Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6125. Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško, stran 16335.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06.), 19. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 64/06 – UPB) je Občinski svet Občine Laško na 2. seji dne 20. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško
I
V Javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
+-----------------------------+-----------------------+----------------------+
|               | Dnevni program (6-9 |Poldnevni program (4-6|
|               |     ur)     |     ur)     |
+-----------------------------+------------+----------+-----------+----------+
|               |   - SIT -|  - EUR -|  - SIT -|  - EUR -|
+-----------------------------+------------+----------+-----------+----------+
|– PRVO STAROSTNO OBDOBJE   |  74.115,00|  309,28| 68.927,00|  287,63|
|(oddelki od 1 do 3 let)   |      |     |      |     |
+-----------------------------+------------+----------+-----------+----------+
|– DRUGO STAROSTNO OBDOBJE  |  71.847,00|  299,81| 66.818,00|  278,83|
|(oddelki od 3 let do vstopa v|      |     |      |     |
|šolo)            |      |     |      |     |
+-----------------------------+------------+----------+-----------+----------+
|– KOMBINIRANI ODDELKI    |  73.231,00|  305,59| 68.105,00|  284,20|
+-----------------------------+------------+----------+-----------+----------+
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov in znašajo skupno 7.980,00 SIT (33,30 EUR) mesečno. Cena posameznega obroka znaša 380 SIT (1,59 EUR).
II
Dovoljeno število otrok v oddelkih se skladno s 17. členom Zakona o vrtcih, poveča za največ dva otroka v oddelku.
III
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne podajo vloge za znižano plačilo, plačajo polno ceno programa
IV
Starši otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti. Za rezervacijo plačajo starši 50% njim določenega zneska plačila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere občina Laško po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. V primeru, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka tega člena, se morebiti že upoštevano znižano plačilo poračuna v mesecu, ki sledi vpisu.
V
V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten najmanj 30 koledarskih dni, se plačilo staršev za čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10% njim določenega zneska. Za bolezensko odsotnost daljšo od 60 koledarskih dni so starši v celoti oproščeni plačila vrtca. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
VI
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se ob predhodno najavljeni odsotnosti vsaj 1 dne, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
VII
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programa v Javnem zavodu Vrtec Laško št. 64101-3/2005 z dne 28. 9. 2005.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 600-11/2006
Laško, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti