Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6108. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, stran 16308.

Na podlagi 80.h člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
1. člen
V Uredbi o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03) se v petem odstavku 3. člena besedilo »5,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »20.000 eurov«.
2. člen
V 8. členu se v drugem odstavku pred besedilom »kapitalska naložba države« doda besedilo »neposredna ali posredna«.
3. člen
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Člani in tajnik komisije so upravičeni do sejnine in povračila potnih stroškov in plačila dnevnice v skladu s predpisi, ki veljajo za gospodarstvo, razen če članu komisije potne stroške že povrne oziroma dnevnico že plača delodajalec. Sejnina se praviloma določi v višini, ki velja za člane nadzornega sveta družbe, v kateri je kapitalska naložba, ki je predmet postopka prodaje po tej uredbi, oziroma njej primerljive družbe. Sejnino določi predstojnik uporabnika oziroma v primeru prodaje neposredne ali posredne kapitalske naložbe države minister za finance na predlog predstojnika uporabnika.«.
4. člen
V 15. členu se v prvem odstavku besedilo »s 94. členom zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 30/01 – ZTel-1 in 33/03)« nadomesti z besedilom »z 18. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06)«.
5. člen
V 16. členu se na koncu petega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Če je katerikoli od predmetov prodaje, vključenih v posamezni program prodaje, neposredna ali posredna kapitalska naložba države, komisija na enak način kot predstojnika uporabnika tekoče obvešča tudi ministra, pristojnega za finance.«.
6. člen
V 19. členu se v tretjem odstavku besedilo »5,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »20.000 eurov«.
7. člen
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo »100,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400.000 eurov«.
8. člen
V 29. členu se v drugem odstavku v prvi alinei beseda »vrednotni« nadomesti z besedo »vrednostni«.
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– če je predmet prodaje terjatev, ali«.
9. člen
V 32. členu se v prvem in drugem odstavku beseda »tolarjih« nadomesti z besedo »eurih«.
10. člen
V 36. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je izbrana metoda prodaje javna ponudba, se poziv zainteresiranim kupcem objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kratko obvestilo o objavi razpisa ali celoten razpis se lahko objavi v takšnih domačih in po potrebi tudi tujih sredstvih javnega obveščanja, ki ustrezajo v programu opredeljenim ciljem prodaje.«.
11. člen
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je izbrana metoda prodaje javna dražba, se ta objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kratko obvestilo o objavi razpisa ali celoten razpis se lahko objavi v takšnih domačih in po potrebi tudi tujih sredstvih javnega obveščanja, ki ustrezajo v programu opredeljenim ciljem prodaje. Med objavo razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in javno dražbo mora preteči najmanj 15 dni in ne več od 45 dni.«.
12. člen
V 46. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Kratko obvestilo o objavi razpisa ali celoten razpis se lahko objavi v takšnih domačih in po potrebi tudi tujih sredstvih javnega obveščanja, ki ustrezajo v programu opredeljenim ciljem prodaje.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »se lahko poziv objavi tudi v tujem časopisu ali sredstvu obveščanja oziroma«.
13. člen
V 56. členu se v drugem odstavku besedilo »5,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »20.000 eurov«.
14. člen
V 60. členu se v 2. točki besedilo »150,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »600.000 eurov«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Predstojnik uporabnika oziroma minister za finance v roku 15 dni od uveljavitve te uredbe izda sklep o določitvi višine sejnine v skladu s spremenjenim 9. členom uredbe za posamezne komisije, ki so že imenovane, postopek prodaje pa na dan uveljavitve te uredbe še ni bil zaključen.
16. člen
Sejnine in drugi stroški po tej uredbi se začnejo izplačevati za udeležbo na sejah, ki bodo izvedene po datumu uveljavitve te uredbe.
17. člen
Ta uredba začne veljati in se uporablja s 1. januarjem 2007, razen 4. člena (spremenjenega prvega odstavka 15. člena uredbe), ki se uporablja od 7. januarja 2007 dalje.
Št. 00712-63/2006/5
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
EVA 2005-1611-0047
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti