Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6134. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju januar–marec 2007, stran 16343.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni objave 6/02, 25/02 in Uradni list RS 38/05) sta župan Mestne občine Nova Gorica in župan Občine Renče - Vogrsko sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Nova Gorica in Občine
Renče - Vogrsko v obdobju januar–marec 2007
1.
Financiranje proračunskih potreb Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko se ureja v obdobju 1. 1. do 31. 3. 2007 s tem sklepom.
2.
Začasno financiranje temelji na proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006. Skupni obseg porabljenih sredstev v prvem tromesečju 2007 ne sme presegati dosežene porabe v obdobju 1. 1. – 31. 3. 2006.
3.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov               v EUR
+---------------------------------------------------------+----------+
|PRIHODKI                         |     |
+---------------------------------------------------------+----------+
|70 Davčni prihodki                    | 4.098.061|
+---------------------------------------------------------+----------+
|71 Nedavčni prihodki                   | 2.700.086|
+---------------------------------------------------------+----------+
|72 Kapitalski prihodki                  |  343.182|
+---------------------------------------------------------+----------+
|73 Prejete donacije                   |     0|
+---------------------------------------------------------+----------+
|74 Transferni prihodki                  |  453.789|
+---------------------------------------------------------+----------+
|Skupaj                          | 7.595.118|
+---------------------------------------------------------+----------+
 
+---------------------------------------------------------+----------+
|ODHODKI                         |     |
+---------------------------------------------------------+----------+
|40 Tekoči odhodki                    | 1.720.220|
+---------------------------------------------------------+----------+
|41 Tekoči transferi                   | 2.589.252|
+---------------------------------------------------------+----------+
|42 Investicijski odhodki                 |  875.176|
+---------------------------------------------------------+----------+
|43 Investicijski transferi                |  395.237|
+---------------------------------------------------------+----------+
|Skupaj                          | 5.579.885|
+---------------------------------------------------------+----------+
|Razlika med prihodki in odhodki             | 2.015.233|
+---------------------------------------------------------+----------+
  B. Račun finančnih terjatev in naložb:
+---------------------------------------------------------+----------+
|75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih |  23.740|
|deležev:                         |     |
+---------------------------------------------------------+----------+
|44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev:    |     0|
+---------------------------------------------------------+----------+
|Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih   |  23.740|
|deležev:                         |     |
+---------------------------------------------------------+----------+
C. Račun financiranja
+---------------------------------------------------------+----------+
|50 Zadolževanje:                     |     0|
+---------------------------------------------------------+----------+
|55 Odplačila dolga:                   |     0|
+---------------------------------------------------------+----------+
|Neto zadolževanje:                    |     0|
+---------------------------------------------------------+----------+
|Povečanje sredstev na računih              | 2.038.973|
+---------------------------------------------------------+----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni v 43. členu Zakona o javnih financah.
4.
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja se v skladu z načelom pripadnosti vključijo v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2007 in v proračun Občine Renče - Vogrsko za leto 2007.
5.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.
Št. 410-9/2006
Nova Gorica, dne 21. decembra 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.
 
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti