Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6113. Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva, stran 16317.

Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pristojbinah na področju veterinarstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa za izvajanje Uredbe (ES) 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES) višino veterinarskih pristojbin, način njihovega obračunavanja in zavezance za plačilo, ter pristojbine za zagotavljanje odstranjevanja trupel poginulih živali (v nadaljnjem besedilu: VHS) v skladu s Smernico Skupnosti za državno pomoč za testiranje na TSE, poginule živali in klavniške odpadke (UL L št. 324 z dne 24. decembra 2002, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernica VHS).
(2) Pristojbine, katerih najnižja vrednost je določena v Prilogah IV in V Uredbe 882/2004/ES, so določene kot pristojbine Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU pristojbine).
(3) Pristojbine, ki niso določene v Prilogah IV in V Uredbe 882/2004/ES, so določene kot nacionalne pristojbine.
2. člen
(1) EU pristojbine se plačujejo za izvajanje veterinarskih pregledov in nadzora, predpisanih s:
– pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU (Direktiva Sveta 90/425/EGS);
– pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU (Direktiva Sveta 89/662/EGS);
– pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Direktiva Sveta 91/496/EGS);
– pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Direktiva Sveta 97/78/ES);
– pravilnikom, ki ureja ukrepe za nadziranje nekaterih snovi in ostankov škodljivih snovi v živih živalih in živalskih proizvodih (Direktiva Sveta 96/23/ES);
– Uredbo 882/2004/ES, v delu, ki se nanaša na krmo;
– Smernico VHS in
– pravilnikom, ki ureja obrate na področju živil živalskega izvora.
(2) Nacionalne pristojbine se plačujejo za vse ostale predpisane uradne veterinarske preglede, uradni veterinarski nadzor ter uradni nadzor, ki niso zajeti v predpisih iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) Pristojbine iz tega pravilnika se določajo v skladu z načeli Uredbe 882/2004/ES.
(2) Minister, pristojen za veterinarstvo v skladu z načeli Uredbe 882/2004/ES najmanj vsako drugo leto uskladi višino pristojbin z gibanjem stroškov izvajanja veterinarskih pregledov in nadzora ob upoštevanju rasti letne inflacije.
4. člen
Za veterinarske preglede iz tega pravilnika, ki se opravijo izven delovnega časa, ki je določen s predpisom o upravnem poslovanju in aktom Veterinarske Uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) o poslovnem času, delovnem času, uradnih urah ter evidencah prisotnosti VURS ter rednega delovnega časa za posamezni obrat, se pristojbina poveča za 30%.
II. EU PRISTOJBINE
5. člen
Pristojbine za veterinarske preglede iz 6., 7., 8., 9., 10., prvega in drugega odstavka 11. in prvega odstavka 13. člena tega pravilnika se zaračunavajo v skladu z načeli določenimi v Prilogi A Direktive Sveta z dne 29. januarja 1985 o financiranju zdravstvenih inšpekcij in nadzora svežega in perutninskega mesa (85/73/EGS; UL L št. 32 z dne 5. 2. 1985, str. 14, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 85/73/EGS).
6. člen
(1) Za veterinarski pregled pred in po zakolu živali v klavnici se plača pristojbina v višini:
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
|1.  |– govedo do vključno 250 kg žive teže           | 2,47| EUR|
|   |– govedo nad 250 kg žive teže               | 4,45| EUR|
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
|2.  |konja, osla, mezga ali mulo                | 4,35| EUR|
|   |                             |   |  |
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
|3.  |– prašiča do vključno 25 kg žive teže           | 0,49| EUR|
|   |– prašiča nad 25 kg žive teže               | 1,00| EUR|
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
|4.  |– ovco ali kozo do vključno                | 0,17| EUR|
|   |  12 kg žive teže                    |   |  |
|   |– ovco ali kozo nad 12 do vključno            | 0,35| EUR|
|   |  18 kg žive teže                    | 0,49| EUR|
|   |– ovco ali kozo nad 18 kg žive teže            |   |  |
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
|5.  |– brojlerje in iz proizvodnje izločene          | 0,005| EUR|
|   |  kokoši nesnice                     |   |  |
|   |– drugo perutnino do vključno               | 0,01| EUR|
|   |  2 kg žive teže                     |   |  |
|   |– drugo perutnino nad 2 kg                | 0,02| EUR|
|   |  do vključno 5 kg žive teže               | 0,04| EUR|
|   |– drugo perutnino nad 5 kg žive teže           | 1,29| EUR|
|   |– noja                          |   |  |
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
|6.  |– kunca do vključno 2 kg žive teže            | 0,01| EUR|
|   |– kunca nad 2 kg do vključno 5kg             |   |  |
|   |  žive teže                       | 0,02| EUR|
|   |– kunca nad 5 kg žive teže                | 0,04| EUR|
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
|7.  |– divje ptice do vključno 2 kg žive teže         | 0,01| EUR|
|   |– divje ptice nad 2 kg do vključno            |   |  |
|   |  5kg žive teže                     | 0,02| EUR|
|   |– divje ptice nad 5 kg žive teže             | 0,04| EUR|
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
|8.  |– divjega prašiča do vključno               | 0,49| EUR|
|   |  25 kg žive teže                    | 1,29| EUR|
|   |– divjega prašiča nad 25 kg žive teže           |   |  |
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
|9.  |Divji in gojeni parkljarji razen divjih prašičev do    | 0,17| EUR|
|   |vključno 12 kg žive teže                 |   |  |
|   |– divji in gojeni parkljarji razen divjih         |   |  |
|   |  prašičev nad 12 kg do vključno             | 0,35| EUR|
|   |  18 kg žive teže                    |   |  |
|   |– divji in gojeni parkljarji razen divjih         | 0,49| EUR|
|   |  prašičev nad 18 kg žive teže              |   |  |
+-----+----------------------------------------------------------+------+----+
(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plača za vsako žival.
(3) V pristojbino iz 1., 2., 3., 8. in 9. točke prvega odstavka tega člena je vštet razsek trupa na do šest osnovnih delov.
(4) Za uplenjeno divjad se plača pristojbina od trupa, sprejetega v obrat za obdelavo divjadi.
(5) Če se trihinoskopska preiskava opravi v laboratoriju izven obrata, kjer se izvede veterinarski pregled, se dodatno zaračuna za preiskavo 9,60 eurov ter stroške pošiljanja vzorcev, če pošiljanje izvaja VURS.
(6) Za veterinarski pregled trupov uplenjene divjadi v zbiralnicah divjadi in živali, zaklanih na turističnih kmetijah, se računa 5 eurov na žival iz 3., 4., 8. in 9. točke prvega odstavka tega člena, vendar ne manj kot 30 eurov na leto. Pri živalih, kjer je potrebno opraviti trihinoskopsko preiskavo, se zaračunajo stroški iz prejšnjega odstavka.
7. člen
(1) Za veterinarski nadzor razseka trupa zaklane živali, ki se opravi v obratu za razkosavanje mesa z drugo registrsko številko kot klavnica, se plača pristojbina v višini 3 eure za vsako začeto tono sprejetega mesa.
(2) Če se opravi razsek trupa na manjše dele od osnovnih delov v obratu z isto registrsko številko kot jo ima klavnica, se plača pristojbina v višini 1,35 eurov za vsako začeto tono mesa.
(3) Če se v obratih za embaliranje opravlja veterinarski nadzor, se zaračuna 3 eure na tono mesa, vendar ne manj kot 100 eurov na leto.
8. člen
Za veterinarski pregled živil živalskega izvora se plača pristojbina v višini:
+----+----------------------------------------------------------+-------+----+
|1. |školjke na kg                       | 0,0150| EUR|
|  |                             |    |  |
+----+----------------------------------------------------------+-------+----+
|2. |sveži ribji proizvodi na kilogram:            |    |  |
|  |                             |    |  |
+----+----------------------------------------------------------+-------+----+
|  |a) drobne modre morske ribe                | 0,0030| EUR|
|  |b) bele morske ribe in sladkovodne ribe (po ulovu ali   |    |  |
|  |izlovu), rake in ulov glavonožcev             |    |  |
|  |                             | 0,0075| EUR|
+----+----------------------------------------------------------+-------+----+
vendar ne manj kot 100 eurov na leto.
9. člen
Za veterinarski nadzor v obratih za obdelavo, predelavo ali dodelavo ribjih proizvodov se mesečno plača pristojbina v višini 0,0038 eura na kg končnih proizvodov, pri čemer znaša pristojbina najmanj 75 eurov mesečno.
10. člen
Za veterinarski nadzor v obratih, ki samo hladijo, zamrzujejo, embalirajo oziroma skladiščijo ribje proizvode in druge morske ter sladkovodne organizme, se plača pristojbina v višini:
+-----+----------------+-------+----+
|1.  |do 1 tone    | 22,53| EUR|
|   |        |    |  |
+-----+----------------+-------+----+
|2.  |nad 1 do 10 ton | 45,07| EUR|
|   |        |    |  |
+-----+----------------+-------+----+
|3.  |nad 10 do 50 ton| 187,78| EUR|
|   |        |    |  |
+-----+----------------+-------+----+
|4.  |nad 50 do 100  | 375,56| EUR|
|   |ton       |    |  |
|   |        |    |  |
+-----+----------------+-------+----+
|5.  |nad 100 ton   | 600,90| EUR|
|   |        |    |  |
+-----+----------------+-------+----+
11. člen
(1) Za veterinarski pregled živali na mestu izvora v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), kadar je pošiljka živali namenjena v drugo državo članico Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali pa v tretjo državo, se plača EU pristojbina v višini 4,96 eurov na tono žive teže pošiljke živali, vendar ne manj kot 29,74 eurov na pošiljko, če se pošiljka odpošilja iz zbirnega centra ali gospodarstva, kjer se formira ena pošiljka na enem prevoznem sredstvu. Kadar se pošiljka formira iz živali na večih gospodarstvih, se plača EU pristojbina v višini 4,96 eurov na tono žive teže pošiljke živali, vendar ne manj kot 60 eurov na pošiljko. Ta pristojbina se plača le za uradno certificiranje, ki ga opravljajo uradni veterinarji.
(2) Za uradni veterinarski pregled izvozne pošiljke živali na mejni veterinarski postaji v RS oziroma na namembnem mestu v RS ob izstopni točki na ozemlju RS se plača EU pristojbina v višini 20,28 eurov na pošiljko do 30 ton. Za pošiljke nad 30 ton se plača pristojbina po dejansko porabljenem času uradnega veterinarja v višini 20,28 eurov za vsako začeto uro.
(3) Pri vnosu oziroma uvozu oziroma tranzitu živali na teritorij EU se za popolni veterinarski pregled plača pristojbina kot je določena v Prilogi 5 Uredbe 882/2004/ES.
12. člen
Za izvajanje letnega načrta monitoringa reziduov se plača pristojbina za:
a) klavne živali in meso v višini 5,33 eurov na tono pridobljenega mesa, ki jo plača nosilec dejavnosti klanja;
b) proizvode akvakulture v višini 0,38 eura na tono letne proizvodnje;
c) mleko in mlečne izdelke v višini 0,075 eura na 1000 litrov sprejetega surovega mleka, ki jo plača mlekarna;
d) jajca za proizvodnjo jajčnih izdelkov v višini 1,28 eura na tono sprejetih jajc, ki jo plača nosilec dejavnosti proizvodnje jajčnih izdelkov mesečno;
e) med v višini 0,03 eura na kg, ki jo plača nosilec dejavnosti zbiranja medu z namenom dajanja v promet.
13. člen
(1) Za veterinarski pregled proizvodov živalskega izvora na mestu izvora v RS, kadar je pošiljka namenjena v drugo državo članico EU ali pa v tretjo državo in mora biti izvedeno uradno certificiranje, se plača EU pristojbina v višini 4,96 eurov na tono pošiljke, vendar ne manj kot 29,74 eurov na pošiljko.
(2) Pri vnosu oziroma uvozu oziroma tranzitu živalskega izvora na teritorij EU se za popolni veterinarski pregled plača pristojbina kot je določena v Prilogi 5 Uredbe 882/2004/ES. V primeru proizvodov živalskega izvora, ki niso navedeni v Prilogi 5 Uredbe 882/2004/ES, se plača pristojbina kot je določena za uvoz mesa v Poglavju I Oddelka B Priloge 5 Uredbe 882/2004/ES.
14. člen
(1) Za postopek odobritve obrata nosilca dejavnosti na področju krme se plača pristojbina v višini:
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|proizvodnja in dajanje na trg proizvodov, navedenih v drugem    | 300,45|
|odstavku 1. poglavja Priloge IV Uredbe Evropskega parlamenta in  |   EUR|
|Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede  |    |
|higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1; v nadaljnjem  |    |
|besedilu: Uredba 183/2005/ES)                   |    |
|                                  |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|dajanje na trg proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. poglavja | 187,78|
|Priloge IV Uredbe 183/2005/ES                   |   EUR|
|                                  |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|proizvodnja in dajanje na trg premiksov iz dodatkov, navedenih v 2.| 255,33|
|poglavju                              |   EUR|
|Priloge IV Uredbe 183/2005/ES                   |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|dajanje na trg premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. poglavju   | 187,78|
|Priloge IV Uredbe 183/2005/ES                   |   EUR|
|                                  |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|proizvodnja oziroma dajanje na trg krmnih mešanic z uporabo krmnih | 187,78|
|dodatkov ali premiksov iz dodatkov, navedenih v 3. poglavju Priloge|   EUR|
|IV Uredbe 183/2005/ES                       |    |
|                                  |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|proizvodnja krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega     | 150,23|
|gospodarstva z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov, |   EUR|
|navedenih v 3. poglavju                      |    |
|Priloge IV Uredbe 183/2005/ES                   |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|proizvodnja in dajanje na trg krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z| 300,45|
|Uredbo (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. |   EUR|
|septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št.  |    |
|268 z dne 18. 10. 2003, str. 29, z vsemi spremembami; v nadaljnjem |    |
|besedilu: Uredba 1831/2003/ES)                   |    |
|                                  |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|dajanje na trg krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo    | 187,78|
|1831/2003/ES                            |   EUR|
|                                  |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|proizvodnja in dajanje na trg medicirane krme iz odobrenih     | 187,78|
|mediciranih predmešanic                      |   EUR|
|                                  |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
|proizvodnja medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic za| 150,23|
|potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva             |   EUR|
|                                  |    |
+-------------------------------------------------------------------+--------+
(2) Pristojbina se plača ob odobritvi obrata nosilca dejavnosti na področju krme za vsako odobreno dejavnost.
III. NACIONALNE PRISTOJBINE
15. člen
(1) Ob registraciji se za vpis v register psov plača pristojbina v višini 0,5 eura.
(2) Pristojbine se ne plačajo za pse v zavetiščih.
16. člen
(1) Za veterinarski nadzor predelave mesa v obratih, ki imajo drugo registrsko številko, kot jo ima klavnica ali obrat za razkosavanje mesa kjer se meso obdeluje, predeluje ali dodeluje, se plača pristojbina v višini 240,36 eurov mesečno.
(2) Če imata razsekovalnica in obrat za predelavo mesa isto registrsko številko, se pristojbina iz prvega odstavka tega člena zmanjša za 55%.
17. člen
Za veterinarski pregled živil živalskega izvora se plača pristojbina v višini:
+------------------------------+---+------+
|1. jajčni izdelki na kg    |EUR|  0,1|
+------------------------------+---+------+
|2. polži, žabe in želve na kg |EUR|0,0015|
+------------------------------+---+------+
18. člen
V obratih za obdelavo in predelavo mleka se plača pristojbina v mlekarni v višini 0.000015 eura na liter sprejetega surovega mleka, vendar ne manj kot 40 eurov letno.
19. člen
(1) Za veterinarski nadzor odobrenih obratov nosilcev dejavnosti na področju krme se plača pristojbina v višini:
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|proizvodnja proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. poglavja   | 75,11|
|Priloge IV Uredbe 183/2005/ES                    |  EUR|
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|dajanje na trg proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. poglavja | 18,77|
|Priloge IV Uredbe 183/2005/ES                    |  EUR|
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|proizvodnja premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. poglavju Priloge | 75,11|
|IV Uredbe 183/2005/ES                        |  EUR|
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|dajanje na trg premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. poglavju    | 18,77|
|Priloge IV Uredbe 183/2005/ES                    |  EUR|
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|proizvodnja krmnih mešanic z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov | 75,11|
|iz dodatkov iz 3. poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES za 1.000  |  EUR|
|ton proizvedenih krmnih mešanic mesečno               |    |
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|proizvodnja krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo      | 75,11|
|1831/2003/ES                            |  EUR|
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|dajanje na trg krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo     | 18,77|
|1831/2003/ES                            |  EUR|
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|proizvodnja medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic  | 75,11|
|                                  |  EUR|
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
|dajanje na trg medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic | 18,77|
|                                  |  EUR|
|                                  |    |
+--------------------------------------------------------------------+-------+
(2) Pristojbina se plačuje mesečno. Proizvajalci krmnih mešanic plačujejo dodatno pristojbino v višini 7,51 eurov za vsakih nadaljnjih 1.000 ton proizvedene krme mesečno.
(3) Če je obrat nosilca dejavnosti na področju krme odobren za več dejavnosti na področju krme, se zaračuna pristojbina le za glavno dejavnost.
(4) Kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo krmne mešanice za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov iz 3. poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES ali, ki proizvajajo medicirano krmo iz odobrenih mediciranih predmešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva, plačajo pristojbino v višini 37,56 eurov letno.
(5) Kadar je pošiljka krme namenjena v drugo državo članico EU ali v tretjo državo in mora biti izvedeno uradno certificiranje, se za veterinarski pregled krme na mestu izvora v Republiki Sloveniji plača pristojbina v višini 14,87 eurov.
(6) Pri uvozu pošiljk krme neživalskega izvora na teritorij EU se za fizični pregled glede varnosti krme plača pristojbina v višini 29,74 eurov.
IV. VHS PRISTOJBINE
20. člen
(1) Za izvajanje veterinarsko higienske službe se plačuje pristojbina za rejne živali, registrirane kopitarje in pse.
(2) VHS pristojbina za rejne živali in registrirane kopitarje se plačuje ob prodaji živali v klavnico oziroma ob izdaji veterinarskega spričevala za trgovanje z drugo državo članico ali za izvoz v tretjo državo.
(3) VHS pristojbina za rejno žival ali registriranega kopitarja znaša 1.35 eurov/GVŽ. Za preračun GVŽ se uporablja sistem preračunavanja GVŽ, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) VHS pristojbina za psa se plača enkratno ob registraciji in znaša 5 eurov. Pristojbina se ne plača za pse v zavetiščih.
V. PLAČILO IN IZTERJAVA
21. člen
(1) Pristojbine iz tega pravilnika se nakazujejo v proračun Republike Slovenije.
(2) Pristojbine morajo biti vplačane takoj po opravljenem veterinarskem pregledu, v primerih, ko se pristojbine plačujejo mesečno, pa najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Pri obratih, ki jih v skladu z oceno tveganja uradni veterinar ne nadzoruje vsak mesec, se pristojbine po tem pravilniku zaračunajo ob nadzoru za obdobje od zadnjega nadzora.
22. člen
(1) Direktor Območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) odloči o pristojbinah iz tega pravilnika, razen za pse, z odločbo o odmeri pristojbin (v nadaljnjem besedilu: odločba) po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Uradni veterinar po opravljenih storitvah, za katere se zaračunavajo pristojbine, izda zapisnik o izračunu in nalog za plačilo pristojbin na področju veterinarstva. Izračun vsebuje: šifro in količino storitve, naslov stranke, ki je zavezanec za plačilo pristojbine ter številko odobritve/ registracije obrata oziroma gospodarstva oziroma evidenčno številko trgovca, kjer je bila opravljena veterinarska storitev. Izračun je prikazan v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Podatke iz izračuna vnese uradni veterinar, ki je pregled opravil v evidenco Centralnega informacijskega sistema VURS, ki jo vodi glavni urad VURS. Po vnosu podatkov direktor OU VURS izda odločbo o plačilu pristojbine.
(4) Zavezanec je v 30 dneh od vročitve odločbe dolžan poravnati znesek pristojbin.
(5) Če zavezanec v predpisanem roku ne plača pristojbin v znesku, določenem v odločbi oziroma ne vloži pritožbe, VURS pošlje izvršljivo odločbo s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu davčnemu organu v izterjavo.
(6) VURS in Davčna uprava Republike Slovenije lahko skleneta dogovor, s katerim določita medsebojni elektronski način posredovanja podatkov za izterjavo neplačanih pristojbin.
23. člen
Zneski pristojbin, ki ne presegajo 11 eurov, razen za pse, se seštevajo in odločba o pristojbinah izda najpozneje do 15. decembra za tekoče leto, v znesku, ki ni manjši od 11 eurov.
24. člen
(1) Pristojbine se nakazuje v proračun RS, in sicer:
a) za registracijo psov iz 15. člena tega pravilnika na račun:
– št. 01100-1000321069 – pristojbina za registracijo psov, model 11 23124-7111100-2004;
b) za veterinarske preglede ter nadzor iz 6. do 19. člena tega pravilnika na račun:
– št. 011004003192075 – pristojbina za veterinarski pregled, model 11 23124-7111118-2004;
c) za VHS iz 20. člena tega pravilnika na račun:
– št. 01100-1000321166 – pristojbine za VHS, model 11 23124-7111312-2004.
(2) V računih iz prejšnjega odstavka se zadnja številka spreminja glede na leto nakazila.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(1) Do 1. julija 2007 se za vse pošiljke iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika zaračuna 4,96 eurov na tono žive teže pošiljke živali, vendar ne manj kot 29,74 eurov na pošiljko.
(2) Do 1. januarja 2008 se za izračun lahko uporabljajo samokopirni obrazci, ki vsebujejo podatke iz Priloge 2 tega pravilnika.
26. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 28/04, 42/04, 58/04, 33/05, 93/05 – ZVMS, 31/06 in 73/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati tretji, četrti in peti odstavek 13. člena Pravilnika o pogojih za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji za neposredno prodajo končnemu potrošniku (Uradni list RS, št. 117/04, 126/04 – popr. in 51/06).
(3) Prvi odstavek 11. člena tega pravilnika se začne uporabljati 1. julija 2007.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 007- 416/2006
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-2311-0112
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti