Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6159. Odlok o ustanovitvi stalnih delovnih teles občinskega sveta, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, stran 16365.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) in 30. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1), (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 2. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi stalnih delovnih teles občinskega sveta, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinski svet s tem odlokom ustanavlja stalna delovna telesa občinskega sveta. Stalna delovna telesa občinskega sveta se ustanovijo za pomembnejša področja, ki so v pristojnosti občine. Stalna delovna telesa občinskega sveta so odbori, komisije in sveti. Stalna delovna telesa v okviru svojega delovnega področja delujejo v skladu s Statutom Občine Benedikt, Poslovnikom Občinskega sveta Občine Benedikt in drugimi zakonskimi predpisi.
2. člen
Stalna delovna telesa se ustanovijo z nalogo, da:
– obravnavajo pobude, predloge in mnenja občanov,
– pripravljajo, proučujejo in obravnavajo osnutke in predloge aktov,
– obravnavajo stališča in pobude članov občinskega sveta glede posameznih zadev,
– spremljajo izvrševanje predpisov in drugih splošnih aktov občinskega sveta ter
– dajejo občinskemu svetu pobude, predloge in mnenja.
3. člen
Stalno delovno telo šteje najmanj 3 (tri) in največ 5 (pet) članov in ima predsednika, ki je hkrati tudi član občinskega sveta, ter določeno število članov. Predsednik stalnega delovnega telesa organizira in vodi njegovo delo, daje pobude za obravnavanje zadev, za katere je pristojno stalno delovno telo in sklicuje seje stalnega delovnega telesa.
Sodeluje z županom, podžupanom, predsedniki drugih stalnih delovnih teles, funkcionarji in delavci občinske uprave zaradi pripravljanja vprašanj, ki jih bo stalno delovno telo obravnavalo, ter skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in sklepov stalnega delovnega telesa. Predsednik predstavlja stalno delovno telo, zastopa njegova mnenja, stališče in predloge v občinskem svetu. V odsotnosti predsednika stalnega delovnega telesa vodi sejo najstarejši član stalnega delovnega telesa, ki je hkrati tudi član občinskega sveta.
4. člen
Predsednik in člani stalnega delovnega telesa se imenujejo izmed članov občinskega sveta in največ polovico članov izmed drugih občanov. Članstvo v stalnih delovnih telesih ni združljivo s članstvom v Nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje pa jih občinski svet.
5. člen
Mandatna doba stalnih delovnih teles traja od imenovanja članov v stalno delovno telo do izteka mandata občinskemu svetu oziroma imenovanja novega občinskega sveta.
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana stalnega delovnega telesa ali stalno delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane stalnih delovnih teles pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
6. člen
Stalna delovna telesa delajo na sejah in veljavno sprejemajo svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov, in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. Stalno delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje v stalnem delovnem telesu je javno.
Za delo stalnih delovnih teles se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
7. člen
Na sejo stalnega delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.
8. člen
Strokovno in administrativno delo za stalna delovna telesa občinskega sveta zagotavlja direktor občinske uprave z zaposlenimi v občinski upravi.
II. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
9. člen
Občinski svet Občine Benedikt ustanovi naslednja stalna delovna telesa:
1. Komisijo za statut in poslovnik,
2. Komisijo o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo,
3. Odbor za kmetijstvo,
4. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
5. Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj,
6. Komisijo za dodelitev občinskih priznanj in
7. Komisijo za program športa.
1. Komisija za statut in poslovnik
10. člen
Komisija za statut in poslovnik ima tri člane in opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja osnutek in predlog statuta občine,
– pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolnitev statuta občine,
– pripravlja osnutek in predlog poslovnika občinskega sveta,
– pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta,
– spremlja uporabo predpisov občine,
– pripravlja celovito besedilo odlokov, na katere je občinski svet sprejel amandmaje, če občinski svet tako določi,
– daje razlago statuta občine in poslovnika občinskega sveta,
– oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,
– opravlja druge naloge, ki so povezane s pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta in
– opravlja druge naloge v skladu s poslovnikom občinskega sveta.
2. Komisija o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnosti
11. člen
Komisija o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo ima tri člane in opravlja naloge skladno z Zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo – ZNOJF-1 (Uradni list RS, št. 20/06 in 46/06).
3. Odbor za kmetijstvo
12. člen
Odbor za kmetijstvo ima tri člane in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva v občini,
– spremlja in daje mnenja in predloge v zvezi z organiziranostjo in razvojem dejavnosti kmetijstva,
– obravnava vprašanja razvoja dopolnih kmetijskih dejavnosti,
– skrbi za razvoj celotnega podeželja,
– skrbi za varstvo in rabo kmetijskih površin,
– na predlog župana odloča o razporeditvi sredstev, namenjenih za kmetijstvo,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega delovnega področja,
– opravlja druge naloge s področja kmetijstva.
4. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
13. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima tri člane in opravlja zlasti naslednje naloge:
– varuje javne dobrine v občini,
– daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb v občini,
– spremlja gibanje cen javnih dobrin v občini,
– obravnava vloge in pritožbe občanov, kolikor se te nanašajo na uporabo javnih dobrin,
– opravlja druge naloge in obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih poveri občinski svet.
5. Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj
14. člen
Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj ima tri člane in opravlja zlasti naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanja in daje pobude občinskemu svetu in županu za sprejem ukrepov,
– občinski svet in župan so dolžni obravnavati dane pobude in o svojih stališčih in ukrepih obvestiti pobudnika.
6. Komisija za dodelitev občinskih priznanj
15. člen
Komisija za dodelitev občinskih priznanj ima pet članov in opravlja naloge skladno z Odlokom o priznanjih Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/01).
7. Komisija za program športa
16. člen
Komisija za program športa ima pet članov in opravlja naloge skladno s Pravilnikom za vrednotenje programov športa v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 123/03).
III. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-001/2006-3
Benedikt, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti