Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6122. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007, stran 16333.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
Št. 422-283-/2006
Koper, dne 22. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 38. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-UPB1 (Uradni list RS, št. 32/06), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) in 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 42/03 in Uradni list RS, št. 113/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2006 sprejel
S K L E P
o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
1.
Določi se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Koper v letu 2007 v višini 0,0666 SIT/m2 – 0,00027792 EUR/m2.
2.
Določi se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Koper v letu 2007 v višini 0,1332 SIT/m2 – 0,00055583 EUR/m2.
3.
Zavezancem odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na podlagi podatkov Mestne občine Koper, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 422-283-/2006
Koper, dne 21. decembra 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria Mestne občine Koper (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
L A D E L I B E R A
sul valore dei punti applicati per il computo
del compenso per l’uso del terreno edificabile nel 2007
N.: 422-283/2006
Capodistria, 22 dicembre 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 38 della Legge sul finanziamento dei comuni – ZFO-UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n. 32/2006), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n.90/05 e 67/06) ed in virtù dell’articolo 17 del Decreto sul compenso per l’uso del lotto fabbricabile nel Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 42/2003 e la Gazz. uff. della RS, n. 113/2005), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 dicembre 2006, ha approvato la
D E L I B E R A
sul valore del punto applicato per il computo del compenso per l’uso del lotto fabbricabile
nel 2007
1.
Con la presente deliberazione si stabilisce il valore mensile del singolo punto per il computo, nel 2007, del compenso per l’uso del lotto fabbricabile edificato, posto in territorio del Comune città di Capodistria, nell’importo pari a 0,0666 SIT / m2 – 0,00027792 EURO/m2.
2.
Si definisce altresì il valore mensile del singolo punto per il computo, nel 2007, del compenso per l’uso del lotto fabbricabile non edificato, posto nel territorio del Comune città di Capodistria, nell’importo pari a 0,1332 SIT / m2 – 0,00055582 m2.
3.
Ai soggetti passivi il compenso per l’uso del terreno edificabile è commisurato in base ai dati forniti dal Comune città di Capodistria, dall’Ufficio compartimentale di Capodistria operante in ambito dell’Ufficio imposte di Capodistria, cui fa capo l’Amministrazione delle imposte della Repubblica di Slovenia presso il Ministero delle finanze.
4.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, con decorrenza dal 1 gennaio 2007.
N.: 422-283-/2006
Capodistria, 21 dicembre 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti