vietato dalla legge oppure in casi di altra forma di pagamento debitamente prescritta o pattuita per contratto.
Denuncia dell’oggetto tassabile
Articolo 3
Previa collocazione dell’oggetto tassabile i soggetti passivi hanno l’obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’organo comunale competente per il traffico, e ciò per tutti gli oggetti tassabili collocati sul suolo pubblico, sulle strutture o fabbricati pubblici oppure in maniera da interferire con il traffico.
Articolo 4
I soggetti passivi sono tenuti a notificare qualsiasi cambiamento in materia dell’oggetto tassabile o del soggetto passivo stesso all’organo comunale competente per la vigilanza entro 15 giorni successivi al sopraggiungere di tale cambiamento.
Gli oggetti tassabili, per i quali si richiede l’autorizzazione prevista nell’articolo 3 del presente decreto, non possono subire variazioni, se non previa autorizzazione da parte dell’organo comunale competente per il traffico.
Soggetti passivi
Articolo 5
La tassa comunale è dovuta dalle persone giuridiche o singoli che utilizzano gli oggetti o prestano servizi soggetti al pagamento della medesima. Nel caso in cui non sia possibile individuare l’utilizzatore, il soggetto passivo è il proprietario dell’oggetto tassabile.
Importo della tassa comunale
Articolo 6
L’importo della tassa comunale applicata ai singoli oggetti tassabili, compresi i servizi, di cui ai punti da 1 a 6 dell’articolo 2 del presente decreto, è stabilito in base al punteggio riportato nelle rispettive tariffe indicate nella sezione distinta che è parte integrante del presente decreto.
Il valore del singolo punto applicato per il conteggio delle tasse comunali di cui al primo comma del presente articolo è fissato dal Consiglio comunale tramite apposita delibera.
Commisurazione delle tasse comunali
Articolo 7
La tassa comunale è commisurata:
– tramite autorizzazione alla collocazione dell’oggetto tassabile, rilasciata dall’organo comunale competente per il traffico;
– per gli oggetti tassabili non soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 3 del presente decreto, tramite decisione rilasciata dall’organo amministrativo comunale competente per la vigilanza in base alla denuncia del soggetto passivo ovvero all’accertamento da parte del funzionario responsabile dell’organo di cui sopra.
Calcolo e pagamento della tassa comunale
Articolo 8
Ai sensi dell’articolo 7 del presente decreto, la tassa è calcolata per ciascun trimestre all’inizio del periodo di riferimento.
Nel caso in cui l’importo della tassa conteggiata per il singolo trimestre non superi l’ammontare minimo della tassa comunale riportato nel secondo comma dell’articolo 9, la commisurazione al momento del primo conteggio, è effettuata in un unico importo anticipato per un anno.
Articolo 9
La commisurazione della tassa avviene applicando il valore del singolo punto in vigore, in base alle dimensioni dell’oggetto tassabile ed alla durata, come stabilito nell’articolo 6 del presente decreto.
Nel caso in cui la tassa, commisurata per il singolo soggetto passivo in base alla procedura di cui al primo comma del presente articolo, non superi il valore corrispondente a 270 punti, il punteggio considerato sarà 270 punti.
Articolo 10
Il pagamento delle tasse ha luogo entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.
La tassa va pagata in anticipo ovvero secondo le modalità stabilite nell’autorizzazione.
L’efficacia dell’autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo cessa nei casi in cui il soggetto passivo omette di pagare la tassa entro la scadenza in essa riportata.
Decorrenza e cessazione dell’obbligo
Articolo 11
L’obbligo di pagamento della tassa sorge il giorno di collocazione dell’oggetto tassabile ovvero di inizio dell’uso del servizio, e si estingue alla fine del mese nel quale il soggetto passivo informa l’organo amministrativo comunale di vigilanza dell’avvenuta rimozione dell’oggetto tassabile o della cessazione d’uso.
Articolo 12
L’eventuale sospensione dell’uso dell’oggetto tassabile da parte del soggetto passivo non influisce sull’obbligo di pagamento della tassa.
Esonero dal pagamento della tassa
Articolo 13
Sono esclusi dalla tassa i seguenti casi:
– pubblicazioni degli organi dello stato e di altri organi amministrativi e delle comunità locali;
– pubblicazioni degli organizzatori della campagna elettorale e le pubblicazioni dei partiti politici e liste, rappresentanti nel Consiglio comunale del Comune città di Capodistria;
– pubblicazioni delle manifestazioni organizzate dalle associazioni cofinanziate dal Comune città di Capodistria, e degli eventi senza scopo di lucro e che siano di interesse per lo sviluppo del turismo nel Comune città di Capodsitria;
– pubblicazioni delle organizzazioni umanitarie, riferite all’attività delle medesime;
– oggetti tassabili che fanno riferimento ai monumenti culturali, naturalistici e storici;
– altri casi d’utilizzo degli oggetti tassabili, riportati nell’articolo 14 del presente decreto.
Articolo 14
L’organo amministrativo comunale competente per il traffico stabilisce l’esenzione dalla tassa comunale che compete agli oggetti tassabili qualora si tratti:
– del restauro dei beni di pregio (monumenti) nel centro storico di Capodistria, specificatamente contrassegnati e soggetti a particolare regime di tutela;
– del restauro di monumenti storici e culturali, situati fuori del centro storico di Capodistria;
– del restaura di fabbricati di proprietà del Comune città di Capodsitria, delle aziende pubbliche comunali o del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria;
– di manifestazioni ed iniziative di evidente significato promozionale del Comune città di Capodistria, che siano sovvenzionate dallo stesso comune ed a condizione che non siano finanziate da parte dei partecipanti;
– di eventi e azioni promozionali organizzati dal Comune città di Capodistria, dalle aziende pubbliche di proprietà del comune, da enti pubblici fondati o cofondati dal comune, dallo stato e da altri organi amministrativi oppure dalle comunità locali;
– di manifestazioni ed iniziative delle organizzazioni ed associazioni umanitarie;
– di eventi ed iniziative non a scopo di lucro che rivestano importanza per lo sviluppo turistico del Comune città di Capodistria, e
– di eventi tradizionali (sagre, feste locali, ecc.), allestiti dalle associazioni nei luoghi delle rispettive sedi.
II CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEL DECRETO
Articolo 15
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è esercitato dagli addetti alla vigilanza comunale.
Articolo 16
Qualora il soggetto passivo ometta di assolvere il proprio obbligo di pagamento della tassa comunale entro alle scadenze stabilite, l’organo comunale di vigilanza inoltra la proposta di riscossione coattiva della tassa all’Amministrazione tributaria della Repubblica di Slovenia.
III DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Articolo 17
È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250 chi commette trasgressione:
4. omettendo di denunciare l’oggetto od il servizio subordinato al pagamento della tassa comunale;
5. riportando, nella denuncia dell’oggetto tassabile, dati fasulli tali da incidere sul calcolo della tassa;
6. collocando l’oggetto tassabile, sebbene sprovvisto dell’autorizzazione del competente organo amministrativo comunale;
La persona giuridica che commette la trasgressione di cui al primo comma del presente articolo è punita con la multa di Euro 1250.
Il singolo che commette la trasgressione di cui al primo comma del presente articolo in relazione all’esercizio della propria attività, è punito con la multa di Euro 800.
La persona responsabile della persona giudica, che commette la trasgressione di cui al primo comma, è punita con la multa di Euro 250.
Articolo 18
L’organizzazione autorizzata all’affissione di manifesti e striscioni che accetti una commessa senza sincerarsi che il committente aveva provveduto a pagare la rispettiva tassa comunale, oppure accetti tale commessa pur sapendo che la suddetta tassa non è stata pagata, è punita con la multa di Euro 350.
La persona responsabile dell’organizzazione di cui sopra, è punita con la multa di Euro 125.
IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 19
A prescindere dal secondo comma dell’articolo 6 del presente decreto, il valore applicato al singolo punto per l’anno 2007 è stabilito in Euro 0,075.
Articolo 20
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere valore il Decreto sulle tasse comunali (Bollettino uff. n. 44/96, 42/97 e 34/2000) e l’articolo 18 del Decreto sul servizio taxi (Bollettino uff. n. 27/03).
Per gli oggetti tassabili, per i quali i soggetti passivi versano già una tassa comunale ai sensi del Decreto sulle tasse comunali, si rilascia, previo primo conteggio effettuato in seguito alla decorrenza dell’applicazione del presente decreto, una decisione in ottemperanza dell’articolo 7 del nuovo Decreto sulle tasse comunali.
Articolo 21
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS, con effetto dal 1. 1. 2007.
                V SEZIONE DISTINTA
 
             TARIFFE DELLE TASSE COMUNALI
 
  TARIFFA N. 1
  Occupazione degli spazi pubblici per l’allestimento di mostre e spettacoli
o manifestazioni d’intrattenimento
  L’occupazione degli spazi ed aree di uso pubblico, fatti salvi i
marciapiedi ai sensi della tariffa n. 5, finalizzata all’allestimento di
mostre e di manifestazioni d’intrattenimento (parchi divertimenti, luna park
e simili), e soggetta al pagamento:
 
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|1.1.  |per l’occupazione di spazi pubblici, per m2 al giorno:   |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|1.1.1. |per aree pavimentate o asfaltate              |  – 2,0|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|1.1.2. |per aree dotate di attrezzature aggiuntive         |  – 3,0|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|1.1.3. |per aree con fondo in macadam ed altri spazi che      |  – 1,5|
|    |richiedono apposita manutenzione – fino a 300 m2 di spazio |  punti|
|    |occupato                          |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |– oltre 300 m2                       |  – 1,0|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|1.1.4. |per l’occupazione di spazi pubblici privi di manutenzione |  – 0,5|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
 
 
  Osservazioni:
  a) Ai sensi della presente tariffa si intendono spazi di uso pubblico le
vie, le strade, le piazze, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i moli, le
aiuole ed i parcheggi, le altre aree pubbliche attrezzate e non, presenti nel
territorio del comune di Capodistria, e le aree e luoghi pubblici di
proprieta del Comune citta di Capodsitria, destinati all’uso pubblico.
  b) Sono aree dotate di attrezzature aggiuntive di cui alla tariffa 1.1.2.,
quelle aree che dispongono di pavimentazioni, tettoie, ripari e simili, non
forniti dal soggetto passivo.
 
  TARIFFA N. 2
  Affissione in luoghi pubblici
  Per l’affissione di insegne pubblicitarie, pubblicazioni, avvisi, mezzi
acustici e simili destinati alla pubblicizzazione ed all’informazione,
collocati, fissati o altrimenti disposti in luoghi pubblici si applica la
seguente tariffa:
 
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.  |annuale, in funzione delle dimensioni per ogni m2 o    |    |
|    |frazione di esso:                     |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.1. |– del display elettronico                 | – 3000|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    | per il singolo elemento almeno              | – 1000|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.2. |– schermo televisivo o monitor, collocati in luogo pubblico| – 6000|
|    |per trasmettere messaggi pubblicitari diversi dalla    |  punti|
|    |trasmissione diretta di programmi televisivi        |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |per il singolo elemento almeno               | – 2000|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.3. |– scritta luminosa o insegne con sequenze programmate   | – 1200|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |per il singolo elemento almeno               |  – 700|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.4. |– altra scritta luminosa o insegna             | – 1000|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |per il singolo elemento almeno               |  – 500|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.1.5. |– altra scritta o insegna                 |  – 800|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |per il singolo elemento almeno               |  – 300|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.2.  |manifesti, striscioni, bandiere pubblicitarie, volantini, |    |
|    |locandine ed altri oggetti tassabili di natura provvisoria,|    |
|    |per ciascun esemplare in funzione delle dimensioni     |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|    |– per ogni m2 di superficie / giorno            |  – 1,6|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.3.  |per impianti acustici, al giorno:             |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.3.1. |impianti acustici fissi                  |  – 300|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.3.2. |impianti acustici mobili                  |  – 600|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.3.3. |publicizzazione senza impiego di impianti acustici     |  – 300|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.4.  |vetrine d’esposizione delle merci o di pubblicizzazione dei|    |
|    |servizi, collocate fuori dell’edificio direzionale, al   |    |
|    |giorno:                          |    |
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.4.1. |per ciascuna vetrina – per ciascun m3 di volume      |  – 3,2|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
|2.4.2. |per un minimo di una singola vetrina            |  – 3,2|
|    |                              |  punti|
+-------+-----------------------------------------------------------+--------+
 
 
  Osservazioni:
  a) Per spazio pubblico si intende qualsiasi superficie pubblica, come pure
la facciata, il tetto od una superficie simile oppure la struttura che reca
una scritta visibile dallo spazio pubblico e che sia proprieta del Comune
citta di Capodistria.
  b) Per superficie dell’oggetto tassabile di forma irregolare s’intende un
rettangolo dalle dimensioni minori possibili che comprenda tutti i punti
estremi di tale oggetto. In caso di scritte od altri oggetti tassabili
bifacciali, ad eccezione delle insegne luminose, ciascuna faccia corrisponde
ad un oggetto tassabile.
  c) Non rientra tra gli oggetti tassabili una singola pubblicazione della
ditta od altra scritta obbligatoria per legge, purche dai contenuti conformi
alla vigente normativa; qualsiasi successiva indicazione e ritenuta scritta
pubblicitaria.
 
  TARIFFA N. 3
  Parcheggio su area pubblica
  L’occupazione dello spazio pubblico per il parcheggio o per altre finalita
a carattere provvisorio e soggetta al pagamento giornaliero per ogni m2 o
frazione di esso:
 
+-------+------------------------------------+-----------+
|3.1.  |di superfici asfaltate, cementate e |– 1,5 punti|
|    |simili               |      |
+-------+------------------------------------+-----------+
|3.2.  |di superfici con fondo in macadam  |– 1,0 punto|
+-------+------------------------------------+-----------+
|3.3.  |di superfici pavimentate      |– 2,0 punti|
+-------+------------------------------------+-----------+
|3.4.  |di altre superfici (non consolidate)|– 0,5 punti|
+-------+------------------------------------+-----------+
 
 
 
  Osservazioni:
  a) S’intende per oggetto tassabile l’occupazione temporanea dello spazio
pubblico per le finalita diverse dalla rispettiva destinazione d’uso
(parcheggio in occasione di manifestazioni, utilizzo dello spazio pubblico
per eventi politici, spettacoli o manifestazioni a carattere economico –
commerciale), ed e ammessa purche provvista del necessario atto
amministrativo.
 
  TARIFFA N. 4
  Occupazione dello spazio pubblico per il campeggio
  L’occupazione dello spazio pubblico per il campeggio e soggetta al
pagamento giornaliero per ogni m2:
 
+-------+-----------------------------------------------+-----------+
|4.1.  |di superfici asfaltate, cementate, pavimentate |– 1,5 punti|
|    |e simili                    |      |
+-------+-----------------------------------------------+-----------+
|4.2.  |di superfici con fondo in macadam       |– 1,0 punto|
+-------+-----------------------------------------------+-----------+
|4.3.  |di spazio verde                |– 2,0 punti|
+-------+-----------------------------------------------+-----------+
|4.4.  |altre superfici                |– 0,5 punti|
+-------+-----------------------------------------------+-----------+
 
 
  Osservazioni:
  a) S’intende per oggetto tassabile l’occupazione temporanea dell’area
pubblica per finalita (come ad esempio sistemazione in tende) diverse dalla
rispettiva destinazione d’uso.
 
  TARIFFA N. 5
  Altre forme di occupazione dello spazio pubblico
  Altre forme di occupazione dello spazio pubblico, quali ad esempio
l’installazione di impalcature, l’allestimento dei cantieri edili, la
collocazione di chioschi, cabine telefoniche, bancarelle, utilizzo di
marciapiedi o piazze per finalita commerciali, di ristorazione:
 
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.1.  |per l’occupazione di superfici pubbliche pavimentate,    |    |
|    |asfaltate o di altri spazi che richiedono apposita     |    |
|    |manutenzione e sono destinati ad interventi di costruzione, |    |
|    |all’allestimento di cantieri per la costruzione,      |    |
|    |ricostruzione o restauro (tariffa giornaliera) di      |    |
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.1.1. |– edifici abitativi al m2                  |  – 1|
|    |                              | punto|
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.1.2. |– edifici direzionali ed altri al m2            |  – 3|
|    |                              | punti|
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.1.3. |– edifici abitativi – direzionali al m2           |  – 2|
|    |                              | punti|
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.2.  |occupazione del suolo pubblico per l’esercizio di attivita |    |
|    |commerciali, di ristorazione e simili (ad eccezione del   |    |
|    |mercato cittadino), al m2 / giorno:             |    |
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.2.1. |per aree dotate di attrezzature aggiuntive         | – 3,0|
|    |                              | punti|
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.2.2. |per superfici pavimentate od asfaltate           | – 2,0|
|    |                              | punti|
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.2.3. |per aree con fondo in macadam ed altri spazi che richiedono |    |
|    |apposita manutenzione                    |    |
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|    |– fino a 300 m2 di superficie pubblica occupata       | – 1,5|
|    |                              | punti|
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|    |– oltre 300 m2                       | – 1,0|
|    |                              | punto|
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.3.  |per l’occupazione del marciapiede frontistante i locali   |    |
|    |d’esercizio e dovuta la tassa per ogni frazione di m2:   |    |
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.3.1. |– all’anno                         | – 900|
|    |                              | punti|
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
|5.3.2. |– al mese                          | – 100|
|    |                              | punti|
+-------+------------------------------------------------------------+-------+
 
 
  Osservazioni:
  a) Ai sensi della presente tariffa si intendono spazi di uso pubblico le
vie, le strade, le piazze, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i moli, le
aiuole ed i parcheggi, le altre aree pubbliche attrezzate e non, presenti nel
territorio del comune di Capodistria, e le aree e luoghi pubblici di
proprieta del Comune citta di Capodsitria, destinati all’uso pubblico.
  b) Non sono soggetti passivi ai sensi della presente tariffa i gestori dei
mercati che hanno acquisito il suolo pubblico necessario allo svolgimento di
tale attivita tramite speciale atto rilasciato dall’organo competente oppure
tramite decreto del consiglio comunale.
  c) Si intendono spazi dotati di attrezzature aggiuntive di cui alla
tariffa n. 5.2.1., quelli spazi provvisti di pavimentazioni, tettoie, ripari
e simili, non forniti dal soggetto passivo.
  č) Gli oggetti tassabili, di cui ai punti 5.2. e 5.3., prevedono
l’utilizzo dei marciapiedi o di altri spazi pubblici frontistanti il locale
d’esercizio o adiacenti al medesimo, per l’esercizio dell’attivita svolta nel
locale stesso, come pure qualsiasi altro limite posto all’uso pubblico di
tali spazi per motivi commerciali (ad esempio la recinzione del suolo
pubblico frontistante il locale d’esercizio).
 
  TARIFFA N. 6
  Servizio di tassinaggio
  La tariffa della tassa comunale per l’occupazione di suolo pubblico
destinato alla fermata dei tassi, come pure di superfici destinate alla
circolazione dei tassi:
 
+------+------------------------------------------------+-----------+
|6.1. |annualmente, per il singolo tassi provvisto di |   – 4500|
|   |licenza:                    |   punti|
+------+------------------------------------------------+-----------+
Numero: 426-121/2006
Capodistria, 21 dicembre 2006
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti