Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6152. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Čeplje – stanovanjska gradnja, stran 16353.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, v nadaljevanju ZUreP-1) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je župan Občine Vransko dne 22. 12. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta Čeplje – stanovanjska gradnja
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave lokacijskega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Občina Vransko je sprejela v letu 2002 spremembe in dopolnitve planskih aktov. Območje je opredeljeno za individualno stanovanjsko gradnjo.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list št.110/02 in popravek 8/03 – v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje občine Vransko (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99, 21/00 in 19/02).
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet lokacijskega načrta je umestitev novih individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočo komunalno infrastrukturo v območju, ki je v prostorskem planu opredeljeno za stanovanjsko gradnjo.
4. člen
(okvirno območje)
Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta obsega območje parcel in delov parcel št. 507/3 in 507/1 k.o. Prekopa v skupni izmeri cca 0,51 ha in eventuelna druga skladno z opredelitvami planskih aktov v k.o. Prekopa.
Območje se nahaja v naselju Čeplje, južno od regionalne ceste 447 in zahodno od lokalne ceste LC 490191 Čeplje – Pondor.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Vransko.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Celje;
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d.;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Celje;
– Elektro Turnšek, Celje;
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Občina Vransko.
Po sprejemu programa priprave pobudnik izdelave lokacijskega načrta, oziroma načrtovalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati geodetske podlage, kot jih predpisuje ZureP-1,. Le te pridobi pobudnik lokacijskega načrta.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz izdelave lokacijskega načrta:
1. Župan občine Vransko sprejme Program priprave.
2. Priprava gradiva za pridobitev smernic (10) dni.
3. Program priprave z gradivom pošlje pripravljavec pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku trideset dni od prejema Programa podajo smernice za načrtovanje (30) dni.
4. Izdelovalec pripravi predlog LN (30 dni)
5. Pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco (najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga).
6. Javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni po objavi).
7. Pripravljavec sprejme stališča do pripomb iz javne razgrnitve.
8. Izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
9. Pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva).
10. Izdelava usklajenega predloga lokacijskega načrta (15 dni).
11. Občinski svet Občine Vransko na predlog župana obravnava in sprejme usklajen predlog lokacijskega načrta oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta in vse stroške sprejemanja in uveljavitve LN zagotovi Studio Naris d.o.o., šolska ulica 2, 6000 Koper, kot pobudnik priprave in izdelave LN.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505/01-2006/FS
Vransko, dne 22. decembra 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti